Odpowiedzi na pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na pytania na egzamin - strona 1 Odpowiedzi na pytania na egzamin - strona 2 Odpowiedzi na pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Na jakich założeniach bazują statystyczne, techniczne i statystyczno-ekonomiczne metody planowania
zapasów?
Metody statystyczne bazują na założeniu, że procesy eksploatacyjne powtarzają się cyklicznie.
Metody techniczne bazują na obliczaniu wskaźników zapasów na podstawie technicznych charakterystyk
użytkowanych maszyn (np. normatywne zużycie paliwa, trwałość łożyska) i założonej intensywności eksploatacji w
planowanym okresie.
Metody techniczno-ekonomiczne są połączeniem metod statystycznych, technicznych i ekonomicznych. Metodami
tymi ustala się ekonomiczną wielkość partii dostaw, która powinna być taka, aby dla rzeczywistych wielkości zużycia,
możliwości transportowych i magazynowych oraz określonych właściwości materiału, zapewnić minimalny koszt
związany z zaopatrzeniem.
2. Jakie założenia przyjmuje się w metodzie planowania zapasów Wilsona? Od czego zależy wielkość
optymalnej partii dostawy?
1) zużycie zakupywanego asortymentu jest stałe i niezmienne w czasie,
2) wielkość jednorazowej dostawy q (odnowienie resursu materiałowego) jest stała w całym rozpatrywanym okresie,
3) koszt jednorazowej dostawy kz (np. w zł.) jest stały i niezależny od wielkości partii dostawy q dostarczanego
towaru (jest to np. koszt zamówienia i transportu), Kz – koszt dostaw w okresie T,
4) koszt zakupu (np. w zł.) Q jednostek towaru jest niezależny od częstości dostaw i wynosi C (jest to np. koszt Q ton
węgla przy założonej, stałej cenie 1 tony węgla),
5) koszt magazynowania km (np. zł/czas•jednostka miary) jednostki towaru jest stały, zaś całkowity koszt
magazynowania Km jest proporcjonalny do ilości jednostek towaru w magazynie i do czasu magazynowania,
6) koszt zaopatrzenia, zwany też kosztem zapasu K jest sumą kosztu zakupu C, kosztu dostaw Kz (koszt dostawy +
koszt zakupu Q jednostek towaru) i całkowitego kosztu magazynowania Km,
7) kolejne dostawy towaru następują w jednakowych odstępach czasu ,
8) średni zapas z w magazynie
3. Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „dwóch pojemników”. Od czego zależy zapas
minimalny w tej metodzie?
zapas
z max
q =q =q =z
2
1
q
z(t 0)
zmin
1
- z min
q
2
t z1
t0
max
3
1 = 2 = n
q
t z2
t d1
t zd1
t d2
3
pojemnik II
pojemnik I
t d3
t z3
t zd3
t zd2
1
2
Zapas minimalny zależy od maksymalnego dziennego zapotrzebowania i najdłuższego czasu oczekiwania na dostawę,
od chwili złożenia zamówienia
4. Na wykresie „liczba części - czas” przedstawić ideę metody „stałej długości cyklu zamawiania”. Od
czego zależy zapas maksymalny w tej metodzie?
zapas
Tc
Tc
Tc
z max
q1
q2
z2
z1
t zd1
q3
z3
t zd2
q
z
t zd3
4
q1 = zmax - z 1
q2 = zmax - z 2
q3 = zmax - z 3
4
q4 = zmax - z 4
t zd4
1
Zapas maksymalny zależy od maksymalnego dziennego zapotrzebowania na dany asortyment, długości przyjętego
cyklu zamawiania, różnicy między maksymalnym i minimalnym okresem oczekiwania na dostawę
5. Do jakiej grupy metod zalicza się i na czym polega metoda ABC planowania zapasów?
W metodzie tej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz