odpowiedzi na pytania 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzi na pytania 4 - strona 1 odpowiedzi na pytania 4 - strona 2 odpowiedzi na pytania 4 - strona 3

Fragment notatki:


18. Czy każdy menadżer powinien być przywódcą? Uzasadnij. Nie każdy menadżer powinien być przywódcą, gdyż ich cechy i umiejętności są odmienne
Umiejętności menedżerskie Umiejętności przywódcze Planuje
Posiada wizję
Działa od szczegółu do ogółu
Działa od ogółu do szczegółu
Eliminuje ryzyko
Podejmuje ryzyko
Koncentruje się na zadaniach, systemach, strukturach
Koncentruje się na ludziach
Motywuje i kontroluje wyniki
Inspiruje do działania
Podporządkowuje
Zobowiązuje
Używa formalnych struktur i tworzy porządek w organizacji
Używa nieformalnych struktur i wpowadza innowacje
Organizuje
Ustala kierunki
19. Omów znane Ci typy przywództwa. Typy przywództwa wyróżniamy ze względu na:
rodzaj stanowiska , które dana osoba zajmuje lub organizacji, której przewodzi:
- partyjne - przywódcą jest lider partii,
- prezydenckie - przywódcą jest prezydent,
- rządowe - przywódcą jest premier.
rodzaj otoczenia , w jakim działa dany lider:
- polityczne - jeżeli otoczenie i cele lidera mają charakter polityczny,
- biznesowe - związane z kierowaniem organizacją, przedsiębiorstwem,
- społeczne - polegające na przewodzeniu pewną grupą ludzi, by osiągnąć pewne cele społ.
charakter otoczenia , w jakim występuje:
- polityczne ,
- biznesowe ,
- społeczne .
20. Jaka jest różnica między przy wództwem transakcyjnym i transformacyjnym? Przywódca transakcyjny Przywódca transformacyjny Prowadzi nieustanną wymianę ze swymi podwładnymi, co jest konsekwencję odmienności ich interesów
Utrzymuje dobre relacje z pracownikami organizacji
Dąży do osiągnięcia jak największej efektywności używając kombinacji władzy formalnej i nieformalnego wpływu
Dąży do uzyskania innowacyjności, komunikatywności i elastyczności poprzez sformułowanie wizji
Definiuje cele, sposoby ich realizacji, monitoruje procesy i utrzymuje w swoich rękach władzę
Stawia wyzwania podwładnym, inspiruje, wytycza nowe cele i angażuje ludzi w ich realizację
21. Scharakteryzuj sposoby klasyfikacji kosztów wg różnych kryteriów. Koszty działalności jednostki gospodarczej możemy podzielić między innymi według:
rodzajów ;
struktury wewnętrznej : - koszty proste - składają się z jednego rodzaju kosztu, który nie może być rozłożony, - koszty złożone - obejmują kilka pozycji kosztów prostych;
miejsc powstawania : - koszty działalności podstawowej -

(…)

… podzielić między innymi według:
rodzajów;
struktury wewnętrznej: - koszty proste - składają się z jednego rodzaju kosztu, który nie może być rozłożony, - koszty złożone - obejmują kilka pozycji kosztów prostych;
miejsc powstawania: - koszty działalności podstawowej - dotyczą kosztów działalności wytwórczej i usługowej stanowiącej zasadniczy przedmiot działania przedsiębiorstwa,
~ koszty bezpośrednie - dotyczą tych pozycji kosztów, które można jednoznacznie przyporządkować do poszczególnych wyrobów czy usług,
~ koszty pośrednie; - koszty działalności pomocniczej - stanowią koszty ponoszone w związku we wspomaganiem innych rodzajów działalności, - koszty ogólnego zarządu - dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem jednostką jako całością,
~ koszty ochrony mienia,
~ koszty księgowości,
~ koszty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz