Odpowiedzi na egzamin, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na egzamin, sem III - strona 1 Odpowiedzi na egzamin, sem III - strona 2 Odpowiedzi na egzamin, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Ad.1. Wyjaśnić relację pomiędzy procesem produkcyjnym(wytwarzania) i procesem technologicznym.
Proces produkcyjny obejmuje proces wytwarzania, przygotowanie produkcji, transport, zaopatrzenie, sprzedaż, serwis, regenerację, utylizację.
Proces wytwarzania-jedna z podstawowych części składowych procesu produkcyjnego. Dzieli się na 3grupy:
-procesy podstawowe-przetwarzanie surowców i półwyrobów(półfabrykat) w gotowe wyroby.
-procesy pomocnicze-eksploatacja parku maszynowego i narzędzi, gospodarka remontowa, transport wewnętrzny surowców, półwyrobów, odpadów, zaopatrzenie energetyczne.
-proces obsługi-dział BHP, ochrona mienia, obsługa administracyjna i socjalna.
Proces technologiczny-podstawowa część procesu produkcyjnego związana bezpośrednio ze zmianą kształtu wymiarów, jakości powierzchni i właściwości fizykochemicznych przedmiotu obrabianego.
Ad.2. Na czym polega różnica pomiędzy projektowaniem sekwencyjnym, a współbieżnym?
sekwencyjne
współbieżne
Funkcjonalny podział zadań
Wielofunkcyjne wypełnianie zadań
Ciągły rozwój wyrobów i procesów
Ciągły rozwój wyrobów i procesów lecz proces i wyrób rozwijają się równocześnie
Wyrób jest modyfikowany i modernizowany
Modyfikacja wyrobu powstaje we współpracy z klientem
koszt jest najważniejszym instrumentem kontroli
Zarówno koszt i czas są ważnym instrumentem kontroli
Równoległa praca nad różnymi projektami
Koncentracja na jednym projekcie
Dostawca przeciwnikiem w grze na rynku
Dostawca jest partnerem we współpracy
Ad.3. Jakie czynności poprzedzają etap konstrukcyjnego przygotowania produktu?
Etap konstrukcyjnego przygotowania produktu poprzedza rozpoznanie potrzeb klienta(wiemy jakie są oczekiwania klienta dotyczące produktu, zapotrzebowanie na produkt)
Ad.4 Jakie korzyści przynosi wytwórcy wprowadzenie projektowania współbieżnego(CE)?
Jest to najnowsza dziedzina równoległego, zintegrowanego i przewidującego skutki, projektowania produkcji. Podkreśla się systematyczny i zintegrowany charakter podejścia CE do projektowania wyrobu, projektowania procesów wytwarzania i utrzymania gotowości, akcentując orientację na jakość, koszt, czas i estetykę wyrobu w pełnym cyklu jego życia. Metodyka równoległego i zintegrowanego projektowania produkcji pozwala na poprawę konkurencyjności wyrobu poprzez zmniejszenie kosztów, zapewnienie jakości i skrócenie czasu przygotowania produkcji.
Ad.5. Podaj praktyczny przykład zastosowania symulacji w przygotowaniu produkcji i wymień korzyści odnoszone z tego tytułu.

(…)

… na dalszą obróbkę. Dokładność wykonania- 14 klasa, chropowatość powierzchni po obróbce Ra=40-10µm
Ad.37. Opisać dane wejściowe do projektowania procesu technologicznego
*Dokumentacja konstrukcyjna
*Rysunek ofertowy, schemat kinematyczny, rysunki zestawieniowe całości zespołów, podzespołów, rysunki wykonawcze poszczególnych części, warunki techniczne, dokumentacja techniczno-ruchowa.
*Program produkcji…
…, gdzie γ jest odchyleniem standardowym populacji, a n jest wielkością próbki.
Ad.33. Co to jest i do czego służy HACCP?
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) - (Analiza ryzyka i kontrola punktów krytycznych) to systemowe postępowanie mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka występowania tych zagrożeń…
… zrozumienie problemów technicznych.
5) Większe partie produkcyjne.
6) Krótsze czasy pomocnicze.
7) Mniej pomocy specjalnych.
8) Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych.
9) Łatwiejsza kontrola zapasów.
10) Szybszy dostęp do zapasów.
11) Uproszczenie sterowania produkcją.
12) Ułatwienie zakupu klientowi.
Ad.11. Na czym polega zasada Pareto i gdzie może być stosowana w procesie przygotowania produkcji…
… produktów i ocenie, czy cała partia produkcji powinna być zaakceptowana, czy odrzucona.
-kontrola procesu- przeprowadzana podczas operacji. Wybiera się przypadkowe próbki, aby zobaczyć, czy proces przebiega w obszarze zaakceptowanych granic i czy wymaga regulowania.
Ad.29. . Na czym polega próbkowanie przez zmienne przy badaniu partii produktów?
Próbkowanie przez zmienne- średnia wartość zmiennej jest próbkowana z pewnym ustalonym, akceptowanym poziomem.
Ad.30. W jaki sposób porównuje się rozkład próbki z rozkładem populacji?
Rozkłady próbek- średni rozkład próbkowania, właściwości:
Gdy używa się próbki powyżej 30, średni rozkład próbkowania jest rozkładem normalnym.
Średnia średniego rozkładu próbkowania równa się średniej z populacji µ
Ad.31. Opisz zasadę sześć sigma.
Jest to metoda pozyskiwania…
… podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.
Ad.34. Pojęcie i funkcja procesu technologicznego
To podstawowa część procesu produkcyjnego związana bezpośrednio ze zmianą kształtu, wymiarów, jakości powierzchni i właściwości fizykochemicznych przedmiotu obrabianego.
Ad.35. . Podział obróbki ubytkowej w zależności od jej celu
Obróbka ubytkowa-rodzaj obróbki materiału polegający na zdejmowaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz