Odpisy amortyzacyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpisy amortyzacyjne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Odpisy amortyzacyjne
Szczególny rodzaj uzyskania kosztów przychodów. Są to odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe to:
stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletnie i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania
budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok
wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo
oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
Wartości niematerialne i prawne są to nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
autorskie lub pokrewne prawa majątkowe
licencje
prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych
wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok
wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo
oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo, w pełniej wysokości.
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek. Podatnicy mogą podwyższać bądź też obniżać podane w Wykazie stawki.
********************************************************************************************
Podatkowa grupa kapitałowa
To grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych.
Podatkowa grupa kapitałowa może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych gdy spełnione są łącznie wskazane w ustawie warunki.
Tworzą ją ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz