Odchyłki symetrii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odchyłki symetrii-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

JEDNOSTKI PODSTAWOWE (DEFINICJE)
- metr (m) to długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 sekundy
- kilogram (kg) to jednostka masy, która jest równa masie międzynarodowego prototypu kilograma przechowywanego w
Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres
- sekunda (s) to czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi
poziomami stanu podstawowego atomu Cezu 133
- amper (A) to prąd elektryczny nie zmieniający się, który występując w dwóch równoległych prostoliniowych, nieskończenie
długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 metra od siebie, wywołałby
między tymi przewodami siłę 2*10-7 N na każdy metr długości
- kelwin (K) jest to 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody
- mol (mol) to liczność materii układu zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów w masie o,012 kg węgla 12; przy
stosowaniu mola należy określić rodzaj cząstek, którymi mogą być: atomy, cząsteczki, jony, elektrony, inne cząstki lub określone
zespoły takich cząstek
- kandela (cd) to światłość jaka ma w danym kierunku źródło emitujące monochromatyczne promieniowanie o częstości 540*1012
Hz i mające w tym kierunku wydajność energetyczną 1.683 W/Sr
JEDNOSTKI POCHODNE (pochodne jednostki miar tworzone są z jednostek podstawowych zgodnie z zależnościami
fizycznymi pomiędzy odpowiednimi wielkościami)
Przykłady
- jednostka miary objętości jest zdefiniowana za pomocą wzoru na objętość sześcianu V = 1, gdzie V jest objętością, a 1 (jednostka
m) długością krawędzi sześcianu, stąd więc jednostką miary SI objętości jest 1m3
- jednostka miary siły jest zdefiniowana za pomocą pierwszej zasady dynamiki Newtona F = ma, gdzie F to siła działająca na
cząstkę masy m (jednostka miary kg) z przyspieszeniem a ( jednostka miary m/s2), stąd więc jednostką miary SI siły jest 1kg m/s2,
któremu nadano specjalną nazwę N (niuton)
- ciśnienie – paskal (Pa)- p=1 kg m-1s-2
- energia, praca – dżul (J)- E= 1 kg m2s-2
- moc – wat (W)- P= 1 kg m2s-3
- ładunek elektryczny – kolumb (C)- q= 1 As
- napięcie elektryczne – wolt (V)- U= 1 kg m2s-3A-1
- pojemność elektryczna – farad (F)- C= 1 kg-1m-2s4A2
- rezystancja – om (- R= 1 kg m2s-3A-2
- przewodność elektryczna – simens (S)-  1 kg-1m-2s3A2
- strumień magnetyczny – weber (Wb)-  1 kg m2s-2A-1
- indukcja magnetyczna – tesla (T)- B= 1 kg s-2A-1
- indukcyjność – henr (H)- L= 1 kg m2s-2A-2
ODCHYŁKA PROSTOLINIOWOŚCI
- odchyłka prostoliniowości to odległość pomiędzy dwiema
prostymi równoległymi stycznymi z elementem
zaobserwowanym i zawierającymi ten element
- proste należy tak dobrać, by odległość między nimi była
najmniejsza
ODCHYŁKA PŁASKOŚCI
- odchyłka płaskości to odległość pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi stycznymi z elementem zaobserwowanym i
zawierającym ten element
- płaszczyzny należy tak dobrać, by odległość między nimi była najmniejsza
ODCHYŁKA OKRĄGŁOŚCI
- odchyłka okrągłości to odległość pomiędzy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz