Od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego  - strona 1 Od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego  - strona 2 Od modelu sylogistycznego do modelu argumentacyjnego  - strona 3

Fragment notatki:

OD MODELU SYLOGISTYCZNEGO DO MODELU ARGUMENTACYJNEGO wzrost złożoności struktur społecznych
dynamik przemian społecznych
niepewność i nieprzewidywalność procesów społecznych
zmusiły prawo do rozluźnienia swojego języka i struktur prawnych
-rezultatem tych procesów jest ewolucja systemów prawnych od systemów zamkniętych i definitywnych ( systemy absolutne ) do systemów bardziej otwartych i niedefinitywnych ( systemy prima facie ) -systemy zamknięte charakteryzują się: tekstową koncepcją prawa dążeniem do maksymalnej ścisłości i precyzyjności norm
konceptualizacją norm prawnych raczej w języku reguł niż zasad i norm programowych dążenie do tego, by normy/uprawnienia/obowiązki miały charakter definitywny bezwzględne związanie prawem organów państwa i obywateli -w systemach prima facie dochodzi do istotnej liberalizacji powyższych cech:
systemy te wykorzystują w znacznie większym stopniu reguły pozatekstowe (zasady słuszności, przepisy odsyłające, klauzule generalne) stosuje się pojęcia niedookreślone i typologiczne
posługiwanie się zasadami i normami programowymi normy tych systemów oraz wynikające z nich obowiązki/uprawnienia mają często niedefinitywny charakter, a prawo przewiduje możliwość usprawiedliwionego odstępstwa od obowiązujących reguł i zasad -wraz z kryzysem pozytywizmu po II wojnie światowej, stopniowo zaczęto przechodzić do systemów otwartych
-do przedstawicieli teorii argumentacyjnej zalicza się:
J. Rawlsa J. Habermasa
T. Viehwega
Ch. Perelmana
R. Dworkina -na płaszczyźnie teoretycznej pierwotny (pozytywistyczny) model stosowania prawa to model subsumcyjny -wnioskowanie oparte jest na prostym modelu: norma → fakty ustalone → subsumcja → konsekwencja prawna -obecnie model poddawany jest krytyce, gdzie szczególne znaczenie ma teoria Wróblewskiego -zauważył on, że na każdym etapie subsumcji prawo staje w obliczu dziesiątek luzów decyzyjnych
-sędzia musi wybrać normę, dokonać jej interpretacji, ocenić dowody oraz osądzić konsekwencje -Wróblewski dowodził, że czysta subsumcja jest jedynie konstrukcją akademicką, a w rzeczywistości stosowanie prawa nie polega na prostej logicznej operacji
-Wróblewski wyróżnił następujące kategorie luzów:
luz wyboru samej normy
luz interpretacyjny
luz dowodowy
luz wyboru konsekwencji -przeciwstawiany temu jest model argumentacyjny oparty na ważeniu argumentów
-argumentując, dokonuje się wyboru jednej trafnej opcji spośród szeregu nietrafnych

(…)

… z przepisu/przepisów -zasady mają bardzo szeroki zakres cienia semantycznej niepewności
-ich stosowanie powinno odbywać się na zasadzie „mniej - bardziej”, przy czym zastosowanie jednej z zasad nie powoduje utraty mocy obowiązującej przez drugą z zasad
-w razie konfliktu zasad stosujemy ważniejszą, kierując się zasadą proporcjonalności - polega ona na założeniu, że ograniczając zastosowanie mniej ważnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz