Oczyszczanie ścieków - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków - omówienie zagadnienia - strona 1 Oczyszczanie ścieków - omówienie zagadnienia - strona 2 Oczyszczanie ścieków - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Oczyszczanie ścieków Rodzaj zanieczyszczeń Zanieczyszczenia biologiczne -drobnoustroje patogenne (bakterie, wirusy, glony, grzyby, pierwotniaki) Zanieczyszczenia chemiczne  - oleje, benzyna, smary, ropa, detergenty, chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy), nawozy, węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren), sole metali ciężkich, silne kwasy, zasady, fenole, krezole białka, węglowodany, tłuszcze, oleje, żywice, barwniki, fenole, produkty naftowe, detergenty, pestycydy itp. Składnikami nieorganicznymi są zasady, kwasy nieorganiczne,  metale ciężkie  (ołów, miedź, rtęć, cynk, kadm, chrom) a także  arsen, chlor, siarkowodór, jony siarczanowe, chlorkowe, azotanowe, fosforanowe, węglanowe, amonowe  itd. Ładunek zanieczyszczeń Niski  wysoki Ścieki i ich oczyszczanie Ścieki są to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe  odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub  cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i  fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych,  przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach. W Polsce, mimo dużego postępu w tej dziedzinie, nie wszystkie ścieki poddawane są procesowi  oczyszczania, co doprowadziło do zatrucia większości naturalnych cieków wodnych, czyniąc z nich  na niektórych odcinkach martwe, pozaklasowe kanały ściekowe.  W chwili obecnej coraz większa liczba zakładów chemicznych zmuszana jest do racjonalizacji  gospodarki wodą, polegającej przede wszystkim na stosowaniu zamkniętych obiegów wody, co powoduje stosowanie nowych, skutecznych metod oczyszczania własnych ścieków, tak by mogły  się stać one źródłem wody wykorzystywanej w celach przemysłowych. Klasyfikacja ścieków • Ścieki przemysłowe powstają w trakcie procesów technologicznych wielu rodzajów przemysłu. • Aby ocenić ich szkodliwość trzeba znać nie tylko skład ich ogólnego odpływu z całego zakładu  przemysłowego, lecz także skład strumieni wypływających z poszczególnych działów produkcji. • Istotnym parametrem jest ilość ścieków przypadająca na jednostkę produktu wytwarzanego w  danym dziale lub zakładzie. Znajomość parametrów ilościowych i jakościowych ścieków pozwala  na oszacowanie koniecznego stopnia oczyszczenia, przy którym ich odprowadzenie do naturalnego  odbiornika nie spowoduje pogorszenia klasy czystości wody. Rodzaje ścieków • Ścieki bytowo-gospodarcze

(…)


Nitrosomonas do azotynów, a następnie za pomocą
bakterii Nitrobacter do azotanów,
• denitryfikacja, czyli przemiana azotanów do postaci azotu
gazowego - N2
Wykorzystywane są metaboliczne reakcje organizmów, które w efekcie prowadzą do usunięcia
zanieczyszczeń
Sposoby oczyszczania metodą
osadu czynnego
• Oczyszczanie ścieków z nitryfikacją
• Oczyszczanie ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją
• Oczyszczanie ścieków z nitryfikacją, denitryfikacją i biologiczną defosfatacją
• Oczyszczanie ścieków z biologiczno-chemiczną defosfatacją
• Oczyszczanie ścieków ze strącaniem fosforu ze strumienia osadowego
NITRYFIKACJA – utlenianie azotu amonowego do azotu azotanowego
DENITRYFIKACJA – biochemiczna redukcja azotynów i azotanów do azotu gazowego
Złoża biologiczne
Złoże biologiczne - rodzaj reaktora biologicznego…
… w ściekach (wodzie),
występujących wstanie zdyspergowanym, w krople o dużej objętości
• Proces koalescencji zachodzi na powierzchni ciał stałych, które są lepiej zwilżane przez cząstki
cieczy zemulgowanej niż przez wodę
Metody chemiczne
Koagulacja
• Strącanie związków fosforu
• Strącanie wapnem
• Strącanie metali ciężkich
Koagulacja
Procesy koagulacji ścieków są podobne do zachodzących podczas oczyszczania wody
• łączenie cząstek koloidowych w większe zespoły, w wyniku czego wytrąca się osad w postaci
zwartego koagulatu
• czynnikiem powodującym koagulację może być dodatek elektrolitu, koloidu o przeciwnym znaku
ładunku elektrycznego do ładunku cząstek koloidowych, dehydratacja zolu, odparowanie lub
wymrażanie ośrodka dyspersyjnego, a także
czasami ogrzewanie lub wytrząsanie zolu.
Flokulacja…
… na oczyszczalni
• Usuwanie zawiesiny związków organicznych, fosforanów, metale ciężkich, węglanów,
siarczanów, fluorków
• Wzrost pH powyżej wartości 10,5 dezaktywuje bakterie i wirusy !!
Strącanie metali ciężkich
• Metodą strącania chemicznego lub współstrącania
Metody biologiczne
• Oczyszczenie ścieków tlenowe
• Oczyszczanie beztlenowe (fermentacja)
Oczyszczanie biologiczne polega na utlenianiu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz