Ochrona zwierząt hodowlanych i gospodarskich - Dziennik Urzędowy WE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona zwierząt hodowlanych i gospodarskich - Dziennik Urzędowy WE - strona 1 Ochrona zwierząt hodowlanych i gospodarskich - Dziennik Urzędowy WE - strona 2

Fragment notatki:

15/t. 1
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
87
31978D0923
L 323/12
DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
17.11.1978
DECYZJA RADY
z dnia 19 czerwca 1978 r.
dotycząca zawarcia Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich
(78/923/EWG)
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100,
najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji i produktów
niepożądanych w paszach (7), ostatnio zmieniona dyrektywą
76/934/EWG (8), wprowadziły wspólne reguły, które mogą być
naruszone przez Konwencję, w szczególności przez wprowadzenie w życie jej niektórych przepisów;
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych
i gospodarskich (zwana dalej „Konwencją”), sporządzona przez
Radę Europy w celu ochrony zwierząt hodowlanych i gospodarskich, w szczególności w nowoczesnych systemach intensywnej
produkcji;
dyrektywa Rady 70/373/EWG z dnia 20 lipca 1970 r. w sprawie
wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli pasz (3), ostatnio zmieniona
dyrektywą 76/372/EWG (4), dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia
23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (5), ostatnio zmieniona dyrektywą 78/117/EWG (6), oraz dyrektywa Rady
74/63/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie ustalenia
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dz.U. C 83 z 4.4.1977, str. 43.
Dz.U. C 204 z 30.8.1976, str. 26.
Dz.U. L 170 z 3.8.1970, str. 2.
Dz.U. L 102 z 15.4.1976, str. 8.
Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.
Dz.U. L 40 z 10.2.1978, str. 19.
inne przepisy Konwencji obejmują obszary, w których Wspólnota
nie wprowadziła jeszcze wspólnych reguł;
ochrona zwierząt nie jest sama w sobie jednym z celów Wspólnoty; jednakże występują różnice w istniejących przepisach prawa
krajowego dotyczących ochrony zwierząt hodowlanych i gospodarskich, które mogą spowodować nierówne warunki konkurencji oraz które w następstwie mogą mieć pośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku;
Konwencja dotyczy spraw objętych wspólną polityką rolną;
z tego względu wydaje się, że udział Wspólnoty w Konwencji jest
niezbędny dla osiągnięcia celów Wspólnoty;
hodowlana gospodarka rolna zwierząt na Grenlandii jest prowadzona w warunkach, które różnią się zasadniczo od tych istniejących w innych rejonach Wspólnoty, biorąc pod uwagę warunki
ogólne, w szczególności klimat, niską gęstość zaludnienia oraz
wyjątkową wielkość wyspy; z tego względu Konwencja nie będzie
stosowana do Grenlandii,
(7) Dz.U. L 38 z 11.2.1974, str. 31.
(8) Dz.U. L 364 z 31.12.1976, str. 20.
88
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejszym w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
zatwierdza się Europejską Konwencję o ochronie zwierząt
hodowlanych i gospodarskich.
15/t. 1
Podczas składania dokumentu zatwierdzającego Przewodniczący
Rady oświadczy zgodnie z art. 16 Konwencji, że Konwencja nie
będzie stosowana do Grenlandii.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 1978 r.
Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji.
W imieniu Rady
Artykuł 2
Przewodniczący Rady złoży do depozytu dokument zatwierdzający zgodnie z art. 14 Konwencji (1).
(1) Data wejścia w życie Konwencji zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich przez Sekretariat Generalny Rady.
P. DALSAGER
Przewodniczący
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz