Zwierzęta laboratoryjne - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwierzęta laboratoryjne - wykład 2 - strona 1 Zwierzęta laboratoryjne - wykład 2 - strona 2 Zwierzęta laboratoryjne - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Zwierzęta Laboratoryjne W2 19.10.10
Akty prawne regulacje doświadczenia z użyciem zwierząt
- rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie zwierząt z dnia 22 marca
1928 roku (Dz. U. nr 42 z 1932r., poz. 417)
- ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U, nr 111 poz. 724, z
późniejszymi zmianami )
- ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z dnia 21 stycznia 2005 (Dz. U. Nr 33,
poz. 289)
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U, nr 111 poz. 724,
z późniejszymi zmianami )
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art..1. . Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowike jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
2. W sprawach nei uregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące rzeczy.
3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt,
współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi.
Art..2. Ustawa reguluje postępowanie z zwierzętami
1) domowymi,
2) gospodarskimi,
3) wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych i specjalnych.
4) używanymi do doświadczeń,
5) utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych,
6) wolno żyjącymi (dzikimi)
7) obcymi faunie rodzimej
Art..4 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) doświadczeniu na zwierzęciu 0 rozumie się przez to wykorzystywanie zwierzęcia
do celów naukowych lub dydaktycznych, mogące u niego spowodować uszkodzenia
ciała lub inne zaburzenia zdrowotne, w tym ból, cierpienie, lęk, z wyjątkiem
znakowania zwierząt,
2) humanitarnym traktowaniem zwierząt - rozumie się przez to traktowanie
uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę,
3) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia - rozumie się przez to obiektywny stan
rzeczy stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii , polegający na
tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i zaznając ból, a moralnym
obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia,
17) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
18) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w
celach hodowlanych ii produkcyjnych,
19) zwierzętach laboratoryjnych - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane
specjalnie w celu wykorzystywania w doświadczeniach naukowych, w szczególności
myszy, szczury świnki , chomiki syryjskie (złote), króliki, psy, koty, przepiórki, w
miejscach zatwierdzonych lub zarejestrowanych przez odpowiedni organ władzy
Rozdział 2 Zwierzęta domowe
1
Zwierzęta Laboratoryjne W2 19.10.10
Rozdział 3 Zwierzęta gospodarskie
Rozdział 4 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych,
filmowych, sportowych i specjalnych
Rozdział 5 Zwierzęta w ogrodach zoologicznych
Rozdział 6 Zwierzęta wolnożyjącye (dzikie)
Rozdział 7 Transport zwierząt

(…)

… (Art.. 1-2)
2. Zasay wykorzystywania zwierząt do doświadczeń (Art.. 3-9)
3. Utrzymywanie zwierząt doświadczalnych (Art. 10-11)
4. Hodowla zwierząt laboratoryjnych lub dostarczenie zwierząt doświadczalnych
(Art.. 12-15)
5. Jednostki i procedury doświadczalne (Art.. 16-27)
6. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach (Art. 28-32)
7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy (Art.. 33-37)
8. Przepisy karne (Art.. 38-47)
9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy dostosowujące, przejściowe i
końcowe (Art.. 48-57)
Art.. 10 ust. 4. Kierownik jednostki doświadczalnej, jednostki hodowlanej lub
dostawca wyznacza osobę posiadającą kwalifikacje wynikające z udokumentowanego
przeszkolenia, która będzie sprawować nadzór nad osobami, o których mowa w ust.
3, i powiadamia o tym powiatowego lekarza weterynarii oraz przewodniczącego
lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwanych dalej….
Art.. 1 ust. 1 Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na hodowli zwierząt
laboratoryjnych lub dostarczeniu zwierząt doświadczalnych wymaga uzyskania
zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii
Art.. 18 W jednostce doświadczalne zapewnia się stała opiekę lekarza weterynarii…
…)
Art.. 33 ust. 1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad utrzymywaniem,
hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach
doświadczalnych….
2. Czynności kontrolne w ramach nadzoru (pan przeskoczył dalej i powiedział że
nieważne)
3
4
5
6
7 . W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę nadzorującą
doświadczenie protokół podpisuje tylko członek lokalnej komisji etycznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz