Ochrona wynagrodzenia za pracę - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona wynagrodzenia za pracę - omówienie - strona 1 Ochrona wynagrodzenia za pracę - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona wynagrodzenia za pracę.
Przez pojęcie ochrony wynagrodzenia za pracę rozumie się wszelkie środki przewidziane w obowiązujących przepisach, które mają na celu ochronę pracownika przed umniejszeniem jego wynagrodzenia. Istotnym elementem ochrony wynagrodzenia jest ograniczenie dysponowania prawem do wynagrodzenia za pracę, co polega na bezwzględnym zakazie zrzeczenia się przez pracownika prawa do wynagrodzenia za pracę oraz bezwzględnym zakazie przenoszenia tego prawa na inną osobę. Ochrona wynagrodzenia za pracę jest też realizowana przez ograniczenie prawa dokonywania tzw. potrąceń - zgodnie z art. 87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (art. 87 § 1 pkt 1 k.p.), które to mogą być potrącane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (art. 87 § 1 pkt 2 k.p.) - potrącenia tych należności nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - trzech piątych wynagrodzenia;
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (art. 87 § 1 pkt 3 k.p.) - potrącenia tych należności nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - trzech piątych wynagrodzenia;
kary pieniężne nałożone na pracownika w trybie art. 108 k.p. (art. 87 § 1 pkt 4 k.p.) - kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika.
Nadto na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych może być prowadzona egzekucja z nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz należności przysługujących pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej do pełnej wysokości.
Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc, dokonuje się z łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia (art. 87 § 8 k.p.). Pracodawca może dokonywać potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych również bez postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika (art. 88 § 1 k.p.). Potrąceń tych pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.


(…)

… obciążających pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy (np. na pokrycie kosztów podróży służbowych).
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

… obciążających pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy (np. na pokrycie kosztów podróży służbowych).
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz