ochrona przeciwporazeniowa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona przeciwporazeniowa - strona 1 ochrona przeciwporazeniowa - strona 2 ochrona przeciwporazeniowa - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 45 stron.
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki  dla studentów PW                              Temat:    BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA URZĄDZEŃ  ELEKTRYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1kV    materiały pomocnicze do laboratorium podstaw elektrotechniki   wyłącznie do uŜytku wewnętrznego przez studentów PW  bez prawa kopiowania i publikowania                                    Zakład Trakcji Elektrycznej    IME PW  2013    -  2  -  Bezpieczeństwo uŜytkowania urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV    1. CEL  ĆWICZENIA       Poznanie  sposobów  ochrony  przed  poraŜeniem  prądem  elektrycznym  ludzi  podczas  eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV oraz przedstawienie sposobów  pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej.      2.  ZASADY BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH    2.1 ZagroŜenia przy uŜytkowaniu urządzeń elektrycznych.    Urządzenia elektryczne mogą powodować zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ich uŜytkowników i  osób postronnych w sposób bezpośredni (np. poraŜenie prądem elektrycznym) i pośredni  (oparzenia, uszkodzenia oczu, uszkodzenia na skutek upadku po poraŜeniu, poŜar, wybuch).  PoraŜeniem prądem elektrycznym nazywa się zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne, jakie  wywołuje w organizmie człowieka przepływający prąd elektryczny  Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na zagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym,  do których zaliczyć moŜna:  -  znajdowania się ludzi w miejscach, gdzie eksploatuje się urządzenia elektryczne lub tam,  gdzie występuje oddziaływanie urządzeń elektrycznych na otoczenie (np. wokół  zelektryfikowanej linii kolejowej czy toru tramwaju),  -  prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia urządzenia elektrycznego lub jego  niebezpiecznego oddziaływania na otoczenie,   -  zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagroŜenia na skutek niekorzystnego  oddziaływania środowiska powodującego zmniejszenie odporności organizmu ludzkiego na  poraŜenie (np. zawilgocenie, brak obuwia, stres, zmęczenie),   -  poziom napięcia zasilania urządzeń,   -  czas i droga przepływu prądu raŜenia przez ciało człowieka.   -  zastosowanych środków od poraŜeń i stopnia wiedzy i świadomości osób uŜytkujących.  Istotne znaczenie dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego ma działanie prądu na układ krąŜenia. W  wyniku przepływu prądu przez serce  moŜe dojść do zatrzymania akcji serca lub teŜ zakłóceń w  jego pracy (skurcze mięśnia sercowego lub fibrylacja - migotanie  z duŜą częstotliwością  komór sercowych). W czasie raŜenia prądem elektrycznym występują takŜe zaburzenia 

(…)

… wartości, nie wywołują zagroŜenia poraŜeniowego i nie muszą być szybko wyłączane.
- 24 -
Aby jednak ograniczyć napięcie dotykowe, które wystąpi w czasie zwarcia części czynnej z
obudową naleŜy spełnić warunek:
RU IZW ≤ 50
(9)
gdzie:
RU - całkowita rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego,
IZW - prąd zwarciowy płynący przy załoŜeniu, Ŝe impedancja przejścia (między przewodem
fazowym a obudową…
…,
• wyłączniki instalacyjne,
• wyłączniki ochronne róŜnicowoprądowe.
Celem ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania jest wyłączenie w określonym czasie
niebezpiecznego napięcia dotykowego, pojawiającego się na częściach przewodzących
dostępnych urządzeń, w wyniku wystąpienia zwarcia miedzy częścią czynną a częścią
przewodzącą dostępną lub ograniczenie napięcia dotykowego do wartości dopuszczalnej
długotrwale (wartość bezpieczna). W systemie samoczynnego wyłączenia zasilania istotną rolę
odgrywają dodatkowe uziemienia przewodów ochronnych. Chronią one przed przenoszeniem
napięć dotykowych i zmniejszają wartości tych napięć.
Czas wyłączenia zwarcia zaleŜy od:
• układu sieci (TN, TT lub IT),
• wartości napięcia znamionowego instalacji,
• rodzaju urządzenia (stałe, przenośne),
• środowiska zewnętrznego…

elektryczne, zasilane lub wytwarzające napięcie wyŜsze niŜ uznane za bezpieczne zostało
wykonane w taki sposób, aby w czasie normalnej eksploatacji nie wystąpiła moŜliwość
dotknięcia (napięcie dotykowe) części czynnych (elementów przewodzących w normalnych
warunkach prąd elektryczny) lub wystąpienia niebezpiecznego napięcia krokowego (noganoga). Środkiem podstawowej ochrony jest tu izolacja robocza…
… oraz umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki moŜna stosować
tylko w miejscach dostępnych dla osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych (powyŜsze
nie dotyczy linii napowietrznych niskiego napięcia), jeŜeli:
napięcie znamionowe w tych miejscach nie przekracza 1000V,
• miejsca te są oznakowane tablicami i znakami bezpieczeństwa,
• zachowane są odpowiednie wymiary korytarzy obsługi i nadzoru.
- 10 -
Rys. 7…
… przechodzące przez rdzeń
magnetyczny wyłącznika. W przypadku gdy prąd zwarcia doziemnego przekracza wartość
prądu znamionowego zadziałania wyłącznika ochronnego, wyłącznik powoduje wyłączenie
uszkodzonej części instalacji elektrycznej.
3.1.1. Ochrona przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/ z zastosowaniem
wyłącznika róŜnicowo-prądowego
Gwarancją skutecznego wyłączenia w przypadku uszkodzenia izolacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz