Ochrona konkurencji - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 5 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 5 - strona 2 Ochrona konkurencji - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5 30.03.2012 r. Kooperacja na rynku jest zjawiskiem naturalnym i ustawodawca nie może przedsiębiorcom zabronić zawierania umów nawet jeśli czasem zawierają el., które powodują, że dochodzi do ograniczeń konkurencji. Trzeba odnaleźć równowagę między z jednej strony chęcią ochrony konkurencji a z drugiej strony koniecznością umożliwienia kooperacji przedsiębiorcom co przynosi szereg pozytywnych efektów rynkowych. Stąd też ustawa podobnie jak prawo europejskie przewiduje 3 wyjątki od zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Wyjątki te zezwalają na zastosowanie takich porozumień, które pomimo ograniczenia konkurencji jednak mogą przynieś pewne wymierne korzyści ekonomiczne. Oprócz tego przewidziane jest wyłączenie dla porozumień zawartych między przedsiębiorcami, których udział w rynku jest tak nieduży, że nie spowoduje to jakiegoś istotnego ograniczenia konkurencji nawet jeśli by chcieli ograniczyć czy wyeliminować konkurencję.
 Porozumienia bagatelne uregulowane w art. 7 ustawy
Próg bagatelności jest różny w zależności od tego w jakim układzie odniesienia to porozumienie zostało zawarte. Dla porozumień horyzontalnych między konkurentami na tym samym szczeblu obrotu - próg bagatelności 5% łącznego udziału w rynku przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu. Ocenia się to w ten sposób, że Prezes UOKiK wyznacza rynek właściwy, ale najpierw musi zbadać ile podmiotów działa na tym rynku, jaka jest wielkość udziałów w tym rynku każdego z tych podmiotów przeliczona procentowo. Jeżeli suma da do 5% post. antymonopolowe się umarza nie stwierdzając praktyki ograniczającej konkurencję (jest ono bezprzedmiotowe, bo wobec takich przedsiębiorców nie prowadzi się postępowania antymonopolowego). Jeżeli próg będzie przekraczał 5% to następuje normalne badanie takiego porozumienia. To, że ten udział wynosi 6-7% może być w jakiś sposób wzięte pod uwagę przy ocenie ewentualnych antykonkurencyjnych skutków takiego porozumienia. Przy porozumieniach zawartych między przedsiębiorcami nie będącymi konkurentami (głównie chodzi o porozumienia wertykalne), a więc między kontrahentami na rożnych szczeblach obrotu ustawa stanowi, że porozumienia są traktowane jako bagatelne jeżeli udział w rynku posiadany przez któregokolwiek z nich w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia przekracza 10%.
Prawo europejskie wynika po części z regulacji rozporządzenia 1/2003 a po części z komunikatu Komisji Europejskiej, w którym określiła ona jaki próg udziału w rynku traktuje jako próg bagatelny nie skutkujący nałożeniem sankcji na przedsiębiorców. Jeśli chodzi o prawo europejskie ocena jest podobna natomiast progi są wyższe; dla porozumień horyzontalnych wynoszą one 10%, a dla wertykalnych 15%. To może prowadzić do syt. w której dane porozumienie nie będzie zakazane na gruncie prawa europejskiego, bo będzie spełniało próg bagatelności, ale będzie zakazane na gruncie prawa polskiego. Takie porozumienie i tak będzie korzystać ze zwolnienia, bo org. krajowy nie może zakazać stosowania porozumienia, które nie byłoby zakazane na gruncie prawa unijnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz