Ochrona konkurencji - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 2 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 2 - strona 2 Ochrona konkurencji - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2 02.03.2012 r.
Zakres regulacji prawa o ochronie konkurencji i konsumentów:
 Zakres podmiotowy (kto jest zobowiązany do stosowanie zakazów i nakazów przewidzianych w prawie antymonopolowym)
• Art.1. ust.2 ustawy: Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Przedsiębiorcy i ich związki - podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
• Ustawa zawiera własną definicję przedsiębiorcy, która nawiązuje do definicji zawartej w u.s.d.g. (art.4.pkt.1 ustawy: przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 [izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji] - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów)
Jedyną wadą definicji przedsiębiorcy z uokik, którą zarzuca doktryna jest fakt, że uzależnia rozumienie pojęcia przedsiębiorcy od aktualnego stanu rozumienia pojęcia przedsiębiorcy na gruncie u.s.d.g., a to rozumienie zmienia się w czasie. Funkcja definicji przedsiębiorcy w uokik (ma na celu reglamentację swobody dział. gosp. w celu ochrony mechanizmu konkurencji) jest odmienna niż funkcja definicji przedsiębiorcy w u.s.d.g. (ma na celu uregulowanie podstawowych obowiązków przedsiębiorców związanych z podjęciem dział. gosp., jej zarejestrowaniem i dokonaniem innych czynności z tym związanych). Zakres regulacji prawa antymonopolowego i odniesienia reguł prawa antymonopolowego jest nieco szerszy i odmienny niż w u.s.d.g. co przełożyło się na rozszerzenie def. przedsiębiorcy w uokik.


(…)

… i kierunkach ich funkcjonowania - zjawisko koordynacji zachowań.
Ad. d) Związek przedsiębiorców może dopuszczać się ograniczeń konkurencji, np. uchwała związku przedsiębiorców może skutkować naruszeniem reguł konkurencji (przykład z orzecznictwa: uchwała Krajowej Izby Notarialnej odnoszącą się do nowego kodeksu etyki zawodowej, która wyłączała konkurencję na rynku usług notarialnych poprzez wprowadzenie ceny…
…. dział. gosp. zawartej w u.s.d.g. istnieje spór czy tzw. usługi użyteczności publicznej są dział. gosp. czy nie są. U.s.d.g. wymaga, aby dział. gosp. prowadzona była w celu zarobkowym. Natomiast sfera użyteczności publicznej (regulowana przez ustawę o gospodarce komunalnej - art.1. ust.2 ustawy: Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem…
… obowiązującej uokik, gdzie prawo dział. gosp. nie traktowało dział. zawodowej jako dział. gosp. To powtórzenie nie było potrzebne.
Ad. c) Os. fizyczna, która sama nie prowadzi dział. gosp. ale posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą (posiada akcje lub udziały - pakiet kontrolny - albo inny tytuł prawny, który gwarantuje jej możliwość powoływania ponad połowy składu org. zarządzającego i rady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz