OCENA SYSTEMÓW WIĘKSZOŚCIOWYCH I PROPORCJONALNYCH- Wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3094
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OCENA SYSTEMÓW WIĘKSZOŚCIOWYCH I PROPORCJONALNYCH- Wykład - strona 1 OCENA SYSTEMÓW WIĘKSZOŚCIOWYCH I PROPORCJONALNYCH- Wykład - strona 2 OCENA SYSTEMÓW WIĘKSZOŚCIOWYCH I PROPORCJONALNYCH- Wykład - strona 3

Fragment notatki:

3-stronicowa notatka z politologii. Notatka sporządzona na podstawie wykładu Systemy polityczne w Europie, który prowadzi dr Iwona Wróblewska. W notatce znajduje się wykład nt. oceny systemów większościowych i proporcjonalnych. W treści notatki można zapoznać się z takimi pojęciami jak: cechy systemów większościowych, cechy systemów proporcjonalnych, system organów państwowych, władza publiczna, znaczenie podmiotowe, znaczenie funkcjonalne, systemy rządów, zasada jednolitości władzy państwowej, zasada podziału władzy, aspekt funkcjonalny, organizacyjny, personalny, system prezydencki, system parlamentarny, system prezydencko-parlamentarny, kanclerski, uprawnienia prezydenta, dualizm egzekutywy, konstytucja kwietniowa, przykład Szwajcarii.

OCENA SYSTEMÓW WIĘKSZOŚCIOWYCH I PROPORCJONALNYCH
Systemy większościowe
Umożliwiają łatwe osiągnięcie większości parlamentarnej zdolnej do stworzenia rządu i zapewniają stabilność rządu
Ułatwiają zmianę rządów gdyż niewielkie zmiany w poparciu społeczeństwa dla określonej partii mogą przynieść niewspółmierny efekt w wyborach decydujący o jej pozycji, tzw. głosy utracone
Stosuje się proste procedury wyborcze i tańsze procedury
Stymuluje bliższe związki przedstawicieli z wyborcami, gdyż można zostać w okręgu wyborczym, a te okręgi wyborcze są mniejsze niż w przypadku systemów politycznych
Mniej zależni od kierownictwa partii - deputowani
Odpowiedzialność wyraźnej partii rządzącej, w koalicjach ta odpowiedzialność rozmywa się (ważna w systemie proporcjonalnym)
Systemy proporcjonalne
Zapewniają reprezentację w organach przedstawicielskich różnych poglądów przez co skład organów odzwierciedla rzeczywiste preferencje polityczne społeczeństwa
Rząd koalicyjny charakterystyczny dla systemów proporcjonalnych uwzględnia interesy różnych grup społecznych
Lepiej zapewniają równość siły i głosu
Znaczne zmniejszają ilość głosów utraconych
Listy wyborcze umożliwiają otrzymanie mandatu osobom merytorycznie dobrze przygotowanym, które nie mogą zabiegać o poparcie w okręgach wyborczych
Małe lub nowe partie łatwiej mogą uzyskać mandaty w parlamencie i tym samym zapewnić reprezentacje swojemu elektoratowi
Partie koalicyjne reprezentują różne interesy grup społecznych i zawierając kompromisy lepiej reprezentują interesy całego społeczeństwa
SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
Władza państwowa
Trudno jest ją zdefiniować
Mówimy o kilku władzach państwowych
Jest to terytorialnie zapewniony kompleks stosunków nadrzędności i podporządkowania ujęty w ramach organizacji, posługujący się prawem i dyspozycyjnością przymusu państwowego
Musi posiadać legitymizację demokratyczną
Władzę państwową sprawują organy władzy państwowej na szczeblu centralnym Władza publiczna W jej skład wchodzi administracja rządowa i samorządowa
Organy państwa: państwowy, rządowy, samorządowy
Elementy: podmiot wyodrębniony, organizacje spośród innych podmiotów wyposażone przez normy prawne we własne kompetencje. Kompetencje te muszą mieć charakter władczy - egzekucje, przymus fizyczny, pozew
Pozew do sądu jest składany, ochrona cywilno-prawna
Piastun organu - taka osoba, która pełni funkcje organu
Nie może nastąpić zlanie państwa z organem
Piastun - posiada wolności i prawa obywatela
Prezydent, Marszałek Sejmu - nie posiada praw i wolności obywatela. Ma tylko kompetencje, nie może złożyć skargi konstytucyjnej


(…)

… - parlamentarni
Wykonawstwo - rządowi i organizacje administracji samorządowej
Sądownictwo - sądom powszechnym, szczególnym, konstytucyjnym
Aspekt personalny - związany z regułą incompatibilitas - niepołączalności. Zakaz łączenia funkcji w zakresie poszczególnych stanowisk państwowych lub państwowych z innymi bądź tez z inną działalnością. Występuje w ujęciu:
formalnym - oznacza zakaz pełnienia równocześnie…
… swojej władzy na bieżąco, ma nieliczne kompetencje formalne
Występuje instytucja kontrasygnaty aktów głowy państwa:
Dla ważności aktów
Przeniesienie odpowiedzialności podstawowej z głowy państwa
Włączenie w sferę działalności wspólnej
Rząd musi posiadać poparcie większości parlamentarnej w etapie jego powoływania - inwestytura, votum zaufania
Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz