Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Główne metody i kierunki analizy akcji Konstrukcja wskaźników zyskowności jednostkowej
Wskaźniki zyskowności jednostkowej oceniają efektywność spółek giełdowych na podstawie zysku Wskaźniki zyskowności jednostkowej:
Wskaźniki wewnętrzne i zewnętrzne rynku kapitałowego
Wskaźniki wewnętrzne - liczone na podstawie liczby akcji
Wskaźniki zewnętrzne - liczone na podstawie ceny rynkowej akcji
Wskaźniki wewnętrzne - znajdują zastosowanie głównie w ocenie spółki przez organy zarządzające lub nadzorujące (np. w celu ustalenia polityki dywidend)
Wskaźnik produktywności jednej akcji (wskaźnik przychodów ze sprzedaży na jedną akcję)
Określa wartość przychodów (liczonych jako suma przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych), przypadających na jedną akcję zwykłą. Jego wysokość świadczy o skali działania firmy, a każdy wzrost oznacza (przy stałym poziomie kosztów) zwiększenie zysku. Wskaźnik zyskowności jednej akcji (ang. earnings per share - EPS), wskaźnik zysku netto na jedną akcję Prezentuje wysokość zysku przypadającą na jedną akcję. Wskaźnik określa maksymalną, możliwą do osiągnięcia wysokość dochodu z akcji
Wysoki poziom wskaźnika zyskowności jednaj akcji i jego tendencja wzrostowa mogą w najbliższym czasie spowodować wzrost ceny rynkowej. Z tego powodu wielkością wskaźnika są zainteresowane przede wszystkim ci kupujący, którzy nabywają akcje w celu dalszej odsprzedaży Wskaźnik zyskowności jednaj akcji należy do najpowszechniej stosowanych wskaźników rynku kapitałowego, nie może służyć do oceny porównawczej między spółkami Wskaźnik dywidendy jednostkowej - wskaźnik zysku do podziału na jedną akcję
Informacje o wysokości dochodów otrzymywanych przez akcjonariuszy, posiadaczy akcji zwykłych
Gdy występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy licznik wskaźnika pomniejsza się o wysokość dywidend należnych posiadaczom tych akcji i nie ujmuje się liczb akcji uprzywilejowanych w mianowniku
Należy do wskaźników ujmowanych zazwyczaj w tabeli notowań na giełdzie Wskaźnik wartości księgowej jednej akcji
Określa wartość wszelkich aktywów przedsiębiorstwa, finansowanych z kapitałów własnych, przeliczanych na jedną akcję
Wskaźnik ten umożliwia bilansową wycenę akcji ( kurs bilansowy akcji), który zależy od wysokości kapitału własnego
Wysoki poziom tego wskaźnika w porównaniu z wartością nominalną akcji ma bezpośredni wpływ na cenę rynkową akcji, wskazując na dotychczasową efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa

(…)

…/earnings - P/E)
Charakteryzuje stopień pokrycia zysku na 1 akcję ceną rynkową, wskazuje ile razy cena rynkowa akcji jest większa od zysku przypadającego na 1 akcję
Stanowi przybliżoną miarę faktu nadmiernie wysokiego kursu lub niedoszacowania kursu akcji na giełdzie
Kiedy wskaźnik ten jest wysoki, inwestorzy mogą być zainteresowani kupnem akcji w przypadku optymistycznych przewidywań dotyczących poziomu zysków, Dlatego ustalenie rzeczywistej wartości akcji jest kwestią osądu. Wskaźnik kursu giełdowego akcji
Wskaźnik ten informuje, ile razy cena giełdowa akcji jest większa od jej wartości nominalnej (lub mniejsza, gdy np. na podstawie strat z lat ubiegłych inwestorzy spodziewają się znacznego zadłużenia przedsiębiorstwa i spadku jego kapitałów własnych)
Wskaźnik nadwyżki finansowej na jedną akcję…

= 1 - cały zysk netto został rozdysponowany między akcjonariuszami bądź też zachowano takie same proporcje między zyskiem netto a dywidendą, jakie występują między liczbą akcji wyemitowanych i akcji sprzedanych
<1 - wskazując na zyski zatrzymane, co w przyszłości powinno zapewnić relatywnie lepsze wyniki ekonomiczne Wskaźniki zewnętrze rynku kapitałowego:
Wskaźnik zyskowności cenowej akcji Wskaźnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz