Ocena oddziaływania na środowisko fermy byłda 10000szt-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena oddziaływania na środowisko fermy byłda 10000szt-projekt - strona 1 Ocena oddziaływania na środowisko fermy byłda 10000szt-projekt - strona 2 Ocena oddziaływania na środowisko fermy byłda 10000szt-projekt - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ GÓRNICZY
PROJEKT NR 1
TEMAT: Ocena oddziaływania na środowisko fermy bydła 10000szt.
Wykonał : Prowadzący : Założenie.
Przyjmuję, że ferma składa się z dwóch ferm jałowizny remontowej po 1000szt każda, z dwóch ferm młodego bydła pasowego po 3000szt każda i z dwóch ferm przemysłowych krów po 500szt każda.
Wstęp.
Przemysłowe metody chowu bydła diametralnie różnią się od dotychczas stosowanych. Produkcję bydlęcą prowadzoną metodami tradycyjnymi charakteryzuje duża sezonowość wynikająca przede wszystkim z cyklu rozrodczego, wycielenia bowiem występują w głównej mierze od lutego do maja, a w dobrze zorganizowanych oborach od listopada do stycznia. Taki rozkład wycieleń powoduje sezonowy wzrost i spadek produkcji w poszczególnych okresach oraz sprzedaż młodego żywca wołowego. Sezonową produkcję charakteryzuje duża produkcja mleka i wysokie jego dostawy na rynek latem, a niedobór w okresie zimowym.
Tradycyjna produkcja stwarza trudności w wychowie zwierząt i w wykorzystaniu mocy produkcyjnej zakładów przetwórczych, a także w zaopatrzeniu rynku w produkty konsumpcyjne. Nieekonomicznie wykorzystywane są budynki inwentarskie. W niektórych okresach są one przepełnione zwierzętami, przez co pogarsza się środowisko i warunki wychowu, w innych natomiast nie ma w nich pełnej obsady. Zmieniająca się wielkość pogłowia zwierząt powoduje okresowe zmiany w liczebności obsługi. Zakłady przetwórcze związane z produkcją rolną są okresowo przeciążone i muszą w tym czasie zwiększać liczbę pracowników i powierzchnie magazynowe. Niedogodności te usuwa przemysłowa forma produkcji.
Zasadniczymi cechami przemysłowej technologii produkcji zwierzęcej są:
— rytmiczność produkcji, której podstawą są grupy technologiczne zwierząt; w tym samym okresie przebiegają te same procesy produkcyjne; pozwala to na uzyskanie w określonym czasie podobnego (jeśli w biologii można mówić o całkowitym podobieństwie) produktu końcowego lub surowca do dalszej obróbki;
— jednorodność produkcji, tzn. jedna ferma wytwarza jeden rodzaj produktu o określonym standardzie rynkowym;
— ciągłość i rytmiczność produkcji w czasie, pozwalająca na systematyczne zaopatrywanie rynku w produkty pochodzenia zwierzęcego, dzięki czemu likwiduje się zjawisko sezonowości podaży;


(…)

… technologicznego i urządzeniami budowlanymi. W oborach ś c i ó ł k o w y c h oddzielnie usuwa się i magazynuje: — obornik składający się z kału, moczu i ściółki; — odchody płynne (gnojówka) składające się z moczu i kału z minimalną domieszką ściółki i paszy.
Rezultatem bezściółkowego systemu utrzymania bydła jest gnojowica, będąca mieszaniną kału i moczu lub kału i moczu z dodatkiem wody, głównie…
… powstająca przy skarmianiu kiszonki z kukurydzy i śruty owsianej — jest ona wtedy gęsta i lepka. Jeśli zaś chodzi o wiek, to im zwierzę młodsze, tym odchody są bardziej gęste.
Stosunkowo duży wpływ na konstystencję odchodów ma mikroklimat obory. Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza odchody w kanałach na skutek parowania ulegają zagęszczeniu i ich odpływ jest utrudniony. W tym przypadku konieczne jest użycie wody do rozrzedzenia. Rozróżniamy trzy systemy usuwania odchodów:
TABELA 2. Dzienna produkcja obornika i odchodów płynnych od sztuki
Grupa
Zwierząt
Rodzaj odchodów
jałowizna
Krowy
W oborach płytkich ze zgarniaczami: mocz, l obornik, kg W oborach bezściołowych: mocz + woda, l odchody stałe, kg
3 25 6 20
12 40 20 35
TABELA 3. Skład i ilość odchodów wydalanych w ciągu doby przez bydło…
…%. Wadą tego systemu są częste uszkodzenia urządzeń transportujących spowodowane działaniem odchodów i wilgoci. Zdaje on najlepiej egzamin w oborach, w których zwierzęta żywi się kiszonką z kukurydzy lub suchymi mieszankami pełnodawko-wymi, czyli przy odchodach zawierających stosunkowo dużo suchej masy. W systemie tym należy rozróżnić dwa warianty usuwania odchodów. W pierwszym stosuje się kanały…
… szczelinowych cedzenie na sitach dynamicznych musi być wspomagane przez mechaniczne wywołanie drgań tego urządzenia. W praktyce stwierdzono jednak, że sita te nie zdają egzaminu w obróbce gnojowicy bydlęcej, gdyż ze względu na swoisty skład gnojowicy przeżuwaczy (duże rozdrobnienie i zmacerowanie spożytej paszy) bardzo szybko ,,zaklejają się". Efekt ich pracy obniża się, a czyszczenie jest kłopotliwe. Ponadto…
… od ilości i jakości materiału wsadowego, temperatury, mieszania, odczynu środowiska, a przede wszystkim od symbiozy bakterii uczestniczących w wytwarzaniu metanu (biogazu). Wydaje się, że czynnikiem decydującym o procesie jest poprawna dyfuzja prekursorów metanu (octany), do środowiska bytowania metanowców, a nie intensywność mechanicznego mieszania mas fermentacyjnych.
Zastosowanie procesu fermentacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz