obowiązywanie prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
obowiązywanie prawa - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział VII
Obowiązywanie Prawa
Pojęcie obowiązywania prawa
Pojęcie obowiązywania prawa w ujęciu aksjologicznym - sprowadza się do zgodności norm z podstawowymi wartościami moralnymi (możliwość nie przestrzegania prawa jeśli nie zgadza się ono z określonymi wartościami lub normami moralnymi).
Umiarkowana koncepcja obowiązywania prawa w ujęciu aksjologicznym żądają tylko zaakceptowaniu jej warunków jako pomocnicze wobec formalnego obowiązywania prawa.
Realistyczne obowiązywanie prawa - Polega na występującym w masowej skali zgodności zachowań adresatów norm z tymi normami.
Związane jest z tym pojęcie odwyknięcia(desuetudo) - Pojawia się, gdy mimo naruszenia normy sankcjonowanej, organ państwa nie wymierza kary(nie liczą się pojedyncze przypadki).
Formalne obowiązywanie prawa - polega na tym, że prawo obowiązuje, gdy:
Zostało właściwie ustanowione
Zostało właściwie ogłoszone
Nie zawiera postanowień sprzecznych, a jeśli występują a jeśli istnieją to zostały usunięte dzięki zastosowaniu reguł kolizyjnych
Nie zostały uchylone przez przepisy
Nie zostały uznane za sprzeczne z konstytucją
Obowiązywanie prawa w przestrzeni i czasie
Prawo wewnątrzkrajowe obowiązuje na całym terytorium tego kraju(wyjątek personel dyplomatyczny).
Postanowienia umów międzynarodowych ratyfikowane przez dane państwo staję się elementem prawa wewnętrznego tego państwa. Ostatnio podkreśla się jedna, że charakter ponad państwowy mają normy z zakresu Praw człowieka, które mają obowiązek przestrzegać wszystkie państwa niezależnie czy je podpisali.
Norma obowiązuje do momentu, który wyznaczył prawodawca, niewcześnie jednak niż zostanie opublikowana(14 dni po publikacji) [wyjątek retroakcja kiedy ustawodawca wiąże określone skutki prawne ze zdarzeniami lub zachowaniami ludzi przed opublikowaniem aktu normatywnego, istnieje jednak zakaz stosowania surowszego prawa wstecz].
Rozdział VII:
System Prawa
Pojęcie i rodzaje systemów
System to całość, złożona z powiązanych ze sobą wedle pewnych zasad elementów.
Systemy możemy podzielić na grupy ze względu na:
Genezę systemu
Systemy naturalne - powstają bez ingerencji człowieka, siłami natury
Systemy sztuczne - czyli te, które są dziełem człowieka Cechy elementów składających się na dany system
Systemy realne - składają się one z realnie istniejących obiektów
Systemy pojęciowe(nominalne) - elementami tego zbioru są twory kulturowe
Analiza pojęciowa w naukach społecznych - naukowa metoda badawcza, pozwalająca ustalić wpływ określonych okoliczności na decyzje bądź zachowania osób, a następnie skutki tych czynności dla stanu okoliczności początkowych.


(…)

… - między obywatelami
Prawo ludów - obcy
Religijne
Systemy prawa w szerokim znaczeniu(rodziny prawa) - najbardziej znaczące typy prawa. Np. System prawa kontynentalnego = prawo romańsko - germańskie, system prawa angielskiego = System common law.
System prawa kontynentalnego wykształcił się dzięki prawu rzymskiemu i pozytywizmowi prawniczemu, a jego założeniami są:
Wyłączność prawa stanowionego(stanowionego przynajmniej jego znaczna przewaga) „kult ustawy”
Zakaz tworzenia prawa przez sądy, które zajmują się wyłącznie stosowaniem prawa
Minimalizowana jest rola innych postaci prawa(zwyczajowego, kanonicznego, itp.)
Powinno być wewnętrznie spójne i niesprzeczne
Najdoskonalszą formą ustanowionego prawa jest kodeks
System common law:
Prawo w znaczeniu przedmiotowym to mozaika różnych typów prawa
Prawu stanowionemu…
… aksjologicznej norm należących do systemu
jednolitości pojęć języka prawnego(każdy termin ma stałe znaczenie)
wprowadzaniu licznych przepisów odsyłających
Hierarchii norm - polegają na zróżnicowaniu w mocy norm ze względu na to, który organ je wydał (konstytucja, ustawa i akty równe ustawie, akty wykonawcze, akty niższego rzędu).
Relacji formalnych - polegają na tym, że tworzenie norm w procesie stanowienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz