Obowiązki i zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki i zgromadzenie wspólników w sp. z o.o. - strona 1

Fragment notatki:

19. Obowiązki wspólników w sp. z o.o. - wniesienie wkładu do sp. wyrównanie różnicy między wartością deklarowaną a rzeczywistą wniesienie dopłat, czy innych świadczeń niepieniężnych na rzecz sp. 20. Zgromadzenie wspólników w sp. z o.o. To organ grupujący wszystkich wspólników. Na zgromadzeniu podejmowanych jest szereg decyzji, najistotniejszych dla spraw sp. Wspólnicy podejmują tu decyzję (podejmowanie decyzji przez wspólników bez Zgromadzenia w dwóch przypadkach 1) wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie 2) gdy wszyscy wspólnicy zgodzą się na głosowanie na piśmie. Organizacja zgromadzenia wspólników Dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. KSH nakłada na sp. obowiązek odbycia co najmniej jednego zwyczajnego Zgromadzenia w ciągu roku. Najpóźniej musi się odbyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników zwołuje Zarząd. Zwołuje się je listami poleconymi, pocztą kurierską lub e- mailem z dwutygodniowym wyprzedzeniem. (data wysyłki pisma). Do zaproszeń na ZW winien być dołączony porządek obrad. Jeżeli ma być zmieniona umowa sp. do takiego zaproszenia powinien być dołączony projekt zmiany umowy sp. Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy ustalone w porządku obrad. Na Zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy i gdy wszyscy wyrażą zgodę, wtedy możemy zmienić porządek obrad. Uchwały są podejmowane w głosowaniu. Głosowanie jest, co do zasady jawne. Tajne przewidziane jest przy wyborach oraz wtedy gdy choć jeden wspólnik zażąda głosowania tajnego. Decyzje podejmowane są, co do zasady bezwzględną większością głosów /więcej głosów za niż łącznie wstrzymujących się i przeciw/ Kompetencje ZW: mogące być przedmiotem wyłącznie zwyczajnego ZW: przyjmowanie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, udzielanie członkom organów sp. absolutorium, podejmowanie decyzji o podziale zysku lub pokryciu strat. Inne sprawy leżące w kompetencji ZW: powoływanie i odwoływanie członków organów spółki, zmiana umowy spółki, zwrot dopłat, udzielanie zgody na zbycie/ nabycie nieruchomości bądź przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach możliwe jest zaskarżenie uchwał ZW przez wspólników; wspólnik może zaskarżać umowy ZW. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz