Obniżenie kapitału zakładowego spółka zoo - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obniżenie kapitału zakładowego spółka zoo - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obniżenie kapitału zakładowego
9Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału spółki przez wydzielenie. W ten sposób dochodzi do zmiany ustalonej w statucie wysokości kapitału. Kodeks nie reguluje celu, w jakim ma nastąpić umorzenie. Najczęściej obniżenie kapitału ma na celu stabilizację bilansową spółki. Dla dokonania obniżenia konieczne jest dokonanie zmiany statutu. Uchwała w tym celu podejmowana jest na walnym zgromadzenie akcjonariuszy kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów. W przypadku automatycznego umorzenia akcji lub umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę uchwałę walnego zgromadzenia zastępuje uchwała zarządu zaprotokołowana przez notariusza. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia. Dolną granicą obniżenia jest minimalna ustawowa wysokość kapitału i nominalna wartość akcji.
9Obniżenie kapitału może naruszyć interesy wierzycieli spółki. Dlatego dla jego ważności konieczne jest przeprowadzenie tzw. postępowania konwokacyjnego. Postępowanie to polega na niezwłocznym ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przez zarząd spółki o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Spółka zaspokaja roszczenia wymagalne zgłoszone w tym terminie. Wierzyciele mogą ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zgłoszonych w tym samym terminie, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie zagraża zaspokojeniu tych roszczeń oraz że nie otrzymali od spółki zabezpieczenia. Zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do depozytu sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób. Postępowania konwokacyjnego nie stosuje się m.in. w wypadku obniżenia kapitału zakładowego w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienie określonych kwot do kapitału rezerwowego. Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Wpis ma charakter konstytutywny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz