Obliczanie przepływu miarodajnego Qm - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie przepływu miarodajnego Qm - wykład - strona 1 Obliczanie przepływu miarodajnego Qm - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Obliczanie przepływu miarodajnego Qm
Podstawową wielkością konieczną do obliczenia światła mostu jest wyznaczenie przepływu miarodajnego, wyznaczonego z określonym prawdopodobieństwem jego wystąpienia. W przypadku mostów drogowych wartość prawdopodobieństwa/? ustala się w zależności od klasy drogi i rodzaju obiektu (tabl. 3.2). Światło mostów kolejo­wych należy wyznaczać dla prawdopodobieństwa przepływu miarodajnego nie więk­szego niż [45]:
- 0,5% dla linii magistralnych i pierwszorzędnych,
- 0,1 % dla pozostałych linii.
Dla przepustów pod liniami kolejowymi światło należy wyznaczać dla prze­pływu miarodajnego o prawdopodobieństwie wystąpienia nie większym niż 1%. Ponadto światło przepustów z elementów prefabrykowanych nie powinno być pro­jektowane z założeniem wlotu całkowicie zatopionego.
Im ważniejszy obiekt, tym przyjmuje się niższe prawdopodobieństwo przekro­czenia obliczonego przepływu. Dodatkowo przy obliczaniu przepływu miarodajne­go powinno się uwzględniać:
- warunki ochrony przeciwpowodziowej na rzekach obwałowanych,
- ewentualną regulację przepływu na kanałach,
- wpływ na przepływ urządzeń upustowych budowli piętrzących.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się prowadzenia obliczeń dla przepływów większych od Q,„. Proponuje się przyjęcie w obliczeniach przepływów równych 1,2 i 1,4 Qm. W celach analitycznych dobrze jest w obliczeniach przyjmować przepływy
0 prawdopodobieństwach mniejszych od określonych w tablicy 3.2, np. odpowiada­jące 0,67 i 0,5 wartości tego prawdopodobieństwa, zwłaszcza jeśli projektant dys­ponuje zależnością przepływu od jego prawdopodobieństwa [1]. Zaleca się również prowadzenie obserwacji terenowych i porównywanie ich z wynikami obliczeń, prze­prowadzonych dla przepływów mniejszych od projektowanych, jako ekstremalnych
1 mających wpływ na bezpieczeństwo budowli, a których wystąpienie nie grozi jesz­cze katastrofą. W związku z tym należy obliczyć spodziewane skutki dla takiego przepływu, którego wystąpienie jest bardzo prawdopodobne, co pozwoli na prze­prowadzenie stosownych obserwacji.
Jeśli most jest usytuowany poniżej budowli piętrzącej, to przepływ miarodajny powinien być skorelowany z łącznym przepływem przez sterowane urządzenie upu­stowe budowli piętrzącej.


(…)

….
Im ważniejszy obiekt, tym przyjmuje się niższe prawdopodobieństwo przekro­czenia obliczonego przepływu. Dodatkowo przy obliczaniu przepływu miarodajne­go powinno się uwzględniać:
- warunki ochrony przeciwpowodziowej na rzekach obwałowanych,
- ewentualną regulację przepływu na kanałach,
- wpływ na przepływ urządzeń upustowych budowli piętrzących.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się prowadzenia obliczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz