Obliczanie godła arkuszy map w układzie państwowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie godła arkuszy map w układzie państwowym  - strona 1 Obliczanie godła arkuszy map w układzie państwowym  - strona 2 Obliczanie godła arkuszy map w układzie państwowym  - strona 3

Fragment notatki:

OBLICZANIE GODŁA ARKUSZY MAP W UKŁADZIE PA Ń STWOWYM „1965”      Obszar całego kraju jest podzielony na 5 stref odwzorowawczych (rys. 1).       Rys. 1.  Podział kraju na strefy odwzorowawcze wraz ze zniekształceniami liniowymi.  Na kaŜdą strefę jest nałoŜona sieć pasów i słupów (rys. 2).   Słupy    1  2  3  4  5  6  7  8  9    1                      2                      3                      4                      5                      6                      7                      8      40km                9    64km                  P as y                         Rys. 2.  Podział strefy odwzorowawczej na pasy i słupy.    KaŜdy  taki  arkusz  mapy  utworzony  ze  słupów  i  pasów  ma  wymiary  40km  x  64km  i  jest  określony  w  skali  1  :  100  000.  KaŜdy  naroŜnik  arkusza  mapy  ma  określone  współrzędne  prostokątne  X  i  Y.  Arkusz  mapy  w  tej  skali  jest  określony  godłem  3  cyfrowym.  Pierwsza  cyfra  oznacza  numer  strefy  odwzorowawczej,  druga  cyfra  jest  numerem  pasa  a  trzecia  numerem  słupa.  Przykładowo  rozwaŜmy  podział  arkusza  mapy  w  skali  1  :  100  000  o  godle  182  (arkusz zaznaczony na rys. 2 kolorem czerwonym) na arkusze map w skalach większych.  Arkusz  mapy  w  skali  1  :  100  000  dzieli  się  na  4  arkusze  map  (rys.  3).  KaŜdy  arkusz  mapy  wynikający z takiego podziału jest określony w skali 1 : 50 000 o wymiarach 32km x 20 km.  Znając  przybliŜone  współrzędne  granicy  mierzonego  obszaru  terenu  oraz  współrzędne  naroŜników  ramek  sekcyjnych  arkusza  mapy  w  skali  1  :  100  000,  moŜemy  stwierdzić,  w  którym  arkuszu  mapy  1:  50  000  (1,  2,  3  lub  4)  będzie  znajdował  się  nasz  teren.  W  naszym  przypadku  zakładamy,  Ŝe  interesuje  nas  obszar  terenu  znajdujący  się    na  arkuszu  mapy  oznaczonej cyfrą  2 .  Aby wyznaczyć godło arkusza mapy w skali 1 : 50 000, dopisujemy do  godła mapy ze skali 1 : 100 000, czyli  182 , cyfrę wybranego arkusza mapy w skali 1 : 50 000.  W  związku  z  tym  godło  arkusza  mapy  w  skali  1  :  50  000  wynosi  

(…)

… : 100 000, moŜemy stwierdzić, w
którym arkuszu mapy 1: 50 000 (1, 2, 3 lub 4) będzie znajdował się nasz teren. W naszym
przypadku zakładamy, Ŝe interesuje nas obszar terenu znajdujący się
na arkuszu mapy
oznaczonej cyfrą 2. Aby wyznaczyć godło arkusza mapy w skali 1 : 50 000, dopisujemy do
godła mapy ze skali 1 : 100 000, czyli 182, cyfrę wybranego arkusza mapy w skali 1 : 50 000.
W związku z tym godło…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz