notatki z doktryn

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3374
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
notatki z doktryn - strona 1 notatki z doktryn - strona 2 notatki z doktryn - strona 3

Fragment notatki:

Chronologiczne omówienie, scharakteryzowane doktryny filozoficzne. W opracowaniu pojawiają się następujące doktryny, postaci i pojęcia: Sokrates, sofiści, demokracja ateńska, koncepcja państwa Platona, klasyfikacja ustrojów państwa według Arystotelesa, Cyceron, Seneka, myśl polityczna starożytnych Chin, Konfucjusz, civitas Dei, św. Augustyn, Dante, Koncepcje polityczne Jana z Salisbury, hierarchia prawa według Tomasza z Akwinu, Marsyliusz z Padwy, Erazm z Rotterdamu, myśl polityczno ? prawna islamu, Al Farabi, Al Ghazali, utopia, Morus, Campanella, Bacon, Machiavelli, ideał władcy, reformacja, Marcin Luter, Jan Kalwin, Urlich Zwingli, Andrzej Frycz Modrzejewski, Grocjusz, prawa natury Hugo Grocjusza, Spinoza, Hobbes, Spinoza o demokracji, Stan natury w ujęciu Hobbesa, John Locke, umowa społeczna. Ponadto w treści notatki: liberalizm, absolutyzm we Francji, Monteskiusz, podział władzy, Wolter, Diderot, myśl polityczna francuskiego oświecenia, Adam Smith, ideologia polityczna, filozofia polityczna, wykłady z filozofii politycznej idea taniego rządu, Meslier, Mably, Morelly, Jean Jacques Rousseau, stan natury, suwerenność ludu, jakobinizm, Robespierre, Leszczyński, Konarski, Staszic, Kołłątaj, teokraci francuscy, Adam Mueller. W treści notatek można znaleźć także takie zagadnienia jak: niemiecka szkoła historyczna: poglądy o genezie i istocie prawa i ich polityczne konsekwencje, idealizm obiektywny, G. W. Hegel, konserwatyzm, doktryny liberalne, Benjamin Constant, Isaiah Berlin, filozofia polityki, rozwój myśli społecznej, wolność negatywna, wolność pozytywna, utylitaryzm jako podstawa liberalizmu Jeremiego Benthama, O rządzie reprezentatywnym, John Stuart Mill, tyrania większości, Tocqueville, socjalizm utopijny, Charles Fourier, Robert Owen, Saint- Simon, rewolucja proletariatu, Karol Makrs, materializm historyczny, Eduard Bernstein, centryzm, Karl Kautsky, Doktryna anarchizmu: Godwin, Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Georges Sorel i anarchosyndykalizm. Opracowanie z filozofii politycznej porusza także takie zagadnienia: Leninowska koncepcja roli i organizacji partii proletariackiej, Włodzimierz Lenin, Stalin, rasizm, Gobineau, Lapouge, Chamberlain, darwinizm społeczny - Herbert Spencer, pozytywizm, August Comte, teoria krążenia elit Vilfreda Pareto, państwo i prawo w faszyzmie i nazizmie, autorytaryzm, totalitaryzm, Erich Fromm, Karl Popper, Gandhi i metoda satyagrahy, bierny opór, nauczanie społeczne kościoła katolickiego, solidaryzm społeczny, krytyka socjalizmu w encyklikach Leona XIII, demokracja chrześcijańska, aggiornamento, Jon Austin, prawo pozytywne, normatywizm prawniczy, solidaryzm prawniczy, psychologizm prawniczy, socjologia polityki Maxa Webera, John Maynard Keynes i teoretyczne uzasadnienie państwa dobrobytu, teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, Friedrich A. von Hayek, Milton Friedman, liberalizm ekonomiczny Ludwika von Misesa, libertarianizm- Murray Rothbard, Jean Paul Sartre, postmodernizm, Samuel Huntington, zderzenie cywilizacji, a także Francis Fukuyama i koniec historii.

1. Początki filozoficznej refleksji nad państwem i prawem- sofiści (Protagoras).
SOFIŚCI to ci myśliciele, którzy jako pierwsi zaczęli nauczać dla pieniędzy. Nauczali oni, że na świecie nie ma żadnej obiektywnej prawdy, żadnego obiektywnego dobra, lecz dla każdego człowieka prawdą jest to, co on sam uważa za prawdę, a dobrem to co odpowiada jego interesowi, to co sam człowiek potrafi uzyskać. Tym samym sofiści przekonywali, że mądrość każde ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz