Notatki ekonomika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki ekonomika - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: podstawa prawna, gospodarstwa rolne uczestniczace w systemie, główne założenia metodyczne, aplikacja komputerowa, produkty standardowe polskiego FADN, metody wyceny, rozliczenie między- okresowe kosztów, kryteria podziału i rodzaje rynku, obowiązkowe oznaczenie żywności EKO.


ZSRGR- zmodyfikowany system rachunkowości gospodarstw rolnych
Polski FADN- System zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych PODSTAWA PRAWNA- ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych gospodarstw rolnych z 29.11.2000
CEL GŁÓWNY SYSTEMU-dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych FADN, obowiązek ten spoczywa na każdym kraju członkowskim UE
CELE POŚREDNIE:
1)Dostarczenie danych ośrodków decyzyjnych RP - dane rachunkowe z gospodarstw rolnych konieczne są przedstawicielom Krajów członkowskich do prowadzenia negocjacji w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa
2)Dostarczanie danych dla organizacji przedstawicielskich rolników - dane rachunkowe z gospodarstw rolnych są konieczne przedstawicielom rolników do negocjowania z władzami RP warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych i inicjowania narodowych programów wsparcia rolnictwa
3)Dostarczanie danych dla środowiska naukowo-badawczego -dane rachunkowe z gospodarstw rolnych stanowią bazę empiryczną analiz i weryfikacji hipotez
4)Dostarczanie danych dla pracowników zajmujących się udzielaniem porad dla rolników - dane rachunkowe będą grupowane według różnych kryteriów co będzie stanowiło dużą pomoc np. przy sporządzaniu planów przedsięwzięć gospodarczych
5)Dostarczanie danych dla rolników uczestniczących w Polskim FADN - system będzie wytwarzał raporty indywidualne i porównawcze (porównanie wyników konkretnego gospodarstwa z grupą gospodarstw podobnych)
GOSPODARSTWA ROLNE UCZESTNICZACE W SYSTEMIE: kwalifikacja gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce została wykonana na podstawie a)4-ch regionów SGM b)4-ch zestawów parametrów SGM c)danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLSKIEGO FADN:
Bruksela-Dyrekcja generalna ds.Rolnictwa FADN => MRiRW(komitet krajowy FADN) =>IERiGŻ => 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego => 1977 doradców ds. rachunkowości => 12tys. Gospodarstw rolnych
POLE OBSERWACJI POLSKIEGO FADN - próg wielkości minimalnej gospodarstwa rolnego w polu obserwacji ustalono na poziomie 2 europejskich jednostek wielkości (1j = 1200 euro)
ETAPY ZBIERANIA DANYCH:
1)Dobór gospodarstw do próby
-ankieta dotycząca rozmiarów produkcji rolnej
-określenie typu i wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2)Zbieranie danych rachunkowych w wyselekcjonowanych gospodarstw
LICZBA GOSPODARSTW: pole obserwacji Polskiego FADN obejmuje 745023 gospodarstwa rolne, wytwarzające 89,3% wartości SGM wytwarzanej przez wszystkie sklasyfikowane gospodarstwa rolne w Polsce. Ustalona liczebność polskiego FADN zaakceptowana przez komisję Europejską liczy 12100 gospodarstw
ZASADY ZBIERANIA DANYCH RACHUNKOWYCH:

(…)

… ( korzenie okopowych, pastewnych, kiszonki, siano, słoma)
- produkty nietowarowych zwierzęcych (obornik, gnojówka, gnojowica)
Wycena wg. Algorytmów wbudowanych w programie komputerowym Zapasy materiałów do działalności operacyjnej - materiały do produkcji roślinnej ( nasiona, sadzeniaki, nawozy mineralne, organiczne, środki ochrony roślin, etykietki)
- materiały do produkcji zwierzęcej ( pasza, leki, środki…
… 198,22.7.1991),
- Rozporzadzenie Rady (WE)nr 1804/1999 z dnia 19 lipca 1999r.
- Rozporządzenie Rady(WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG)nr 2092/91 (Dz.U.UE.L 2007 Nr 189) poz1, ze zm.)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrz. 2008r.
Regulacje Krajowe
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym. Dz.U.Nr 116, poz. 975
Rolnictwo ekologiczne oznacza system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków naturalnych, nie przetworzonych technologicznie zapenia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych [Sołtysiak 1995]
Celem rolnictwa ekologicznego jest zachowanie równowagi pomiędzy zasobami ekologii…
… w działalności operacyjnej i inwestycyjnej; urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie budynków i budowli (zgarniacze obornika; dojarki przewodowe; poidła automatyczne); urządzenia energetyczne - prądnice; agregaty prądotwórcze Wycena wg metod kosztów odtworzenia ZAKOŃCZENIE ULEPSZENIAW OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH (TAB.9A) ulepszenia w środkach trwałych to czynności polegające na: przebudowie; rozbudowie…
… kosztów od momentu założenia uprawy do momentu do momentu pozyskania produktu dotyczy np. - szkółki drzew i krzewów owocowych - szkółki drzew i krzewów ozdobnych - plantacji choinek bożonarodzeniowych Zaliczki wniesione
Kwoty pieniężne zapłacone przez rolnika w roku poprzednim na poczet tegorocznych zakupów oraz na rzecz tegorocznych świadczeń finansowych np. - projekt budowlany inwestycji - nawozy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz