Niwelacja profilów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niwelacja  profilów  - strona 1 Niwelacja  profilów  - strona 2 Niwelacja  profilów  - strona 3

Fragment notatki:

Niwelacja  profilów   6 6.1  Projektowanie profili   Niwelacja profilów    Niwelacja profilów polega na określeniu wysokości pikiet niwelacją  geometryczną , trygonometryczną  lub  tachimetryczną  usytuowanych wzdłuŜ osi mierzonego obszaru - profilu podłuŜnego i profilów poprzecznych (Wytyczne  techniczne G.4.1, 2007 r).   Zastosowanie   Niwelację profilów stosuje się przy pomiarze obszarów wydłuŜonych dla celów studialnych i projektowych, do projektowania tras komunikacyjnych, lądowych  i wodnych oraz innych tras inŜynierskich. Projektowanie profili  Dokładność tyczenia profilów i ich niwelacji określają warunki techniczne związane z celem dla których profile są zakładane, jednak zaleca się aby spełnione były warunki (rys. 6.1.1):  odległość między profilami poprzecznymi    100 m, • odległość między pikietami na profilu podłuŜnym   50 m, • odległość między pikietami na profilu poprzecznym    25 m. •   20.0  10.5  St.1  St.2  17.0  30.0    30.0    16.0  30.0    20.0  10.0  W1  13.0  30.0    18.0  W2  l l  l  l  l l l  l p  p  p  p  p  30.0    30.0    30.0  30.0  do W3  p  2 1 4 .2 6   0 /1   0 /0 + 3 5 .5   0 /0 + 7 2 .5   0 /1 + 3 7 .5   0 /1 + 8 2 .0   0 /2   ↑ 0 .0   0 /0   p  p  ↑  ↑  ↑  ↓    ↓    ↓    ↓    ↑  Rys. 6.1.1 96 Profil podłuŜny wyznacza się wzdłuŜ osi trasy, natomiast profile poprzeczne - prostopadle do niego, stosownie do ukształtowania terenu i celu pracy. Punkty główne profilu podłuŜnego - załamania trasy, numeruje się kolejno W 1, W2 ,...W n począwszy od początku trasy (rys. 6.1.1).  KaŜdy punkt profilu podłuŜnego opisuje się liczbą w postaci ułamka, w liczniku podaje się pełne kilometry liczone od początku trasy, a w mianowniku – odległości w danym kilometrze.  Pikiety na profilach poprzecznych opisuje się literę  l  lub  p  - wskazującą po której stronie profilu podłuŜnego punkt się znajduje, oraz odległość od profilu podłuŜnego. 6.2  Tyczenie profili    Znaki punktów profilu  Punkty na załamaniach i skrzyŜowaniach profilów oznacza się palikami o wymiarach 5 ×5×40 cm z wbitym gwoździem o wystającej główce, osadzonym równo z terenem. Obok umieszcza się dodatkowe paliki (świadki), wystające 15-20 cm ponad teren i opisane numerem punktu. Na terenach utwardzonych stosuje się bolce Ŝelazne o ś rednicy około 10 mm i długości 10-15 cm z czopem wystającym około 1 cm nad

(…)

… projektowych w wyniku tyczenia za pomocą
odbiornika GPS lub tachimetru. Zaleca się (wytyczne techniczne G.4.1) aby przez
punkty załamania profilu podłuŜnego W1, W2 ,...Wn przebiegał ciąg dwufunkcyjnej
osnowy poziomej (ciąg poligonowy) i wysokościowej (ciąg niwelacji reperów) lub
punkty te pomierzone były z dokładnością szczegółów I grupy.
Kierunki profili poprzecznych wyznacza się węgielnicą dla długości…
… wykonywania pomiaru pikiet sporządza się szkice polowe na formularzach lub
na mapie, na których wykazuje się (rys. 6.1.1):
97
stanowiska niwelatora i ich oznaczenia,
kierunki orientujące niwelator,
wszystkie pikiety z ich oznaczeniami,
wyraźne kierunki spadu między pikietami oznaczone strzałkami.
Dziennik niwelacji profili
W rozpatrywanym przykładzie (rys. 6.1.1, tab. 6.3.1) pomiar wysokościowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz