Nieruchomości rolne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości rolne - wykład - strona 1 Nieruchomości rolne - wykład - strona 2 Nieruchomości rolne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład V
18 marca 2013
1. Nieruchomości rolne
• Nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w
rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej i
sadowniczej, a także rybnej
• Budynki i lokale nie są nieruchomościami rolnymi, chyba, że stanowią część składową gruntu
• Nieruchomości rolne - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu KC, z wyłączenie
nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego na cele inne niż cele rolne
• Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11.04.2003r
2. Zasób nieruchomości rolnej SP
• Utworzony w 1992r. Na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z
19.10.1991r.
• W skład zasobu weszły nieruchomości rolne w rozumieniu KC przeznaczone na cele rolnicze w
MPZP, grunty po zakwalifikowanych PGR-ach oraz niewydzielone geodezyjnie lasy. Wszystkie
tereny, które weszły w skład zasobu własności Rolnej SP musiały spełnić jeden z warunków:
- Znajdować się w Państwowym Funduszu Ziemi
- Znajdować się w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej
- Znajdować się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych
- Znajdować się w użytkowaniu lub faktycznym władaniu osób fizycznych/prawnych lub innych
jednostek organizacyjnych
- Zostać przyjęte na własność SP min. na podstawie decyzji administracyjnej
• Aktualnie ilość nieruchomości rolnych zasobu powiększa się w wyniku nabywania ich na rzecz SP
przez Agencję Nieruchomości Rolnych
3. Formy gospodarowania
a) Wg. Kryterium charakteru formy gospodarowania mieniem wchodzącym w skład zasobu wyróżnia
się:
- rolnicze formy gospodarowania (sprzedaż, dzierżawa, najem, wniesienie do spółki, oddanie na czas
oznaczony administratorowi w celu gospodarowania, przekazanie w trwały zarząd, zamiana),
- przeznaczenie mienia na cele inne oraz zabezpieczenie mienia niezagospodarowanego przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem (zabezpieczenie, odłogowanie)
b) Wg. Kryterium wywołania skutku prawnego formy gospodarowania mieniem wchodzącym w
skład zasobu wyróżnia się:
- Dysponowanie (dzieli się na rozporządzanie i inne formy dysponowania)
- Czynności faktyczne (np. Zabezpieczenia czy odłogowanie)
4. Agencja nieruchomości rolnych (ANR)
- Agencja państwowa powstała 15.07.2003r. W miejsce Agencji własności rolnej SP
- ANR jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie
5. Zadania
a) Wynikające z polityki państw w szczególności w zakresie:
- Tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
- Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego
zasobu własności rolnej SP
- Restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia SP użytkowanego na cele rolnicze
- Obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku SP użytkowanymi na cele rolnicze
- Administrowaniu zasobami majątkowymi SP przeznaczonymi na cele rolne
- Zabezpieczenia majątku SP
- Inicjowaniu prac

(…)

… narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków,
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i
budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod
liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi
leśne i urządzenia turystyczne.
13. Lasy stanowiące własność SP z zasady są udostępnione dla ludności, przy czym stałym
zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
-
Uprawy leśne do km wysokości
Powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
Ostroje zwierząt
Źródliska rzek i potoków
Obszary zagrożone erozją
14. Lasami stanowiącymi własność SP zarządzają Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy
Państwowe
- Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują…
…, w
tym przede wszystkim drewna
c) Społeczna min. kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństw i
wzbogacają rynek pracy
17. W celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Lasy Państwowe obowiązane są
w szczególności do:
1) inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej oceny stanu lasów i zasobów leśnych oraz
prognozowania zmian w ekosystemach leśnych,
2) sporządzania okresowych…
…, w odniesieniu do
której użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z
dniem 31 XII 1993r.
c) Dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej 3
lat.
d) Zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonej w
granicach SSE
10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
- Okres przejściowy…
… ubocznego
użytkowania lasu.
16. Funkcje lasu
a) Ekologiczna (ochronna) min korzystny wpływ lasów na kształtowanie klimatu globalnego i
lokalnego, regulację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i
osuwiskom, ochronę gleb przed erozją, krajobrazu przed stepowieniem
b) Produkcyjna (gospodarcza) polegająca głownie na zdolności do odnawialnej produkcji biomasy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz