Nerwica depresyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nerwica depresyjna - strona 1 Nerwica depresyjna - strona 2 Nerwica depresyjna - strona 3

Fragment notatki:

Nerwica depresyjna Depresja nerwicowa a cyklofreniczna (endogenna) Każda nerwica łączy się z cierpieniem; obniżenie nastroju jest więc w niej zjawiskiem powszechnym. Trudno być po­godnym, gdy wszystko drażni, gdy człowiek się czuje zmę­czony i nie do życia, gdy ciało jest obolałe, gdy nęka stale napięcie wewnętrzne i niepokój, gdy trapią złe myśli lub fobie itp. Wyodrębnianie zatem nerwicy depresyjnej jako osobnej jednostki nozologicznej może wydawać się niesłusz­ne. Niemniej, zwłaszcza w obecnej dobie, obserwuje się dość często nerwice, w których obniżenie nastroju jest objawem dominującym. Dla nich właśnie można zarezerwować okreś­lenie nerwic depresyjnych.
Nerwica depresyjna stwarza nieraz trudności diagnosty­czne, gdyż nie jest łatwo odróżnić ją od lżejszych postaci fazy depresyjnej cyklofrenii. Smutek i zahamowanie — za­równo psychiczne, jak i ruchowe — w obu jednostkach cho­robowych mogą być identyczne. Przy dokładniejszym zba­daniu w nerwicy ujawniają się zazwyczaj sytuacje konflik­towe, wywołujące długotrwałe napięcia emocjonalne, które można uznać za przyczynę nerwicy. Ale w depresji pocho­dzenia endogennego (cyklofrenicznej) również można znaleźć różne sytuacje konfliktowe, gdyż samo obniżenie nastroju powoduje, że codzienne nieporozumienia i spięcia urastają do miary nie dających się rozwiązać problemów i mogą być błędnie traktowane jako przyczyna depresji.
Trudności diagnostyczne zmniejszają się, gdy mamy do czynienia z kolejnym, a nie z pierwszym skokiem depresji; wówczas łatwiej przyjąć cyklofrenię. Argument powtarzal­ności nie wyłącza jednak nerwicy. W nerwicach bowiem też, jak się zdaje, istnieje pewien element endogenii, powodujący, że objawy nerwicy spontanicznie występują i ustępują, by znów za jakiś czas wrócić. Ten aspekt jest zresztą dość istotny w ocenie wysiłków terapeutycznych, gdyż czasem spontaniczna remisja może być poczytana za wynik leczenia.
Najłatwiej odróżnić depresję endogenną od nerwicy de­presyjnej ex post, po przejściu objawów chorobowych. Wówczas chory z depresją pojawia się nam jakby ,,oczysz­czony", bez skrzywień osobowości, czy bez nerwicowych konfliktów, natomiast chory z nerwicą nie wyzwala się od swych problemów i wewnętrznych konfliktów, mimo że prze­stały one na razie działać jako czynnik nerwicorodny.
Analiza psychopatologiczna pozwala niekiedy odróżnić depresję nerwicową od cyklofrenicznej. W pierwszej smu­tek jest wtórny do różnorodnych konfliktów, poczucia krzywdy, winy, sfrustrowanych ambicji, niechęci do otocze­nia i do siebie, a w drugiej jest on pierwotny; z niego do­piero rozwijają się różnorodne postawy uczuciowe w ro­dzaju poczucia winy, agresji do siebie i do otoczenia, troski o przyszłość itp. Odróżnienie jednak, co jest pierwotne, a co wtórne, nie jest łatwe.


(…)

…, który nie pozwala na realizowanie siebie samego, staje się światem obcym, sza­rym, a nawet wrogim. Jest to problem smutku naszej cywi­lizacji, która mimo wspaniałych osiągnięć nie daje człowie­kowi zadowolenia, między innymi dlatego, iż wskutek nie­zwykłego skomplikowania stosunków produkcji, a w związ­ku z tym także stosunków społecznych, każda próba reali­zacji własnych zamierzeń napotyka znaczny opór…
… nerwicy. Zdarza się jednak, że depre­sja endogenna może się maskować objawami hipochondrycznymi anankastycznymi, neurastenicznymi, a nawet histe­rycznymi.
Przedstawione trudności diagnostyczne nie są zazwyczaj tak duże, by odróżnienie obu postaci depresji (nerwicowej i endogennej) było w praktyce niemożliwe i by tym samym obowiązująca od lat w psychiatrii klasyfikacja nozologiczna była nieużyteczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz