Negocjacje i list intencyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjacje i list intencyjny - strona 1 Negocjacje i list intencyjny - strona 2

Fragment notatki:

NEGOCJACJE
NEGOCJACJE (przed nowelą z 14.02.2003r. w obrocie funkcjonował termin rokowania) to drugi ze sposobów zawarcia umowy uregulowany w części ogólnej, polegający na wzajemnym oddziaływaniu stron w celu zawarcia umowy (zwykle umów bardziej złożonych, o nietypowej postaci lub dotyczących świadczeń o dużej wartości). Negocjacje są procesem „płynnych i wzajemnych interakcji”, a zarazem ciągłym, charakteryzującym sytuację „targu” i stopniowego „ucierania” wzajemnych stanowisk. W ich toku dochodzi do wymiany informacji, formułowania ocen i stopniowego uzgadniania treści przyszłej (bo zawieranej) umowy.
Strony w toku negocjacji nie są związane swoimi oświadczeniami, wobec czego zachowują swobodę decyzji co do zawarcia umowy. W toku zaś zawierania umowy strony mogą przemiennie stosować procedurę ofertową lub negocjacyjną,
Kodeks cywilny formułuje pewne minimum zasad, które powinny być zachowane w toku negocjacji:
strony obowiązane są rozpocząć i prowadzić negocjacje w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, w szczególności z zamiarem zawarcia umowy (a nie dla pozoru); w przeciwnym wypadku obowiązana jest naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy (art. 72 § 2 KC );
jeżeli zastrzeżono poufność informacji, strona która je uzyskała jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej; w przeciwnym wypadku uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści (art. 721 KC ).
Zgodnie art. 72 § 1 KC z do zawarcia umowy w trybie negocjacyjnym dochodzi, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Przepis ten ma jednak charakter reguły interpretacyjnej i strony mogą ustalić, że doszło do zawarcia umowy już po uzgodnieniu koniecznych elementów jej treści. Zgodnie z art. 71 KC ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (czyt. także zaproszenie do wszczęcia negocjacji).
LIST INTENCYJNY
W Polsce (za wzorem amerykańskim) kształtuje się praktyka podpisywania w toku negocjacji zmierzających do zawarcia umów handlowych o dużej wartości i skomplikowanej strukturze, tzw. listów intencyjnych (Letters of Intent). Wyrażają one dążenie stron do zawarcia negocjowanej umowy (definitywnej). Deklarowane w listach intencyjnych dążenie stron do zawarcia umowy definitywnej nie kreuje prawnego obowiązku jej zawarcia (nie jest więc możliwe stosowanie przez sąd art. 64 KC). Nie zostały one jednak uregulowane normami prawnymi. Ich doniosłość prawną można uznać jedynie na gruncie umów zawieranych w trakcie negocjacji i określających postępowanie stron w toku tej procedury. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz