NCTC - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NCTC - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Jak to robimy The NCTC: NCTC: Operates as a partnership of organizations to include: Central Intelligence Agency; Department of Justice/Federal Bureau of Investigation; Departments of State, Defense, and Homeland Security; and other entities that provide unique expertise such as the Departments of Energy, Treasury, Agriculture, Transportation, and Health and Human Services; Nuclear Regulatory Commission; and the US Capitol Hill Police. Działa jako spółka organizacji, obejmuje: Centralną Agencję Wywiadowczą; Departament Sprawiedliwości / Federalne Biuro Śledcze; Departament Stanu, Defense, and Homeland Security oraz inne podmioty, które zapewniają wyjątkową ekspertyzę, takich jak Wydziały Energii, Skarbu, Rolnictwa, Transport oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, Nuclear Regulatory Commission, oraz US Capitol Police Hill. Chairs interagency meetings and video teleconferences on terrorist groups, capabilities, plans and intentions, and emerging threats to US interests at home and abroad. Spotkania pomiędzy agencjami i telekonferencje wideo na temat grup terrorystycznych , możliwości, plany i zamiary , i pojawiające się zagrożenia interesów USA w kraju i za granicą. Chairs and/or supports interagency groups orchestrating and facilitating an efficient and effective allocation of US government terrorism analysis assets, to include appropriate, planned redundancy. Krzesła i / lub obsługuje grupy pomiędzy agencjami, wzniecanie i ułatwienie wydajnej i skutecznej alokacji aktywów USA terroryzm rządowych analiz, aby uwzględnić odpowiednie, planowanego odejścia. Produces integrated and interagency-coordinated analytic assessments on terrorism issues and publishes warnings, alerts, and advisories as appropriate. Produkuje zintegrowane i skoordynowane między organami oceny analityczne w sprawach terroryzmu i publikuje ostrzeżenia, alerty i powiadomienia właściwe. Maintains the national repository of known and suspected terrorists. Utrzymuje krajowe repozytorium terrorystów znanych i podejrzanych. Manages a Joint Operations Center to provide unique insight and situational awareness of developing terrorism-related worldwide issues and events. Zarządza wspólne centrum operacyjne, aby zapewnić wyjątkową wiedzę i świadomość sytuacyjną rozwoju związanych z terroryzmem na całym świecie problemy i wydarzenia. Operates a secure website, NCTC Online CURRENT, which serves as the primary dissemination mechanism for terrorism information produced by the NCTC and other counterterrorism mission partners to include international partners. Promuje bezpieczną stronę internetową, NCTC online. Obecny, który służy jako podstawowy mechanizm rozpowszechniania informacji terroryzmem wytwarzanego przez NCTC i innymi partnerami misji antyterrorystycznych do obejmują partnerów międzynarodowych.

(…)

… Office of the President to improve terrorism information sharing within the Intelligence Community and with the rest of the federal government and beyond. Wspiera proces prowadzony przez Biuro Wykonawcze Prezydenta poprawy wymiany informacji terroryzmu we Wspólnocie Wywiadu i resztą rządu federalnego i poza nią. Provides an interagency forum and supporting process to link national-level counterterrorism…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz