Nauki Społeczne- Referat świadomość eko turystów - European Ecological Network

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki Społeczne- Referat świadomość eko turystów - European Ecological Network - strona 1

Fragment notatki:

Spis treści
WPROWADZENIE ___________________________________________________________
5
Część I
BADANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ TURYSTÓW    ____________
7
TŁO    ___________________________________________________________
7
METODA BADANIA    _____________________________________________
7
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW I PIERWSZE WNIOSKI   _______ 10
Część II
ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW    __________________________ 14
ŹRÓDŁA WIEDZY O PRZYRODNICZYCH WALORACH
REGIONÓW TURYSTYCZNYCH    ___________________________________ 14
PREFERENCJE TURYSTÓW    _______________________________________ 16
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
W REGIONACH TURYSTYCZNYCH    _______________________________ 18
TURYSTYKA A OBSZARY NATURA 2000    ___________________________ 20
„ZIELONY WIZERUNEK” OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH    _____________ 25
ROLA OCHRONY PRZYRODY W ROZWOJU TURYSTYKI    _____________ 27
Część III
PODSUMOWANIE    ______________________________________________ 31
WNIOSKI    ______________________________________________________ 31
CO DALEJ?    _____________________________________________________ 34
4
Wprowadzenie
W 2011 roku, na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE), ankieterzy Centrum Badania Opinii
Społecznej (CBOS) zebrali informacje służące rozpoznaniu świadomości ekologicznej turystów.
Badanie to zostało wykonane w ramach projektu edukacyjnego „Szerokie wody Natury 2000”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.1 Jego wyniki
zostały zilustrowane wykresami i opisane w: Turyści a Natura 2000. Raport z badania, który zamieszczono na portalu „Natura 2000 i turystyka”.2
Długoletnie doświadczenie autorki w sferze badań nad turystyką oraz w edukacji na rzecz wdrażania
zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce, umożliwia wyciągnięcie dalej idących wniosków, czemu
poświęcona jest niniejsza publikacja.
Doświadczenie to wykazuje przede wszystkim, że brakuje rozpoznania stosunku organizatorów turystyki i samych turystów do ochrony tych komponentów środowiska przyrodniczego, które stanowią
o  walorach wypoczynkowych czy rekreacyjnych regionu, a  to wykracza poza ocenę jedynie jego
atrakcyjności krajobrazowej.
Wszyscy – gospodarze regionów, ich mieszkańcy i goście – deklarują dbałość o środowisko, ale deklaracje nie zawsze znajdują pokrycie w ich postawach i działaniach.
To oznacza konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, wzmacniania jej merytorycznie. Warto zatem jej się przyglądać, obserwować ją, badać.
Wyniki uzyskane z badań ankietowych oraz ich pogłębiona analiza dostarczają wielu nowych informacji dotyczących świadomości ekologicznej dorosłych Polaków wypoczywających w regionach cennych przyrodniczo, a ponadto umożliwiają rozpoznanie stosunku dorosłych Polaków do najnowszych
problemów ochrony przyrody w Polsce. Konieczność takich badań wyniknęła z potrzeby określenia
relacji między rozwojem turystyki a funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Powoływanie

(…)

… z nas z osobna i wszystkich razem – całego społeczeństwa.
Badanie przeprowadzono w trzech regionach, które charakteryzują się równocześnie dużą krajobrazową atrakcyjnością turystyczną oraz znacznymi walorami środowiska przyrodniczego (część każdego z nich leży w obrębie obszarów Natura 2000).
8
Są to:
Pomorze Gdańskie – 220 wywiadów (Jastarnia 50%, Łeba 50%);
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – 170 wywiadów…
… zabierania na zakupy toreb wielokrotnego użytku oraz gdy pytano o zakup żywności ekologicznej, a stosunkowo podobne w przypadku segregacji
odpadów. Zaskakująco duże są natomiast różnice zachowań związanych z oszczędzaniem wody (zestawienie poniżej).
Deklaracje dotyczące działań proekologicznych regularnie
podejmowanych przez dorosłych turystów i gimnazjalistów
Dorośli
turyści
Młodzież
gimnazjalna…
…, lub które są dla niego widoczne, np. segregacja odpadów (ryc. 9). Głównym świadectwem
zarządzania z  troską o  środowisko jest zatem zapewnienie odpowiednich pojemników na odpady. Można przypuszczać, że stosunkowo częste stosowanie pojemników do segregacji odpadów
w  kwaterach prywatnych jest skutkiem przepisów określających obowiązki właścicieli prywatnych
posesji. Zauważyła segregowanie odpadów przeszło połowa respondentów…
… turystów na pytania dotyczące proekologicznych działań w obiektach noclegowych, stwierdzono:
Pojemniki do segregacji odpadów najczęściej zauważali badani mieszkający w  gospodarstwach agroturystycznych, najrzadziej natomiast – turyści, którzy zatrzymali się na polach
namiotowych.
Co drugi turysta nocujący w ośrodku wypoczynkowym zauważył żarówki energooszczędne,
badani z pozostałych rodzajów obiektów…
….
Ekopolityka realizowana szerzej niż w samej branży turystycznej – w jej szerokim otoczeniu, poprzez
jej szerokie powiązania interdyscyplinarne – winna służyć podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa na różnych poziomach jego partycypacji – od podejmowania decyzji, poprzez
działalność przedsiębiorstw turystycznych i ich partnerów, do postaw i zachowań konsumenckich.
Turyści, jako konsumenci…
… na niepomiernie większe zyski z  obsługi turystyki masowej. Takie nastawienie przekłada się też na kształcenie kadr turystycznych i szkolenia osób wchodzących do branży,
np. poprzez agroturystykę. Mała jest zatem nadzieja na profesjonalny proekologiczny produkt turystyczny, jakość ekologiczną i pełne wypełnianie nawet prawem stanowionych wymogów. Można więc
skierować wnioski z badania nie tylko do turystyki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz