Nauki o zarządzaniu - odpowiedzi na kolokwiun

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o zarządzaniu - odpowiedzi na kolokwiun - strona 1 Nauki o zarządzaniu - odpowiedzi na kolokwiun - strona 2 Nauki o zarządzaniu - odpowiedzi na kolokwiun - strona 3

Fragment notatki:

1. Zarządzanie
 koordynowanie pracy zespołów ludzkich i środków produkcji dla osiągnięcia zamierzonych
celów w sposób jak najbardziej efektywny (Mała Encyklopedia Ekonomiczna).
 (Wg R.W. Griffina) zarządzanie to zestaw działań(obejmujących planowanie, podejmowanie
decyzji organizowanie, przewodzenie- kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na
zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) i wykonywanych z zamiarem
osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
 specyficzna funkcja, która powoduje regulację działaności zbiorowej w określonej jednostce, to
organizacja struktur oraz kontrola realizacji celów.
2. Funkcje zarządznia:
 planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę
Związki między funkcjami:
PLANOWANIE
STEROWANIE
KONTROLA
3. Organizacja według Kotarbińskiego- pewien rodzaj całości składającej się z części, przy czym
części te współprzyczyniają się do powodzenia całości
4. Organizacja według Griffina -grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany
i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.
5. Model organizacji wg Gryffina
Między poszczególnymi elementami organizacji występują wzajemne relacje. Powodują one, że zmiany
zachodzące w którymkolwiek elemencie wymusza zmiany w pozostałych.
 Ludzie (L) - to członkowie organizacji wraz z ich wiedzą, kwalifikacjami, systemem wartości,
motywacją do pracy etc. Jest to społeczny element organizacji.
 Cele (C) - drugi element społeczny organizacji. Rozumiane jako zbiór zamierzeń przewidzianych do
realizacji w jakimś przedziale czasu. Z nich wywodzą się zadania cząstkowe przewidziane do
realizacji na poszczególnych stanowiskach pracy.
 Technologia (T) - zbiór wytycznych sprawnego działania i sposobów wytwarzania - stanowi
techniczny element organizacji
 Struktura (S) - również techniczny element organizacji. Ściślej struktura organizacyjna, rozumiana
jako zbiór regul porządkujących zachowania uczestników organizacji. Jest ona konsekwencją
podziału pracy, uważanego wręcz za przyczynę organizacji.
6. Podsystem społeczny organizacji:
Zawiera uczestników organizacji, ich motywację, postawy, wartości, kulturę oraz więzi społeczne
występujące między nimi.
7. Podsystem techniczny organizacji:
W skład wchodzą stosowane w organizacji, technologie, umiejętności techniczne, maszyny, urządzenia,
budynki i ich wyposażenie.
8. ODMIANY OSOBOWOŚCI
W literaturze najczęściej spotykanymi opisami odmian osobowości są:

biurokratyczna - charakteryzuje się wyuczoną nieudolnością, wysokim stopniem konformizmu,
technicyzmem i formalizmem w działaniu, wysokim stopniem dyscypliny, podstawą dominacji
wobec klientów i petentów, obroną własnych interesów przez dokumentowanie swoich działań i
nieumiejętnością uczenia się na własnych błędach. Przykładem jest urzędnik.

autorytarna - cechuje się szczególnym połączeniem agresywnej dominacji i podległości wobec
autorytetów.
gracza - osoba, która lubi zmiany i chce wpływać na nie; lubi też podejmować ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz