Nauki o organizacji - pytania na zerówke

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o organizacji - pytania na zerówke - strona 1 Nauki o organizacji - pytania na zerówke - strona 2 Nauki o organizacji - pytania na zerówke - strona 3

Fragment notatki:2. Wyjaśnij znaczenie pojęcia organizacja w ujęciu Atrybutowym
Organizacja to pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonych z nich całości. W tym znaczeniu jest ona cechą określonych przedmiotów złożonych, których elementy (lub części) współ przyczyniają się do powodzenia całości. Naczelnym zadaniem jest tutaj uzyskanie powodzenia (realizacja zadań). J. Zieleniewski stwierdza, że już zbliżenie się do celu jest osiągnięciem bardzo ważnym w znaczeniu atrybutowym. Istotnym elementem podejścia do organizacji w znaczeniu atrybutowym jest to, że istnieją pewne cechy działania zorganizowanego, które automatycznie wykluczają równoczesne istnienie działania nie zorganizowanego. A zatem jeśli mówimy: „tam to jest organizacja”, twierdząc w ten sposób, że wszystkie części danej całości przyczyniają się we właściwy sobie sposób do osiągnięcia jej celu, to używamy pojęcia „organizacja” w sensie atrybutowym. Organizacja rozumiana tu jest jako układ współzależności i współdziałania elementów złożonej całości.

9. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 58. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami. Kodeks cywilny
Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

1. Co to jest organizacja?
Organizacja to wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane i powiązane między sobą zbiory elementów, ukierunkowane na realizację określonego celu.
Podstawowe ujęcia terminu „organizacja”
• rzeczowe - jako nazwa rzeczy
• atrybutowe - jako ocena działania lub stanu rzeczy
• czynnościowe - jako zorganizowany sposób działania, czyli zespół czynności
2. Wyjaśnij znaczenie pojęcia organizacja w ujęciu Atrybutowym
Organizacja to pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonych z nich całości. W tym znaczeniu jest ona cechą określonych przedmiotów złożonych, których elementy (lub części) współ przyczyniają się do powodzenia całości. Naczelnym zadaniem jest tutaj uzyskanie powodzenia (realizacja zadań). J. Zieleniewski stwierdza, że już zbliżenie się do celu jest osiągnięciem bardzo ważnym w znaczeniu atrybutowym. Istotnym elementem podejścia do organizacji w znaczeniu atrybutowym jest to, że istnieją pewne cechy działania zorganizowanego, które automatycznie wykluczają równoczesne istnienie działania nie zorganizowanego. A zatem jeśli mówimy: „tam to jest organizacja”, twierdząc w ten sposób, że wszystkie części danej całości przyczyniają się we właściwy sobie sposób do osiągnięcia jej celu, to używamy pojęcia „organizacja” w sensie atrybutowym. Organizacja rozumiana tu jest jako układ współzależności i współdziałania elementów złożonej całości.
3. Omów cechy organizacji jako systemu
Organizacje są systemami otwartymi, organizacje są uporządkowanymi systemami społeczno technicznymi, organizacje mają budowę hierarchiczną, systemy organizacyjne mają zdolność doskonalenia się, systemy organizacyjne cechuje ekwifinalność, systemy organizacyjne charakteryzuje duża zmienność w czasie i zdolność do osiągania względnie stałych stanów równowagi dynamicznej
4. Scharakteryzuj bliższe otoczenie organiza

(…)

… informacyjne, a także te, które znajdują się poza organizacją, ale są przez nią wykorzystywane, obowiązujące systemy komunikacji interpersonalnej, międzywydziałowej i międzyorganizacyjnej. A społeczna - jakość, ilość i struktura zasobów ludzkich, wymagania stawiane kandydatom do pracy, przyjęte normy postępowania, wartości podzielane przez ludzi w organizacji. A. finansowa - infrastruktura finansowa…
… podejmowanych przez kierownictwo organizacji, które chronią i rozwijają społeczeństwo w zakresie wykraczającym poza wymóg służenia bezpośrednim, ekonomicznym i technicznym interesom organizacji
14. Cechy spółek osobowych
formy prawne: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa brak osobowości prawnej nieograniczona odpowiedzialność właścicieli
15. Charakterystyka przedsiębiorstwa państwowego
Art. 1…
… korporacyjnego
Nadzór równoważący interesy wszystkich podmiotów powiązanych z funkcjonowaniem organizacji poprzez tworzenie mechanizmów, które pozwalają uniknąć działań menedżerów niezgodnych z interesami właścicieli, wierzycieli i innych grup interesariuszy.
21. Ewolucja nadzoru korporacyjnego
Orientacja finansowa - uwaga rady koncentruje się na bieżących wynikach ekonomiczno finansowych spółki…
…, różnica ujemna - Dys synergia
9. Zdefiniuj sprawność i efektywność
Skuteczność - miara stopnia realizacji zamierzonych efektów (celów)
Efektywność - stosunek efektów do nakładów efektywność = efekty / nakłady
10. Wymień najczęstsze patologie organizacji
dehumanizacja
• konflikty
• nadmierna formalizacja
• lobbing
• pracoholizm
• nepotyzm
11. Wymień podstawowe kryteria podziału organizacji
(przykłady…
…. Tworzenie wiedzy wymaga, aby ktoś wcześniej informacje przetworzył, połączył i zinterpretował.
30. Rodzaje konwersji wiedzy
• od wiedzy ukrytej do ukrytej (socjalizacja)
• od wiedzy ukrytej do dostępnej (eksternalizacja)
• od wiedzy dostępnej do dostępnej (kombinacja)
• od wiedzy dostępnej do ukrytej (internalizacja)
31. Wiedza wyraźna i domniemana
Wiedza wyraźna (jawna) - poddaje się formalizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz