Naturalne przyczyny podmakania gruntów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naturalne przyczyny podmakania gruntów - omówienie - strona 1 Naturalne przyczyny podmakania gruntów - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

NATURALNE PRZYCZYNY PODMAKANIA I ZABAGNIANIA GRUNTÓW
czynniki klimatyczne - najbardziej opady atmosferyczne, temperatura i wilgotność. Długotrwałe i intensywne opady deszczowe w okresach niskich temperatur powietrza i dużej wilgotności w znacznej mierze wsiąkają w grunt, powodując wzrost zasobów wody podziemnej. Wysokie temperatury i mała wilgotność powietrza sprzyjają silnemu parowaniu terenowemu, przy braku odpowiedniej ilości opadów powodują obniżenie się poziomu wody gruntowej. W okresach wysokich stanów może dochodzić do podmakania, a nawet do zabagnienia znacznych obszarów, które w innych okresach nie wykazują nadmiernego nawodnienia. Daje się to zauważyć tam gdzie ukształtowanie powierzchni terenu nie sprzyja należytemu spływowi powierzchniowemu wód opadowych, a grunt wykazuje małą wodoprzepuszczalność.
rzeźba terenu - ukształtowanie terenu ma wpływ na stosunki wodne w gruncie. Rzeźba i pokrycie powierzchni terenu wpływa bezpośrednio na spływ wód deszczowych i roztopowych: małe spadki, zagłębienia i kotliny nie posiadają naturalnego odpływu, wzmagają wsiąkanie wód opadowych, a utrudniają spływ powierzchniowy. Niekiedy przyczyną podtapiania lub zabagnienia terenów dolinnych są tzw. wargi nadbrzeżne, powstające na skutek zarastania brzegów i odkładania namułów pochodzących z czyszczenia koryta rzeki.
sieć hydrograficzna - sieć strumieni, rzek jezior stanowi zazwyczaj naturalny układ drenujący, utrzymujący poziom wody gruntowej na znacznej głębokości. Tam, gdzie sieć hydrograficzna jest słabo rozwinięta, odpływ wody podziemnej jest utrudniony, co sprzyja utrzymywaniu się wysokich jej stanów. W pewnych warunkach nawet dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna może przyczynić się do podmakania, np. rzeki i potoki o niskich brzegach, zamulone, zarośnięte, meandrujące, pełne rozlewisk i starorzeczy, zamiast być naturalnymi odbiornikami wód podziemnych, są źródłem infiltracji wody powierzchniowej do gruntu. Podobnie w czasie wezbrań rzek czy jezior lub przypływów morza rozległe nieraz tereny nadbrzeżne mogą być okresowo podtapiane a nawet zabagnione nie mającą ujścia spiętrzoną wodą podziemną i wodą powierzchniową infiltrującą w głąb gruntu.
budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne - jednym z powodów nadmiernie wysokiego stanu wody podziemnej jest niekorzystnie ukształtowanie nieprzepuszczalnego podłoża, a przede wszystkim jego płytkie zaleganie oraz mała przepuszczalność gruntu. Okresowe podmakanie może być spowodowane przez wody zawieszone, zalegające zwykle płytko pod powierzchnią ziemi. Zabagnienie terenu powodują niekiedy wody naporowe przenikające do warstw powierzchniowych gruntu albo przez okna hydrogeologiczne powstałe z rozmycia lub wyklinowania się nieprzepuszczalnego stropu, albo szczelinami uskokowymi, albo przez bezpośredni kontakt.


(…)

… w przepływie wody gruntowej mogą stanowić:
kanały o dużych przekrojach (zbiorcze, ciepłownicze, kanalizacyjne), tunele, podpiwniczone budynki, budowle wznoszone na studniach i inne podobne obiekty zajmujące dużą część przekroju warstwy wodonośnej - biegnące prostopadle lub prawie prostopadle do kierunku przepływu;
głębokie wykopy, szczególnie ciągłe, starorzecza, stawy, itp., zasypane nieprzepuszczalnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz