Narodowy Bank Polski - cele, zadania, funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowy Bank Polski - cele, zadania, funkcje - strona 1 Narodowy Bank Polski - cele, zadania, funkcje - strona 2 Narodowy Bank Polski - cele, zadania, funkcje - strona 3

Fragment notatki:

NBP - centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. (Konstytucja RP art. 227)
„Ustawa o NBP” i „konstytucja” mówią o banku centralnym, jakim jest NBP.
Podstawowym celem działalności NBP jest:
Utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
Zadania Nar odowego Banku Polskiego :
Organizowanie rozliczeń pieniężnych (sorbent, sorbent euro)
Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi
Prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa
Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie (tzw. Kredyt refinansowy)
Kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego
Opracowywanie statystyk pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Funkcje banku ce ntralnego :
Emisyjna - wyłączne prawo emisji znaków pieniężnych
Kształtowania i realizacji polityki pieniężnej
Organizowania rozliczeń pieniężnych
Prowadzenia działalności dewizowej
Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego (zapewnienie stabilności systemu finansowego)
Usługowa na rzecz rządu i jego instytucji
Rola banku centralnego :
Podmiot polityki gospodarczej: Kształtowanie i realizowanie polityki pieniężnej
Rozwój i stabilność sektora bankowego
Bank banków: Organizowanie rozliczeń pieniężnych
Kredytodawca ostatniej instancji (kredyty refinansowe)
Nadzór nad płynnością i wypłacalnością banków
Bank państwa: Obsługa budżetu
Prowadzenie rachunków bankowych rządu
Organizacja NBP :
Prezes NBP: Powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat
Rada Polityki Pieniężnej Zarząd NBP: Kieruje działalnością NBP
Gospodarka finansowa NBP :
Funduszami własnymi NBP są fundusz statutowy i fundusz rezerwowy
Fundusz statutowy NBP wynosi 1,5 miliarda złotych (od 2004 roku ta wartość)
Fundusz rezerwowy może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie strat bilansowych NBP
NBP prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego bilansu finansowego
NBP tworzy rezerwę na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerwy określa Rada.
3/4 płaszczyzny niezależności :
Niezależność instytucjonalna

(…)

… może:
Emitować i sprzedawać papiery wartościowe
Sprzedawać i kupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku
Organizować obrót papierami wartościowymi, których jest remitentem oraz skarbowymi papierami wartościowymi,
Otwierać rachunki lokat terminowych banków
Instrumenty polityki pieniężnej (zestaw niezmienny od kilku lat):
Rezerwa obowiązkowa
Operacje depozytowo-kredytowe:
Depozyt na koniec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz