Naczelny Sąd Administracyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naczelny Sąd Administracyjny - strona 1 Naczelny Sąd Administracyjny - strona 2 Naczelny Sąd Administracyjny - strona 3

Fragment notatki:

Opisano również tryb postępowania przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, jego orzeczenia oraz zaskarżanie orzeczeń. Notatka zawiera kompleksową i szczegółową wiedzę o działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest dokumentem napisanym w bardzo przystępny sposób, z wytłuszczeniem najważniejszych informacji, co pozwala na szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji.

Naczelny Sąd Administracyjny
NSA w Warszawie podjął działalność z dniem 1.09.1980 r. na podstawie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /31.01.1980 r./ oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Ostatecznie jest 11 ośrodków zamiejscowych /Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin, Łódź, Białystok, Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz./
W 1995 r. weszła w życie nowa ustawa o NSA - pozostałe uregulowania utraciły moc. Ustawa zawiera przepisy dotyczące organizacji NSA, właściwości i zakresu działania oraz postępowania przed sądem.
NSA sprawuje „wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej, na zasadach określonych w niniejszej ustawie”
NSA dzieli się na izby /każdy sędzia może być członkiem tylko jednej izby/:
Izba Finansowa
Izba Ogólnoadministracyjna
Do właściwości Izby Finansowej należą sprawy w zakresie: ceł, zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, cen opłat stawek taryfowych, budżetu, prawa dewizowego, papierów wartościowych, bankowości i instytucji ubezpieczeniowych oraz egzekucji świadczeń pieniężnych.
Do właściwości Izby Ogólnoadministracyjnej należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości NSA, w szczególności: budownictwa, nadzoru budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, działalności gospodarczej, rolnictwa, leśnictwa, zatrudnienia, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki nieruchomościami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowiązku obrony kraju i spraw wewnętrznych.
W skład NSA wchodzą:
prezes
wiceprezesi
prezesi izb
prezesi ośrodków zamiejscowych sędziowie
Sędziów NSA powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
Na stanowisko sędziego może być powołany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra prawa,
ukończył 35 lat życia,
pozostawał co najmniej przez 10 lat na stanowisku sędziego bądź prokuratora , adwokata, notariusza, radcy prawnego lub w instytucjach publicznych pozostawał na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego,
wykazuje się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej.
Wymóg 10 letniego stażu nie dotyczy osób z tytułem naukowym profesora oraz ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych.
Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom /art.178 ust.1 Konstytucji RP/
Prezesa NSA powołuje Prezydent na 6 letnią kadencję, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu.

(…)

… dla przedstawienia odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy, wyznaczając w tym celu termin nie przekraczający 30 dni od dnia doręczenia odpisu skargi,
Wyznacza termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy, w którym sprawa ma być rozpatrywana,
Zarządza zawiadomienie o rozprawie stron i innych osób, których udział w rozprawie jest konieczny
Od skargi pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz