Mikroekonomia - wykłady - Efekt substytucyjny i dochodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 4368
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykłady - Efekt substytucyjny i dochodowy - strona 1 Mikroekonomia - wykłady - Efekt substytucyjny i dochodowy - strona 2 Mikroekonomia - wykłady - Efekt substytucyjny i dochodowy - strona 3

Fragment notatki:


DYSKRYMINACJA CENOWA III STOPNIA
Polega na różnicowaniu cen dla poszczególnych grup nabywców, w związku z tym konieczna jest znajomość funkcji popytu danej grupy konsumentów. Producent decyduje się na ustalenie wyższej ceny na rynkach gdzie elastyczność cenowa jest niższa, a niższej ceny gdzie elastyczność cenowa jest wyższa.
Przykład: opłata za przejazd PKP
Rys. 1
Warunkiem dyskryminacji cenowej III stopnia jest możliwość wyodrębnienia grup nabywców i odpowiednie instrumenty zapobiegające odsprzedawaniu konsumentom kupującym po wyższej cenie produktów przez konsumentów kupujących po cenie niższej.
Przykład: nie można odsprzedać biletu kupionego po niższej cenie

Cechy zasobów:
- ograniczoność (rzadkość)  wybory ekonomiczne (Co produkować? Jak produkować? Ile? Po jakiej cenie? Dla kogo?) z wyborami ekonomicznymi związane są określone koszty (koszt alternatywny – utracone korzyści) i korzyści.
- substytucyjność – możliwość zastąpienia jednych zasobów przez drugie (kapitał odgrywa duże znaczenie – zastępuje zasoby ludzkie i naturalne)
- komplementarność – uzupełnianie
W zależności od tego jakie ilościowe relacje zachodzą między zastosowanymi w procesie gospodarowania zasobami ludzkimi a kapitałem, wyróżnia się techniki pracochłonne, kapitałochłonne oraz neutralne.
W przypadku technik pracochłonnych ilość zasobników ludzkich jest większa niż wykorzystanego kapitału i charakteryzują się mniejszą wydajnością pracy. Techniki kapitałochłonne charakteryzują się większym wykorzystaniem kapitału rzeczowego niż zasobów ludzkich w rezultacie osiąga się większą wydajność pracy.

Jeżeli w okresie krótkim w danej gałęzi osiągają zysk mniejszy od zera to część przedsiębiorstw wychodzi, a część zmniejsza podaż.
Długookresowa równowaga firmy konkurencyjnej
MONOPOL
Monopol oznacza wyłączność grupy podmiotu.
Monopol popytu - monopson
Monopol podaży
Monopol bitlateralny - występuje po obu stronach Założenia monopolu:- na rynku występuje jeden podmiot sprzedający (90% produkcji) i wielu kupujących- na tym rynku nie ma konkurencji- jego siła jest największa- jest ceno-twórcą (ceno-dawcą) - kształtuje siłę, jest to producent lub konsument na tyle duży, że jego zakupy wpływają na cenę rynkową- produkt jest jednorodny lub zróżnicowany, a jego istotną cechą jest to że nie ma bliskich substytutów- istnieją wysokie bariery wejścia na rynek (ograniczenia prawno-administracyjne)- dany podmiot może posiadać wyłączne prawo do posiadania znaku firmowego- posiadanie patentu i prawa patentowego - istnieje dostęp do pełnej informacji o rynku
Równowaga monopolu w krótkim okresieMonopol charakteryzuje krzywa popytu, która pokrywa się z krzywą popytu gałęzi - ponieważ monopol jest całą gałęzią (równoznaczna z krzywą popytu rynkowego). Ma typowe nachylenie negatywne, a jej elastyczność zawarta jest w przedziale od zera do nieskończoności. Aby sprzedać dodatkową jednostkę produkcji monopolista musi ciągle obniżać cenę ponieważ w przeciwnym razie napotyka na barierę popytu.Inaczej niż w konkurencji doskonałej przychód marginalny przestaje być równy przychodowi przeciętnemu (krzywa utargu nie równa się krzywej popytu). Utarg marginalny spada wraz ze spadkiem ceny. Monopolista zmierzający do maksymalizacji zysku zainteresowany jest tą częścią, dla której elastyczność jest większa od jedności
Krzywa popytu
Punkt Cournota to punkt na krzywej popytu wyznaczający wielkość produkcji i cenę w warunkach równowagi monopolu. Cena monopolowa jest wyznaczona w punkcie prz

(…)

… i nie zmieniającej się cenie drugiego dobra, dochodu i preferencji.
Zmiany dochodów a zmiana równowagi konsumenta.
Dochód rośnie, Px i Py się nie zmienia Dobro x i dobro y - dobra normalne. Efekt dochodowy dodatni:
Dobro x jest dobrem normalnym, a dobro y jest dobrem podrzędnym:
Dobro x jest dobrem podrzędnym, a dobro y jest dobrem normalnym:
Ścieżka ekspansji dochodu (rośnie w sposób ciągły) - [Krzywa dochód…
…. Geometryczny zbiór punktów różnych optimów konsumenta przy zmieniających się w sposób ciągły dochodzie i nie zmienionych cenach x i y.
x, y - dobra normalne:
x dobro normalne, a dobro y jest dobrem podrzędnym:
x dobro podrzędne, a dobro y jest dobrem normalnym:
Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany ceny: - jak reaguje konsument odrębnie na zmianę ceny i dochodu - obecnie będziemy rozważać…
… ze wzrostem dochodów, maleje procentowy udział wydatków na żywność. Reakcja popytu na zmiany dochodów - zależność między dochodami a popytem jest na ogół dodatnia (rośnie popyt na większość produktów - krzywa przesuwa się w prawo). Takie dobra na które rośnie popyt przy wzroście dochodu przy niezmienionych innych czynnikach nazywamy dobrami normalnymi. Dobra podrzędne - takie dobra na które popyt maleje wraz…
… niezależnych
Elastyczność dochodowa popytu - EID ang. income elasticity of demand
Dla dóbr normalnych EI>0 Dla dóbr podrzędnych EI <0 Dla dóbr podstawowych 0< EI <1 Dla dóbr wyższego rzędu EI >1
Elastyczność cenowa podaży - EPS ang. price elasticity of supply jest to stosunek procentowej zmiany podaży danego dobra do procentowej zmiany ceny tego dobra.
Elastyczność cenowa podaży może przyjmować wartości od 0…
… cenie dobra Y
Efekt substytucyjny i dochodowy (dobro X - dobrem normalnym)
Działanie efektu substytucyjnego jest zawsze niedodatnie (ujemne) znaczy to, że zmiana ceny i spowodowana nią zmiana popytu są różnokierunkowe (cena spada popyt rośnie). Efekt substytucyjny jest niedodatni to całkowita zmiana popytu to całkowita zmiana popytu (∆x) zależy od kierunku i siły efektu dochodowego. W przypadku dóbr…
… stałe AFC (average fixe cost) - maleje, wpierw szybko, później wolniej 5) przeciętne koszty zmienne AVC (average variable cost) - kształt paraboliczny, najpierw maleje, potem rośnie 6) przeciętne koszty całkowite ATC (average total cost - AC) - koszt całkowity zdeterminowany ceną kosztu zmiennego 7) koszty marginalne MC (marginal cost) - szybko maleje i szybko rośnies
20.10.2008 Mikroekonomia…
… producenta (sprzedawcy) - nadwyżka popytu nad podażą, - rynek konsumenta (nabywcy) - nadwyżka podaży nad popytem występujący w gospodarce rynkowej. 4. W zależności od oddziaływania państwa na rynek: - rynek wolny - swobodnie kształtują się podstawowe wielkości rynkowe (popyt, podaż, cena), - rynek regulowany - państwo oddziaływuje za pomocą określonych elementów na cenę i wielkość popytu i podaży. 5…
… w warunkach równowagi monopolu. Cena monopolowa jest wyznaczona w punkcie przecięcia krzywej popytu z wielkością produkcji przedsiębiorstwa w punkcie równowagi. Monopol podobnie jak firma konkurencyjna osią zysk dodatni, zysk ujemy oraz zysk równy zero w zależności od przeciętnych kosztów całkowitych. Dyskryminacja cenowa - zróżnicowanie cenowe. W dotychczasowej analizie przyjmowaliśmy założenie…
…) jest to ilość o którą może być zmniejszony kapitał bez zmiany wielkość produkcji, gdy zwiększa się o jednostkę ilość pracy
Równanie kosztu:
Gdzie: w - cena jednostki pracy L -ilość zatrudnionej pracy r - cena jednostki kapitału K- ilość kapitału wL-koszt zakupu pracy rK - koszt zakupu Kapitału Nachylenie linii jednakowego kosztu jest uwarunkowane przez(w/r)
Linia jednakowego kosztu: Izokoszta-izocost line - CL…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz