Mikroekonomia wykłady dr Szudy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 6524
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia wykłady dr Szudy - strona 1 Mikroekonomia wykłady dr Szudy - strona 2 Mikroekonomia wykłady dr Szudy - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia â€“ to nauka badająca, w jaki sposób  społeczeństwo gospodaruje m decyduje o tym co, jak i dla kogo wytwarzać.Ekonomia â€“ to nauka, która stara się wykrywać i opisywać obiektywne prawa ekonomiczne rządzące rzeczywistością gospodarczą.Ekonomia â€“ to nauka, która bada zachowania przedmiotów gospodarujących w dziedzinie dokonywania wyborów między alternatywnymi zastosowaniami rzadkich zasobów w procesie wytwarzania dóbr, 
którymi zaspakajane są potrzeby.Metoda ekonomii polega na:1. obserwacji gospodarowania
2. uogólnianiu (indukcji)3. wnioskowaniu (dedukcji)
4. krytyceINDUKCJA â€“ to uogólnianie wiedzy  zdobytej w drodze obserwacji w celu  nazwania powtarzających się związków działań, z których składa się 
gospodarowanieDEDUKCJA â€“ to wnioskowanie logiczne 
(zgodne z logiką), dzięki któremu na podstawie uznania 
prawdziwości pewnych  sądów (przesłanek) uznaje się  prawdziwość innych sądów (wniosków)
W wyniku uogólniania i wnioskowania powstają hipotezy o regularnościach w procesie gospodarowania, które mają szansę stać się PRAWAMI EKONOMICZNYMIPRAWO EKONOMICZNE â€“ powtarzające się, istotne zależności między działaniami gospodarczymiTEORIA EKONOMICZNA â€“ logicznie  powiązany (usystematyzowany) zbiór praw ekonomicznychKRYTYKA â€“ polega na konfrontacji teorii  ekonomicznej z rzeczywistością oraz jej analizie logicznej. Krytyka prowadzi do potwierdzenia teorii, jej zmiany lub odrzucenia:
WERYFIKACJAFALSYFIKACJAMetoda ekonomii umożliwia obserwację gospodarki oraz zapewnia sprawdzalność uzyskiwanych wyników
Dane statystyczneDane statystyczne występują w postaci:
1. szeregów czasowych2. danych przekrojowych
3. wartości przeciętnych4. wartości absolutnych i względnych
5. wskaźnikówModel ekonomiczny - to uproszczony obraz rzeczywistości gospodarczej zbudowany w oparciu o założenie ceteris paribusGotowe zestawy danych statystycznych dostarczane są przez wyspecjalizowane instytucje państwowe i międzynarodowe.
Istotą modelu ekonomicznego jest ograniczenie ilości zmiennych wyjaśniających do tych, które z punktu 
widzenia celu badania zostały uznane za najważniejsze oraz pominięcie tych zmiennych, które uznano za nieistotne.Dane statystyczne a modele ekonomiczne
1. Dane umożliwiają ilościowe ujęcie analizowanych zależności, dzięki czemu możliwe jest 
skonstruowanie modelu

(…)

… elektronicznych np. VISA
PIENIĄDZ FIDUCJARNY :
- jest to pieniądz oparty na zaufaniu społecznym
- nie jest wymienialny na złoto – nie reprezentuje zatem konkretnej wartości i jest wynikiem umowy
społecznej ( pieniądz emitowany przez państwo)
SDR Special Drawing Rights – tzw. specjalne prawa ciągnienia- międzynarodowa jednostka walutowa o
charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana przez Międzynarodowy…
… – akcje 5 spółek (obecnie 200)
• francuskie wzorce – giełda w Lyonie
Instytucje giełdowe
• Giełda:
- sp. Akcyjna
- najważniejsze organy : WZA, Rada Giełdy i Zarząd Giełdy
• Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)
- sp. Akcyjna – właścicielem SA WGPW i Skarb Państwa
- instytucja obrachunkowa giełdy
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)
- organ administracji rządowej
Zadania:
- Nadzór…
… konsumowanego dobra jest zawsze większe od każdej kolejnej)
Równowaga konsumenta przy konsumpcji jednego dobra
1.UCmax
2.UM = 0
Gusty i preferencje konsumenta
• krzywe obojętności
- konstrukcja krzywych obojętności
Substytuty niedoskonałe
MSS – marginalna stopa substytucji
(krzywe nie mogą się przecinać)
Krzywa obojętności dla substytutów doskonałych
y
0
Dobra komplementarne
y
0
x
x
Miarą nachylenia krzywych…
… ten pokazuje jak zmieni się ilość nabywania dobra X i dobra Y w wyniku zmiany relacji cen, jeżeli
konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności.
Efekt substytucyjny działa zawsze w tym samym kierunku – oznacza wzrost ilości nabywanego dobra
relatywnie tańszego
Im dwa dobra są substytutami bardziej doskonałymi tym większy jest efekt substytucyjny
• Efekt dochodowy / Zmianie ilości nabywanej dobra X w wyniku zmiany dochodów realnego konsumenta
Ilustracja jest przeniesienie punktu równowagi konsumenta na nową krzywa obojętności
Kierunek działania efektu dochodowego zależy od charakteru danego dobra. Spadek (wzrost) ilości
nabywanej dóbr normalnych. Wzrost(spadek) ilości nabywanej dóbr podrzędnych.
Alternatywne koncepcje wyborów konsumenta:
• koncentracja ujawniania preferencji wyborów P.A. Samuelsona…
… próg rentowności, czyli nie ma ani nadzwyczajnych
zysków ani strat – osiąga zysk ekonomiczny = 0 (tzw. zysk normalny)
Ze = 0 – oznacza, że przedsiębiorstwo osiąga zysk księgowy, który pokrywa tylko koszt
alternatywny kapitału i czasu właściciela
Przy cenie P2 nie istnieją bodźce ani do wchodzenia, ani do opuszczania gałęzi
Czynniki wytwórcze zaangażowane w przedsiębiorstwie przynoszą dochód dokładnie…
… i ekonomiczne w przedsiębiorstwie wolnorynkowym:
Jeśli przedsiębiorstwo działające w warunkach konkurencji doskonałej jest w stanie równowagi i osiąga
Ze= 0, to optimum ekonomiczne pokrywa się z optimum technicznym
Monopol pełny
• Jedyny dostawca dobra w danej gałęzi
Monopolista = gałąź
• Jeden podmiot po stronie popytu (monopson = monopol popytu)
• Jeden podmiot po obu stronach rynku (monopol bilateralny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz