Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I) - strona 1

Fragment notatki:

Ekonomia- umiejętność gospodarowania celu maksymalizacji zysku.
RACJONALNE GOSPODAROWANIE- ograniczoność zasobów wywołuje konieczność racjon. gosp., którego istotą jest dokonywanie wyrobów najbardziej korzystnych w zakresie celów gospodarczych
R.gosp może być rozumiane dwojako:
-minimalizacja nakładów w celu osiągnięcie dawnych wyników
-maksymalizacja efektów przy danych nakładach
RACHUNEK EKONOMICZNY- porównywanie efektów z ponoszonymi nakładami w celu wyboru najbardziej efektywnych wariantów ekonom. podejmowanych decyzji
4czynniki produkcji: Praca, ziemia, kapitał, technologia
KOSZT ALTERNATYWNY- koszt utraconych korzyści. Krzywa możliwości produkcji składa się ze zbioru punktów odpowiadających max ilościom produktu jakie mogą być wytwarzane przy danym stanie zasobów i technologii
RYNEK- całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają (miejsce zetknięcia się popytu z podażą)
Przesłanki rozwiniętego rynku:
-dominacja własności prywatnej i swoboda w zakresie transferu prywatnych praw własności
-swoboda prowadzenia działalności gosp.
-istnienie sprawnie działających instytucji obsługujących rynek
- integralność rynku( wzajemne uzależnienie od siebie segmentów rynku)
FUNKCJE RYNKU:
dokonuje wyceny dóbr i usług, jest źródłem inform. dla podmiotów gospodarczych, umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce, jest niezbędnym warunkiem racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych (funkcja alokacyjna)
Popyt- to ilość dobra , którą nabywcy chcą i mogą kupić w danym czasie i w danej cenie
Czynniki kształtujące popyt:
cena dóbr komplementarnych
i substytucyjnych,
dochody, gusty i upodobania klientów,
liczba kupujących, przewidywania dotyczące zmiany cen prawo popytu - opisuje zależność między popytem , a ceną . Zgodnie z nim gdy cena rośnie to przy innych czynnikach niezmienionych popyt maleje i odwrotnie
Prawo Endla- opisuje wpływ dochodów na popyt . Zgodnie z nim wraz ze wzrostem dochodów zwiększa się popyt ale zmienia się jego struktura- rośnie procentowy udział wydatków na trwałą konsumpcję , maleje procentowy udział wydatków na dobra podstawowe(żywność).
Odstępstwa od prawa popytu: (3przypadki)
-paradoks spekulacyjny- występ. przy ciągłych zmianach cen, spekulacje oparte na przewidywaniach dotyczących poziomu cen stają się grą na zwyżkę lub zniżkę ceny np.giełda
- paradoks Veblena-polega na wzroście popytu na dobra luksusowe przy wzroście ich cen w celu wyróżnienia swojej pozycji społ.
-efekt Griffena- odnosi się do dóbr podst., brak reakcji popytu na nadwyżkę cen

(…)

…, jaka jest jego struktura i w jaki sposób został sfinansowany.
a) Aktywa trwałe:
- wartości niematerialne i prawne
- rzeczowe aktywa trwałe(grunty, środki transportu, fabryki itp.)
- należności terminowe
- inwestycje długoterminowe (nieruchomości, papiery wartościowe)
- długoterminowe roszczenia międzyokresowe
b) Aktywa obrotowe (majątek obrotowy):
- zapasy
- należności krótkoterminowe
- inwestycje…
… producentów i konsumentów oraz wzajemnych zależności między tymi zjawiskami.
AKCJA- jest warunkiem kapitału zakładowego spółki akcyjnej, jest dokumentem wystawionym przez spółkę , który ucieleśnia ogół praw i obowiązków służących akcjonariuszowi względem spółki.
Akcja to:
-alternatywna forma pozyskiwania kapitału przez spółki
-alternatywna forma inwestowania
Rodzaje akcji: Imienne, na okaziciela…
… kasową obsługę budżetu, obsługuje dług publiczny.
-pełni funkcje stabilizująco-kontrolne
OPTIMUM EKONOMICZNE- opisane jest warunkiem , mc=mr przy którym następuje maksym. zysku lub minimali. strat.
OPTIMUM TECHNICZNE- opisane jest warunkiem koszt krańcowy=przeciętny koszt całkowity (mc=atc), tj.przy minimalizacji przeciętnych kosztów wytwarzania.
FUNKCJE PRZYPISANE KONKURENCJI:
sterownicza…
… przy spełnieniu warunku mc=mr)
______________________________
EKONOMICZNE FUNKCJE PAŃSTWA 1. alokacyjna 2. redystrybucyjna 3. Stabilizacyjna
Metody wpływania na podaż pieniądza przez bank centralny:
w celu zwiększenia podaży:
obniżenie stopy redyskontowej; obniżenie poziomu rezerw obowiązkowych;
w celu zmniejszenia podaży;
podwyższenie stopy redyskontowej; sprzedaż posiadanych rządowych papierów wartościowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz