Mikroekonomia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Mikroekonomia - omówienie  - strona 1  Mikroekonomia - omówienie  - strona 2  Mikroekonomia - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dr Łukaszewicz - Mikroekonomia
Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o procesach gospodarczych. Przedmiotem zainteresowań ekonomii jest gospodarowanie przy ograniczonych zasobach. Zasoby gospodarki: Ludzkie wraz z wiedzą i umiejętnościami Naturalne (ziemia z bogactwami, woda, powietrze) Wyniki działań człowieka (kapitałowe) Funkcje ekonomii: Poznawcza-dostarcza wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, przyczynach i skutkach. Aplikacyjna-jej ustalenia i wynikające z nich wnioski dostarczają wskazówek przydatnych w działalności zarówno gospodarstw domowych, przedsiębiorstw jak i państwa Mikroekonomia-bada poszczególne elementy tworzące gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie gospodarki, rynki określonych produktów i usług, analizuje sposób działania i zachowania się na rynku poszczególnych producentów i konsumentów. Bada wyniki wpływające na kształtowanie się wielkości produkcji oraz podaży poszczególnych produktów i usług, rozmiarów popytu i wysokości ceny. Ekonomia bada procesy gospodarcze takie jak procesy podziału, produkcji, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania ludzkich potrzeb (biologicznych, kulturalnych, o charakterze społecznym). Produkcja jest możliwa dzięki wykorzystaniu czynników produkcji: Praca-zespół świadomych i celowych czynności człowieka, dzięki którym oddziałuje on na otaczającą go przyrodę i przekształca ją. Ziemia-obejmuje szeroko rozumiane zasoby naturalne, czyli ziemię, grunty uprawne, pod zabudowę i rekreację i zawarte w niej bogactwa naturalne, oraz drogi, lasy, wody. Kapitał-potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, surowce, zapasy produktów (kapitał rzeczowy), kapitał finansowy (środki finansowe-pieniądze, papiery wartościowe). Ważną cechą gospodarki jest ograniczoność zasobów. Z ograniczoności wynikają ograniczone możliwości produkcyjne gospodarki, co w połączeniu ze stale rosnącymi potrzebami zmusza do dokonywania określonych wyborów spośród wytwarzanych dóbr. Przy danych zasobach i poziomie techniki zawsze istnieje problem, jakie dobra wytwarzać i w jakich ilościach. Przykład 1 W danym kraju wytwarzamy 2 dobra: chleb i maszyny do jego produkcji. Wszystkie zasoby, jakie posiadamy kierujemy do produkcji chleba lub maszyn, albo wybieramy wariant pośredni produkując oba dobra jednocześnie. W wariancie 1 uzyskujemy skrajności (A i J), a w 2 wiele wariantów pośrednich (B-H), po których połączeniu otrzymamy

(…)

… Współczynnik jest dodatni, gdy wzrost dochodu powoduje wzrost popytu (ceteris paribus), a ujemny gdy wzrost dochodu powoduje spadek popytu. Edp=0, to zachodzi podział dóbr na normalne i podrzędne Edp=1, to zachodzi podział dóbr na dobra wyższego rzędu o współczynniku dochodowej elastyczności popytu większym od 1 i dobra podrzędne o współczynniku mniejszym od 1 Dobra podstawowe to dobra podrzędne i normalne…
… wpływa na wielkość zakupów konsumenta. Efekt substytucji jest zawsze ujemny, a dochodowy dodatni (dobro normalne) lub ujemny (dobro podrzędne). Paradoks Giffena-popyt wzrasta po wzroście cen (wzrost cen chleba spowodował wzrost popytu na chleb). Dobra Giffena charakteryzują się znacznym stopniem podrzędności. W tym przypadku negatywny efekt dochodowy przewyższa efekt substytucji, a więc wzrostowi…
… po jakimkolwiek jej zachwianiu osiąganego przy cenie równowagi rynkowej. Elastyczność popytu i podaży 1)Siłę reakcji popytu na zmianę ceny mierzymy za pomocą współczynnika cenowej elastyczności popytu. Względna zmiana popytu / względna zmiana ceny (%) Jeżeli Ecp=0, to zmiany ceny nie powodują zmian popytu. Popyt jest sztywny. Jeżeli | Ecp|=1, to zmiana ceny równa jest względnej zmianie popytu. Elastyczność wzorcowa. Jeżeli 0< Ecp<1, to względny przyrost popytu jest mniejszy od względnego przyrostu ceny. Jeżeli | Ecp|>1, to względny przyrost popytu jest większy od względnego przyrostu ceny. Popyt wysoce elastyczny. Im popyt większy od jedności tym bardziej elastyczny. 2)Reakcję popytu na zmianę ceny dobra substytucyjnego lub komplementarnego nazywamy cenową elastycznością popytu, a jej miarą…
… marginalnej. Podstawą wyboru konsumenta jest uporządkowany system preferencji. Założenia dotyczące preferencji: Kompletności preferencji Przechodniości preferencji Nienasyconości zadowolenia konsumenta Przykład 5 Model zachowania się konsumenta podejmującego decyzje wyboru kombinacji konsumowanych dóbr. Kg jabłek/tydzień Kg pomidorów/tydzień Kombinacja 1 5 A 2 3 B 3 2 C 4 1,5 D   Krzywa obojętności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz