Mikroekonomia - Musiał Grażyna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3878
Wyświetleń: 11746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Musiał Grażyna - strona 1 Mikroekonomia - Musiał Grażyna - strona 2 Mikroekonomia - Musiał Grażyna - strona 3

Fragment notatki:
...1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

Ekonomia jest to nauka, która zajmuje się badaniem prawidłowości procesów gospodarowania, które występują w konkretnych zjawiskach ekonomicznych.

Ekonomia zajmuje się problemami związanymi z:
a) produkcją
b) podziałem
c) wymianą
d) konsumpcją
Zjawiska ekonomiczne – fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości. Zjawiska te zachodzą w określonym miejscu, czasie i okoliczności
Zjawiska ekonomiczne – fakty, które występują w procesach gospodarowania, czyli w związku z wytwarzaniem dóbr i usług, ich podziałem i wymianą oraz konsumpcją.
Ekonomia jest nauką, która bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać
Potrzeba dokonywania wyborów i podejmowania decyzji jest konsekwencją rzadkości dóbr....


...1. Etapy analizy ekonomicznej

W analizie ekonomicznej wyróżnia się 3 etapy:
a) pierwszy polega na obserwacji danego zjawiska i sformułowania problemu
b) drugi etap tej analizy polega na konstruowaniu teorii, która powinna koncentrować się na istocie badanego zjawiska, przyczynach i charakterze związku pomiędzy przyczynami i skutkami
c) trzeci etap polega na weryfikacji związków wynikających z teorii, która dokonuje się na podstawie danych empirycznych.
W analizie ekonomicznej mamy do czynienia ze stałym przenikaniem się teorii i faktów.
Fakty, inaczej dane empiryczne są niezbędne z dwóch powodów:
a) ujawniają charakter zależności miedzy zmiennymi
b) służą do sprawdzania hipotez, kwantyfikacji współzależności, jakie z nich wynikają
Dane empiryczne występują w dwóch formach: w postaci szeregów czasowych oraz w postaci danych przekrojowych.
Ponadto, w analizie ekonomicznej występują wartości zmienne nominalne (lub bieżące) oraz wartości zmienne realne (lub stałe)...


RAMOWE TEZY WYKŁADU Z MIKROEKONOMII
Ekonomia a gospodarka
rzadkość zasobów ekonomicznych i ich alternatywne zastosowanie
ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna
mikroekonomia i makroekonomia
Narzędzia i metody analizy ekonomicznej
sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznych: wielkości nominalne i realne, zmiana procentowa, stopa wzrostu zmiennej ekonomicznej, klauzula ceteris paribus
analiza i synteza, indukcja i dedukcja
rodzaje abstrakcji naukowej, schemat powstania wiedzy teoretycznej
Popyt, podaż i rynek
pojęcie popytu, podaży i równowagi rynkowej
krzywe popytu i podaży, nadwyżka popytu, nadwyżka podaży
wolny rynek i kontrola cen
Elastyczność popytu i podaży
reakcje popytu na zmiany ceny
wpływ dochodu na popyt, dobra normalne, niższego rzędu i luksusowe
elastyczność cenowa podaży
Decyzje konsumenta
linia ograniczenie budżetowego i krzywe objętości jako obraz gestów konsumenta
maksymalizacja użyteczności a wybór konsumenta
dostosowanie do zmian dochodu i dostosowanie do zmian cen
Decyzje przedsiębiorstwa o podaży
prawne formy własności przedsiębiorstwa
utarg, koszty, zysk, przepływy pieniężne; wybór optymalnej wielkości produkcji i zysk w przedsiębiorstwie
finanse w przedsiębiorstwie a władza w przedsiębiorstwie
Koszty a wielkość podaży
rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie
decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie w zależności od krzywych kosztów w krótkim i długim czasie
globalizacja, postęp techniczny i korzyści skali
Konkurencja doskonała i czysty monopol
decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
konkurencja na rynkach światowych
czysty monopol, wielkość produkcji zapewniająca zysk maksymalny
Struktura rynku i konkure ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz