Mikroekonomia - egzamin SUM na UEK'u

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5670
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - egzamin SUM na UEK'u - strona 1 Mikroekonomia - egzamin SUM na UEK'u - strona 2 Mikroekonomia - egzamin SUM na UEK'u - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie ma 27 stron i zostały poruszone w nim takie kwestie jak: potrzeby i środki zaspokajania potrzeb, potrzeby podstawowe, potrzeby wyższego rzędu, produkcja i czynniki produkcji, krzywa transformacji, granica możliwości produkcyjnych, krzywa możliwości produkcyjnych, koszty alternatywne, wybór ekonomiczny, racjonalność gospodarowania, racjonalność ekonomiczna, zasada racjonalnego gospodarowania, rynek i gospodarka rynkowa, rodzaje rynków, popyt i podaż, czynniki kształtujące popyt i podaż, rodzaje podaży, elastyczność popytu i podaży, cenowa elastyczność podaży, rodzaje elastyczności, prawo popytu i podaży, równowaga rynkowa, cena równowagi rynkowej, funkcje gospodarstwa domowego, krzywa obojętności konsumenta, teoria wyboru konsumenta, wybór struktury konsumpcji, czas poświęcony na pracę a czas poświęcony na wypoczynek, teorie krzywych obojętności, równowaga gospodarstwa domowego, optimum konsumenta, cel działania przedsiębiorstwa, formy organizacyjne przedsiębiorstwa, spółki i ich rodzaje, źródła finansowania spółek akcyjnych, korporacje międzynarodowe,

I.  Proces gospodarowania 1.  Potrzeby i środki zaspokojenia potrzeb 
 
 
 
Potrzeby ludzkie- potrzeba to pewien stan psychofizyczny człowieka, 
pojawiający się w subiektywnym poczucia braku lub w po ądaniu jakiegoś dobra lub stanu Potrzeba konsumpcyjna – wyzwalający aktywność gospodarczą stan konieczności posiadania, u ytkowania produktów wynikający z osiągniętego poziomu rozwoju środowiska człowieka oraz jego wymogów jako struktury biopsychicznej  Środki zaspokojenia potrzeb –  a) przedmioty materialne zu ywające się w trakcie konsumpcji b) przedmioty materialne o znaczeniu symbolicznym (cechą główna jest ich umowna wartość, która została przyjęta przez ludzi), o ich wartości decydują cechy niematerialne c) niematerialne wartości społeczne i kulturowe (wiedza poczucie bezpieczeństwa) d) czynności czyli świadczenie usług  Sposoby zaspokajania potrzeb ogół zachowań i działań zmierzających do zdobycia środków zaspokajających potrzeby oraz sposoby obchodzenia się z tymi środkami; zachowanie konsumpcyjne na rynku (zachowanie nabywców); zachowanie konsumentów gospodarstwach domowych (co konsumenci robią z kupionymi rzeczami) Efekty, wyniki skutki zaspokojenia potrzeb – efekty bezpośrednie ( skutki zaspokojenia potrzeb ujawniają się natychmiast) pośrednie ( skutki są widoczne po pewnym czasie0 efekty pozytywne i negatywne  Sposoby interpretacji potrzeb –  a)trwała własność człowieka wynikając a z warunków, bez których nie mo e funkcjonować b)subiektywne odczucia braku i wynikające stąd chęć posiadania czegoś c)aktualny stan organizmu człowieka charakteryzujący się niespełnieniem pewnych wa nych warunków  Źródła potrzeb: -organizm człowieka (biologiczne) -osobowość psychiczne -otoczenie społeczne  Rodzaje potrzeb : -potrzeby konieczności (biologiczne) -potrzeby aspiracje, psychiczne społeczne -rzeczywiste np. sen -otoczkowe, te które otaczają rzeczywiste -pozorne (nie są naturalne często szkodliwe dla zachowań fizycznych psychicznych -pierwotne i wtórne  Cechy potrzeb: -Zró nicowania- ka dy z nas odznacza się innymi potrzebami -Odnawialność- wielkość potrzeb ludzkich odnawia się -Zmienność  Powiązania między potrzebami- -substytucyjne- zastępowalność (jedną potrzebę mo emy zastąpić ró nymi dobrami) -komplementarne-uzupełniające (jedno zaspokojenia potrzeby wywołuje inne) - synergiczne – potrzeby edukacyjne i kulturalne ( wraz ze wzrostem potrzeb intelektualnych wzrasta zapotrzebowa

(…)

… się na powierzchni całego kraju i obejmujący wszelkie powiązania
importowo exportowe z tym krajem.

rynek międzynarodowy- obejmuje grupę krajów nale ących do ró nych ugrupowań powstałych na
bazie międzynarodowego podziału pracy. Najczęściej są to ugrupowania gospodarcze takie, jak
Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu i inne.

rynek światowy- obejmuje wszystkie kraje świata…
… oraz
przy zało eniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (ceteris paribus).
Prawo poda y mówi, e wraz ze wzrostem ceny wzrasta poda , a w przypadku obni ania się ceny –
poda maleje.
W długim okresie czasu poda jest funkcją zasobów naturalnych, zainstalowanego kapitału trwałego w
postaci maszyn i urządzeń oraz siły roboczej. Dlatego te mówimy, e jest ograniczona przez zasoby…
… - zgłaszany i mo liwy do zrealizowania.
Popyt potencjalny - zgłaszany, ale nie mo liwy w danej chwili do zrealizowania.
______
Prawo poda y
Przy ceteris paribus, poda danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obni aniu się
ceny towarzyszy spadek wielkości poda y. Poziom poda y, tak jak poziom popytu nie zale y tylko od
ceny towaru.
5.
Równowaga rynkowa i cena równowagi rynkowej
Równowaga…
… odpowiadające koszykom
dóbr o takiej samej u yteczności dla konsumenta. U yteczność koszyków na krzywej obojętności jest
taka sama dla ka dego z nich, to konsumentowi jest obojętne który nich będzie konsumował - przy
ka dym z nich poziom jego satysfakcji jest taki sam (D.Begg 1997,s.147).
Teoria krzywych obojętności:
Ekonomista Vilfredo Pareto oraz ekonomiści Roy G. D. Allen i John Richard Hicks opracowali…
… są najczęściej podzielone wg**

geograficznego kryterium rynków zbytu

grup towarowych, obejmujących filie wytwarzające ten sam produkt (bez względu na
geograficzną lokalizację filii)

struktury macierzowej (obejmującej podział zarówno wg geograficznych rynków zbytu, jak i
grup towarowych)
Korporacje międzynarodowe stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji.
Przyczyniają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz