Mierniki pracy ludzkiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mierniki pracy ludzkiej - strona 1 Mierniki pracy ludzkiej - strona 2

Fragment notatki:

Mierniki pracy ludzkiej
Złożoność pracy ludzkiej utrudnia również jej mierzenie. Odpowiednio do różnej interpretacji i różnego traktowania pracy ludzkiej sformułowane są różne mierniki, z których najbardziej przydatne do dalszych rozważań są:
a. wydajność pracy, rozumiana jako stosunek wielkości produktu pracy do sumy czasów pracy poszczególnych ludzi, wykonujących dana pracę,
b. czasochłonność pracy, będąca odwrotnością wydajności pracy,
c. produktywność pracy jest to stosunek ilości produktu (łącznie z produktami ubocznymi) wytworzonego w danym procesie pracy do ilości pracy ludzkiej wydatkowanej w tym procesie.
Przedstawione miernik pracy ludzkiej, aczkolwiek całościowo mało precyzyjne, oparte są na możliwie najłatwiej kwantyfikowalnym czasie pracy. Określając mierniki pracy ludzkiej nie można wiec pominąć elementu czasu trwania pracy. Istnieje bardzo powszechna praktyka traktowana jednostki czasu jako bezpośredniego miernika pracy, jako jej naturalnej jednostki miary. Wynika to z podstawowych trudności piętrzących się na drodze do znalezienia innych, dających się praktycznie zastosować, jednostek naturalnych pracy ludzkiej. W istocie rzeczy prowadzi to do mierzenia wydajności i czasochłonności a nie produktywności pracy. Mając na uwadze wzrastającą konkurencyjność poszczególnych gospodarek 'państw Unii Europejskiej należy dążyć do obniżki kosztów wytwarzania, to zaś zmusza do polepszenia organizacji pracy oraz zmniejszenia pracochłonności.
Wzrost wydajności może mieć różne społeczne konsekwencje. W szczególności może on spowodować bądź wzrost produktu wytworzonego przez pracę, bądź skrócenie czasu zużywanego poprzez pracowników, bądź też zmniejszenie intensywności pracy, bądź zmniejszenie liczby zatrudnionych, bądź też pewną kombinacje tych zmian. Zagadnienie wydajności pracy ludzkiej jest złożone i jest w centrum uwagi różnych dyscyplin naukowych. Wiele czynników wpływający na wydajność pracy pozostaje nadal w postaci hipotetycznej i dla ich uściślenia niezbędne są dalsze prace badawcze. Ten stan rzeczy skutkuje, że w wyniku pracy poszczególnych ludzi o tych samych kwalifikacjach i motywacjach pracy, wykonujących tę sama pracę w identycznych warunkach organizacyjno-technicznych i wg tej samej metody są różne, ponieważ wydajność pracy każdego z pracujących jest inna. Również obserwacja pracy jednego człowieka w różnych porach dnia oraz roku wykazuje, że jego wydajność ulega stale (nawet w sposób nieco cykliczny) wahaniom. Przyczyny tych wahań tkwią więc zarówno w samej naturze ludzkiej, jak i samego otoczenia. Zestawienie rezerw wydajności pracy pozwala ocenić jak bardzo skomplikowana jest sprawa obiektywnej oceny poziomu wydajności pracy ludzkiej, czynniki natury subiektywnej (ludzkiej), jak i obiektywnej (poza sferą ludzką) powodują, że wahania wydajności występują przy każdej pracy u każdego pracującego. Te wahania występujące u jednego pracującego w całym okresie realizowania przez niego procesu pracy określa się mianem zmienności interindywidualnej. Na zmienność tę składa się wpływ tak dużej ilości czynników, że wydzielenie ich praktycznie nie jest możliwe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz