Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - wykład - Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - wykład - Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej - strona 1 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - wykład - Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej - strona 2 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - wykład - Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej - strona 3

Fragment notatki:

31.Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), jest głównym organem sądowym ONZ. Został utworzony w 1945. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Państwo nie należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych może przystąpić do Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na warunkach, które w każdym przypadku ustali Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa. Siedzibą Trybunału jest Haga. Trybunał składa się z 15 sędziów wybieranych na dziewięcioletnie kadencje. Co 3 lata wybierana jest jedna trzecia składu. Sędziowie mogą być wybrani ponownie (reelekcja). Kandydatów na sędziów zgłaszają grupy narodowe Stałego Sądu Rozjemczego w Hadze spośród osób mogących pełnić najwyższe stanowiska sędziowskie w swych państwach lub uznanych znawców prawa międzynarodowego. Następnie sędziowie są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Radę Bezpieczeństwa i muszą uzyskać bezwzględną większość w każdym z tych organów. Każdy sędzia musi być obywatelem innego państwa. Przy wyborze należy zwracać uwagę na to, by w składzie były reprezentowane główne systemy prawne i formy cywilizacji. W przypadku wakatu wybiera się sędziego na resztę kadencji poprzednika. Sędziowie nie mogą zajmować się inną działalnością zawodową (nie dotyczy to publikacji lub wygłaszania wykładów) ani polityczną. Nie są reprezentantami swych państw. Są niezawiśli, nie mogą przyjmować instrukcji od żadnej strony. Sędziowie wybierają spośród swego grona prezesa i wiceprezesa Trybunału na trzyletnią kadencję (z prawem reelekcji). Obecnie funkcję te pełnią: Hisashi Owada (Japonia) - Prezes oraz Peter Tomka (Słowacja) - Wiceprezes. MTS orzeka zgodnie z prawem międzynarodowym. Podstawy orzekania są uregulowane w art. 38 Statutu MTS. Są to: umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, ogólne zasady prawa oraz pomocniczo: orzeczenia sądowe i opinie doktryny. Jeżeli strony się na to godzą, Trybunał może orzekać w oparciu o zasady słuszności, a nie normy prawne.
1. Kompetencje ratione personae.(właściwośc podmiotowa) Art. 34 Statutu MTS głosi, że jedynie państwa mają prawo stawać jako strony przed Trybunałem. Trybunał jest dostępny dla państw członkowskich ONZ oraz dla innych, które są stronami statutu. 2. Kompetencje ratione materiae(właściwośc rzeczowa). Art. 36 ust. 1 mówi, że kompetencje MTS obejmują "wszelkie spory, które strony doń wniosą, oraz wszelkie sprawy wyraźnie wymienione w Karcie NZ albo w obowiązujących traktatach i konwencjach". Zatem kompetencja MTS ma charakter dobrowolny. MTS działa tylko wówczas, gdy strony przekażą mu sprawę do rozstrzygnięcia. 3. Kompetencje

(…)

… Koordynatora ds. Lokalnych i Humanitarnych w Sudanie (Office of the Resident and Humanitarian Coordinator for the Sudan). W czerwcu 2004 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji 1547 z 11 czerwca 2004 roku powołała Misję Narodów Zjednoczonych w Sudanie (United Nations Mission in the Sudan - UNMIS). Głównymi zadaniami UNMIS-u wyszczególnionymi w tej rezolucji jest ułatwianie kontaktu między stronami konfliktu oraz przygotowanie operacji pokojowej. W czerwcu 2004 roku został również powołany Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. Sudanu, którym został Jan Pronk. Stoi on na czele misji pokojowej ONZ UNMIS. W kolejnych swoich rezolucjach Rada Bezpieczeństwa ONZ rozszerzyła kompetencje UNMISu (rezolucja 1556 z 30 lipca 2004 r., 1564 z 18 września 2004 r. oraz 1590 z 24 marca 2005 r.). Misja…
… i własne budżety, a z ONZ są połączone specjalnymi porozumieniami zawieranymi z Radą Gospodarczo-Społeczną ONZ a zatwierdzanymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Organizacje wyspecjalizowane przedkładają sprawozdania ze swej działalności tym dwóm organom ONZ. Do organizacji wyspecjalizowanych należą:
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) - działa dla poprawy warunków pracy i perspektyw zatrudnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz