Międzynarodowy rynek kapitałowy - mechanizmy emisji i rozliczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy rynek kapitałowy - mechanizmy emisji i rozliczeń - strona 1 Międzynarodowy rynek kapitałowy - mechanizmy emisji i rozliczeń - strona 2 Międzynarodowy rynek kapitałowy - mechanizmy emisji i rozliczeń - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 6. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KAPITAŁOWY - MECHANIZMY EMISJI I ROZLICZEŃ. Plan wykładu Rynek kapitałowy - rozmiary 2. Historia rynku kapitałowego 3. Podstawowe definicje 4. Rynek euro akcji 5. Procesy konsolidacji 6. Największe giełdy światowe
7. Indeksy giełdowe . Przestępstwa Rozwój globalnego rynku kapitałowego Dwa czynniki odpowiedzialne za wzrost rynku kapitałowego:  Rozwój technologii informatycznej - prędkość przekazu informacji w kontekście globalnym, liczba przekazywanych danych Międzynarodowy rynek kapitałowy nigdy nie zasypia - dostępność 24 godz./dobę Zagrożenie: efekt domina szybki i szeroki  Deregulacja - wspieranie wzrostu międzynarodowego rynku kapitałowego przez rządy. o Od lat 80tych restrykcje chroniące rynek krajowy zostały zniesione na skutek rozwoju rynku eurowalutowego i presji korporacji finansowych. o Deregulacja rozpoczęła się w USA a następnie objęła inne rynki Wielkiej Brytanii, Japonii, Europy. Historia rynku kapitałowego  Pierwsza spółka akcyjna powstała w 1553 r. - przez brytyjskiego badacza Sebastiana Cabot'a. Poszukiwał drogi do Chin i Azji - sprzedał udziały w wyprawie dla 250 akcjonariuszy - ₤25 każdy - załadunek 3 statków.  Kolejne spółki: o The East India Company w 1600 - papiery w obrocie w 1602. o Dutch West India Companies w 1621, Hudson's Bay Company w 1668. o Compagnie des Indes - Missisipi Company - 1717-1720 wyemitowała wielką liczbę akcji w celu sfinansowania długu rządowego Francji. o W 1720 - Bubble Act w Londynie - zakaz tworzenia spółek bez zgody parlamentu, zakaz zamiany długu na akcje prywatnych spółek. Giełdy papierów wartościowych:  giełda w Amsterdamie - 1611  giełda w Wiedniu (the Austrian Bourse in Vienna) - 1771  giełda londyńska - The Stock Exchange of Grat Britan and Ireland (The New Jonatan's Coffee House) - 1773  do końca XIX w. w Europie w obrocie było 2500 akcji  giełda w Nowym Jorku - 177 (formalnie). Historia międzynarodowego rynku kapitałowego  Rozwój globalnego rynku akcji lata 80/90.  1986 - Wielki Wybuch (Big Bang) - reforma prawa giełdowego w Wielkiej Brytanii (zniesienie restrukcji): o zautomatyzowany system zawierania transakcji; o znaczny spadek kosztów transakcyjnych; o wzrost konkurencyjności giełdy w Londynie; o umiędzynarodowienie giełdy w Londynie.  Rozpoczęły się procesy liberalizacji, deregulacji, informatyzacji. Rynek kapitałowy - podstawowe pojęcia Rynek kapitałowy - transakcje kupna-sprzedaży instrumentów finansowych o okresie zapadalności dłuższym niż rok. Akcja - papier wartościowy stwierdzający uczestnictwo jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcjonariusz (shareholder) - posiadacz (współwłaściciel) części majątku spółki w postaci akcji. Giełda papierów wartościowych - instytucjonalna forma rynku kapitałowego, stałe miejsce zawierania transakcji. Indeksy giełdowe - mierniki wyrażające łączną zmianę kursów notowanych na giełdzie walorów w czasie sesji giełdowej. Dywidenda - udział w zyskach spółki akcyjnej.

(…)

… wyrażające łączną zmianę kursów notowanych na giełdzie walorów w czasie sesji giełdowej. Dywidenda - udział w zyskach spółki akcyjnej. Akcja - podstawowe terminy Każda akcja ma:  wartość nominalną - wynika z podziału kapitału - znaczenie księgowe;  cenę emisyjną - nabycie na rynku pierwotnym, musi być równa bądź wyższa od wartości nominalnej;  cenę rynkową - kształtowana na rynku wtórnym - zmienia się niezależnie od ceny emisyjnej i wartości nominalnej.
Emisja akcji Emisja akcji na rynku pierwotnym. 2 rodzaje emisji:  Oferta publiczna - skierowana do nieograniczonej liczby inwestorów - nieograniczonego adresata (min. 300 osób);  Oferta prywatna - skierowana do ściśle wybranej grupy inwestorów. Funkcje rynku kapitałowego  funkcja alokacyjna;  funkcja wartościująca;  funkcja kontrolna;  funkcja…
… dla nabywców:  dywersyfikacja portfela;  ograniczone ryzyko inwestycyjne;  unikanie kontroli obowiązujących na rynkach krajowych. Zagrożenia dla nabywców:  asymetria informacji;  różnice kursowe;  wahania rynkowe.
Rynek euroakcji - instrumenty  Akcje spółek międzynarodowych.  Akcje firm w obrocie zagranicznym - w formie kitów depozytowych: Global Depository Receipts (GDR). Akcje krajowe przekazywane…
… do depozytów w zagranicznych oddziałach banków - na tej podstawie centrale banków emitują kwity depozytowe, które są w obrocie giełdowym lub pozagiełdowym. Ich posiadacze zachowują prawo do dywidendy i prawo głosu. GDR-y mają za zadanie ułatwienie obrotu akcjami spółek zagranicznych. Rynek euroakcji - możliwości Powiązanie z rynkiem walutowym. Inwestor międzynarodowy może zakupić dużą liczbę akcji na NYSE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz