Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe transakcje gospodarcze - strona 1 Międzynarodowe transakcje gospodarcze - strona 2 Międzynarodowe transakcje gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:


Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Rynki formalne. Rodzaje rynków formalnych:
Giełdy
Aukcje
Przetargi
Targi
Clearing międzybankowy
Giełdy towarowe. Giełda to stałe, odbywające się w określonym miejscu i czasie, podporządkowane określonemu regulaminowi spotkania osób, które pragną zawrzeć transakcje kupna - sprzedaży, oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiotem są towary o pewnych cechach właściwych. Podstawową cechą towarów giełdowych jest wymienność. Towary na giełdach sprzedaje się według określonych standardów, jest to podstawa jednorodności towarów nabywanych na giełdzie. Gros transakcji zawieranych na giełdzie bazuje na sprzedaży i zakupie za pośrednictwem maklerów giełdowych. Kolejnymi cechami obrotu giełdowego są jego masowość, oraz długookresowe wyrównywanie się popytu i podaży. Istotną cechą produktów giełdowych jest (a raczej powinna być) ich trwałość, czyli niepodatność na warunki powodujące psucie się towaru. Rodzaje giełd:
ze względu na przedmiot obrotu:
giełdy towarowe
giełdy pieniężne (papierów wartościowych)
giełdy usług (frachtowe i ubezpieczeniowe)
giełdy mieszane
ze względu na zasięg:
giełdy o zasięgu międzynarodowym (np. New York Stock Exchange, londyńska giełda metali nieżelaznych)
giełdy o zasięgu krajowym
giełdy o zasięgu lokalnym
ze względu na formę prawną:
giełdy organizowane przez państwo (statut ustawowy), podlegające nadzorowi państwowemu
giełdy korporacyjne, tworzone przez organizacje gospodarcze, samorządowe, często mają formę spółki akcyjnej.
giełdy otwarte giełdy zamknięte
Na zawarcie transakcji na giełdzie zamkniętej potrzebne jest zezwolenie jej władz.
Obrót na giełdach oparty jest o tzw. uzanse giełdowe, czyli tryb postępowania kupców przyjęty zwyczajowo przy zawieraniu transakcji na danej giełdzie. Istnieją uzanse zarówno uniwersalne, jak i lokalne. Uzanse to nie normy prawne, aczkolwiek odgrywają dużą rolę w regulowaniu obrotu giełdowego. Może on być sprzeczny z prawem względnie obowiązującym, ale musi oddawać prymat prawu bezwzględnie obowiązującemu. Umowa między stronami również ma pierwszeństwo w stosunku do uzansu handlowego. Funkcje giełdy:
Ogłaszanie notowań giełdowych (pomocne przy ustalaniu cen towarów produktów giełdowych)
Powstawanie i utrwalanie zwyczajów handlowych
Powstawanie standardów klasyfikacyjnych towarów, które są stosowane również poza obrotem giełdowym.


(…)

… dokumentowych.
Zwyczaj handlowy staje się uzansem wtedy, gdy jest opublikowany przez godną szacunku instytucję (wykładnia interpretacyjna Międzynarodowej Izby Handlowej, Krajowej Izby Gospodarczej).
reguły haskie - odpowiedzialność stron z tytułu konosamentu
ogólny podział obowiązków między sprzedającym i kupującym
odpowiedzialność związana z konosamentem
reguły Yorku i Antwerpii - zasady ustalania wypadków…
… terminowych. Te kontrakty future są podstawą do likwidacji transakcji hedge zawartej przez jedną ze stron kontraktu. Specyficzną cechą tych transakcji jest to, że różnica między cenami w danej transakcji pokrywa saldo operacji zabezpieczających zawartą przez jedną ze stron.
Prawo celne; ustawa z 9 stycznia 1997r.
Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. (Art.1)
W ustawie uregulowane są wymagania względem towaru, a więc:
wymagane dokumenty
moment czynienia opłat celnych i innych
zwolnienia od opłat celnych
stawki celne
okoliczności dla których towar został przywieziony (handel, przetworzenie itp.)
Towar krajowy to taki, który jest legalnie wprowadzony na polski obszar celny i zalegalizowany do swobodnego obrotu na polskim obszarze celnym.
Status celny - określenie towaru jako towaru krajowego lub niekrajowego (Art. 3 par.1 ust.16)
Towary krajowe (w/g par.1 art.3 ust.18):
towary całkowicie uzyskane lub wyprodukowane na polskim obszarze celnym (...),
towary przywiezione spoza polskiego obszaru celnego i dopuszczone do obrotu,
towary uzyskane lub wyprodukowane na polskim obszarze celnym z towarów określonych w lit. a. i b.(...)
Towary niekrajowe (w/g art.3 par.1 ust.19) to wszelkie inne niż określone powyżej. Towary krajowe tracą swój status celny z chwilą opuszczenia polskiego obszaru celnego (Art. 3 par.1 ust.18 lit.c)
Zwolnienie towaru - czynność organu celnego umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, jaką zostały…
… jest odwrotna transakcja future, przy czym można wyróżnić dwa rodzaje hedgingu:
hedging sprzedażowy realizowany jest w celu zabezpieczenia się przed spadkiem cen
hedging zakupowy zawierany w celu zabezpieczenia się przed wzrostem cen.
Transakcje zabezpieczające inne.
Transakcje z wywołaniem ceny typu on-call zawierane są poza obrotem giełdowym. Strony umowy ustalają w kontrakcie cenę towaru na podstawie…
…, że jeżeli wybuchnie wojna między wielkimi mocarstwami (USA, byłe ZSRR, Chiny) to ubezpieczenia wygasają po 12-24 godzinach w/g czasu Greenwich.
Franszyza - kwota wyrażona bądź w procentach od sumy ubezpieczenia, bądź w kwocie konkretnej, zryczałtowanej, poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Franszyza redukcyjna polega na tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam odszkodowania w wypadku wartości szkody niższej niż wartość franszyzy, natomiast w wypadku szkody na wartość większą towarzystwo wypłaci nam różnicę kwot (szkoda minus franszyza). Franszyza integralna jest dla ubezpieczającego się wygodniejsza, ponieważ w wypadku szkody (oczywiście przekraczającej wartość franszyzy) otrzymuje się pełne odszkodowanie.
Są polisy nie zawierające franszyzy, ale są one zazwyczaj droższe.
Formuły…
… przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru przewoźnikowi.
Free Alongside Ship / franco wzdłuż burty FAS - dotyczy transportu morskiego; ryzyko przechodzi na kupującego w momencie wyładowania towaru przez sprzedawcę na nabrzeżu.
Free On Board / franco statek FOB - ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przejścia towaru nad burtą statku.
Cost And Freight / koszt i fracht CFR - sprzedający…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz