Handel zagraniczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3934
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny - strona 1 Handel zagraniczny - strona 2 Handel zagraniczny - strona 3

Fragment notatki:

Dobre opracowanie terminów z zakresu handlu zagranicznego. Obszerna notatka na 25 stron w formacie doc. W tekście pojawiają się wśród opracowanych haseł następujące zagadnienia: handel zagraniczny, tranzyt, obrót naprawczy, obrót uszlachetniający, leasing, podział rynków, aukcja, przetarg, targi, wystawy, salony, notowania giełdowe, transakcje rzeczywiste, kupcy, działalność na rynku i ich podział, komitent, komisant, konsygnatariusz, konsygnator, agent, makler, hurtownik, spółka jawna, spółka cicha, spółka z o.o., spółka akcyjna, obligacje, spółka komandytowa, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnie, zapytanie ofertowe, oferta, kontrakt, formy zapłaty, import, eksport, klauzule uzupełniające, warunki płatności w handlu zagranicznym, weksel, akredytywa, polecenie zaliczkowe, inkaso, klauzula arbitrażowa, polityka handlowa, sposób obliczania ceł, klauzula najwyższego uprzywilejowania, ubezpieczenia w handlu zagranicznym, franczyza, franszyza, kwota akredytywy. Ponadto w treści notatki: uzans handlowy, zwyczaj handlowy, Loco, Franco, incoterms, DAF, DES, DDU, FCA, FOB, FAS, DEQ, wartość celna towaru, faktura handlowa, faktura prowizoryczna, faktura pro-forma, faktura konsularna, transakcje, reklamacje w handlu zagranicznym, arbitraż, transakcje oparte na produkcji nakładczej.

HANDEL ZAGRANICZNY - jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są:
Towary
Usługi
Dobra niematerialne (patenty, licencje)
Formy handlu:
Export - sprzedaż i wypływ towarów za granicę
Import - zakup i przywóz towarów z zagranicy
Reexport - sprzedaż towarów wcześniej zaimportowanych
Reexport bezpośredni - może zawierać klauzurę, aby dany towar nie był sprzedany do danego kraju, i aby towar nie był uszlachetniony
Reexport pośredni - towar zostaje uszlachetniony i idzie na nowy adres; towar przyjeżdża do kraju który go dalej exportuje
TRANZYT - przewóz towarów z jednego kraju do drugiego przez trzeci kraj.
Rodzaje tranzytu:
Bezpośredni - bezpośrednio z jednego kraju do drugiego (z Litwy do Niemiec)
Pośredni - zatrzymuje się w kraju tranzytowym i są stosowane środki uszlachetniające np. przepakowanie, przeładowanie towaru.
Podział tranzytu wg kryterium transportu:
Lądowy
Kolejowy
Samochodowy
Śródlądowy
Mieszany
Lądowo-morski (z pd na pn)
Morski (z jednego statku na drugi)
Lotniczy
Przesyłkowy (ropa, gaz, energia elektryczna)
Imperatywny (nie ma wyboru drogi transportu) lub alternatywny (ma wybór drogi transportu)
Uprzywilejowany (początkowy i końcowy punkt znajduje się na terenie jednego kraju np. kolej przez Bieszczady)
Obrót uszlachetniający - jt odpłatny przerób (uszlachetnienie) towarów otrzymywanych w tym celu lub wysyłanych za granicę. Warunkiem obrotu uszlachetniającego jest to aby przerabiany towar pozostał własnością kraju i został zwrócony.
Rodzaje:
Czynny - dla kraju w którym dokonuje się uszlachetnienia i otrzymuje zapłatę
Bierny - dla kraju dla którego dokonuje się uszlachetnienia i który dokonuje zapłaty
W wyniku uszlachetnienia następuje podniesienie jakości i wartości towaru; nie następuje zmiana rodzaju towaru
Obrót naprawczy - może nastąpić ingerencja w niektóre cechy:
Czynny
Bierny
LEASING - jt swoista forma najmu lub dzierżawy ruchomych lub nieruchomych środków trwałych bez konieczności ich nabycia. Raty czynszu są tak skonstruowane, że pokrywają wartość i zysk leasingodawcy. Istnieje możliwość wpisania rat leasingowych w koszty.

(…)

… wypłacalność klienta, któremu sprzedawał towar na kredyt .
Zalety umowy komisu:
Dla komitenta:
może działać za pośrednictwem komisanta na rozległych rynkach
ma zagwarantowaną opłacalność transakcji
Dla komisanta:
nie ryzykuje własnym majątkiem
ile zrobi tyle ma
ad. A2b)
konsygnatariusz_- działa na rachunek konsygnatora i prowadzi skład konsygnacyjny z którego dokonuje sprzedaży powierzonych mu towarów ( składy tworzone są przy granicy, przy składach celnych, przy fabrykach). Składy te są tworzone w celu nie trzymania części zużywających się i wymienialnych we własnym salonie np. u dealera, a ten obciążony byłby ogromnymi kosztami.
Umowa o skład konsygnacyjny ma charakter umowy komisowej, łączy ze sobą umowę komisu i umowę o skład.
Umowa precyzuje:
listę towarów będących przedmiotem sprzedaży
górną…
… niezabezpieczona. Ma najczęściej zastosowanie w powiązaniach kooperacyjnych, przy świadczeniach serwisowych, przy dostawach części zamiennych. Podstawą do prowadzenia takiego rachunku jest umowa między stronami.
KLAUZULA ARBITRAŻOWA-
Arbitraż może być stały, istnieje przy określonych instytucjach np. przy Krajowej Izbie gospodarczej. Sąd arbitrażowy doraźny (ad hoc) powoływany jest jednorazowo dla danej sprawy…
… wszystkie te przesyłki na ustalonych warunkach.
II. DOKUMENTY POMOCNICZE
Świadectwo pochodzenia Dokument wymagany przez władze celne poszczególnych krajów ze względu na występujące w nich zróżnicowanie taryf celnych w zależności od kraju z którego towar pochodzi. Świadectwo to wystawia odpowiednia instytucja w kraju pochodzenia towaru (w Polsce Krajowa Izba Gospodarcza). Nawet towary exportowane nie pochodzące z kraju…
…- udzielone bankowi pisemne zlecenie wypłacenia okazicielowi lub wskazanej osobie podanej w tym czeku sumy pieniężnej ze środków będących do dyspozycji wystawcy na ach bankowym. W czeku występuje wystawca czeku (trasant), bank dokonujący wypłaty (trasat) i osoba na rzecz której dokonywana jest wypłata (remitent/ beneficjant).
Elementy czeku: zawiera wyraz czek, bezwarunkowe polecenie wypłacenia oznaczonej…
… znaczenie, w ten sposób reguluje się platności, prowizje, kary umowne.
WEKSEL
własny (sola) - dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do wypłacenia wskazanej w wekslu osobie, w oznaczonym miejscu i czasie.
trasowany - jest to dokument, w którym wystawca (trasant) zleca trasatowi zapłacenie określonej kwoty na rzecz beneficjenta. Trasat staje się dłużnikiem wekslowym (jest zobowiązany do zapłaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz