Międzynarodowe stosunki polityczne - Ruch państw niezaangażowanych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - Ruch państw niezaangażowanych - strona 1

Fragment notatki:

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH
POLITYKA NIEZAANGAŻOWANIA - POJĘCIA PODSTAWOWE
NEUTRALNOŚĆ - pojęcie z łac. neuter - obojętny, żadne z dwóch, pierwszy raz w pracach Vattela, Hübnera; przyjęcie przez państwo polityki bezstronności, której treść określana jest przez prawo międzynarodowe. Status państwa neutralnego może uzyskać tylko państwo suwerenne. Termin ten dotyczy przede wszystkim władzy najwyższej państwa - rządu.
NETRALIZACJA - zakaz prowadzenia określonych rodzajów działalności na określonym obszarze. Dotyczy to zatem jednego elementu pojęcia „państwo” - terytorium. NETRALNOŚĆ STAŁA - zwana też trwałą lub wieczystą, wynika z umowy międzynarodowej ustanawiającej zakaz prowadzenia działań wojennych na określonym obszarze lub wykorzystania tego obszaru jako bazy dla prowadzenia operacji wojennych. Np. Szwajcaria, Austria, Laos (1973).
NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - może powstać przez jednostronną decyzję państwa (Irlandia w latach 1939-45) albo umową międzynarodową państwa (pakt o neutralności ZSRR i JAP - 1945r.). Ten rodzaj neutralności ma zastosowanie tylko w przypadku konfliktu zbrojnego i to w stosunku do ściśle określonych państw. Kodyfikacja haska 1907r., regulowała prawa i obowiązki państw neutralnych w czasie wojny (okazała się zbyt wąska). Neutralizacji podlegają: terytoria państw(Szwajcaria, Aust); terytoria zamieszkane, lecz nie będące państwami (Wyspy Alandzkie); obszary niezamieszkane (Antarktyda), rzeki i inne szlaki wodne oraz przestrzeń kosmiczna/
Umowa neutralizacyjna - dotyczy części lub całości państwa (zobowiązanie do prowadzenia polityki neutralności - neutralność stała). POLITYKA NIZAANGAŻOWANIA - termin pojawił się po II WŚ i używany był dla określenia polityki zagranicznej pewnych państw - nowo powstałych. Nie było jednej idei, lecz zbiór cech i zasad, które były charakterystyczne dla nowo powstałych państw Azji i Afryki: nieangażowanie się w bloki polityczno-wojskowe (możliwe do przyjęcia przez państwa o różnym profilu np. Monarchistyczne - Etiopia, socjalistyczne - Kuba, JUG, kapitalistyczne - Indonezja); zacieśnianie wzajemnych związków między młodymi państwami w ramach tzw. „solidarności afro-azjatyckiej”; poparcie dla zasad pokojowego współistnienia, antykolonializm, żądanie likwidacji obcych baz wojskowych na ich terytorium. Politykę tę, cechowała aktywność w SM. Neutralność jako instytucja prawna, nakłada na p. O takim statusie obowiązki prawnomiędzynarodowe, natomiast przyjęcie polityki niezaangażowania nie nakłada na dane państwo jakiś specjalnych obowiązków. Neutralność zakłada pasywność. Kurs polityki państwa niezaangażowanego wynika i opiera się na jednostronnej woli tego państwa (zatem może być zmieniony) i nie posiada międzynarodowego uznania w formie traktatowej.

(…)

… chęć współpracy na rzecz pokoju. Na drugiej konferencji w 1949r. - 19 państw Afryki i Azji. Podczas tych spotkań uwydatnił się jeden zasadniczy wspólny element w polityce wewnętrznej państw uczestników - ANTYKOLONIALIZM. Różniły je koncepcje współpracy. Innymi zasadami polityki niezaangażowania były: współpracy bez względu na reżim polityczny, podjęcie wysiłków w celu utrzymania pokoju i realizacji…
… się największa aktywnością podczas kolejnych konferencji. JUG miała też własną koncepcję niezaangażowania - chciała nadać ruchowi bardziej uniwersalny charakter, przyciągnięcie nowych państw, uogólnienie założeń polityki niezaangażowania.
Sprawa trzeciej konferencji przeciągała się w czasie, pojawił się nowy problem - ocena agresji zbrojnej wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Nie można było dogadać…
… proces dekolonizacji. Państwa uzyskujące niepodległość skoncentrowały się na obronie swojej pozycji na arenie międzynarodowej. NIEDOROZWÓJ GOSPODARCZY - wg Oskara Langego - „Gospodarka słabo rozwinięta jest to gospodarka, w której istniejąca ilość dóbr kapitałowych nie wystarcza do zatrudnienia całej istniejącej siły roboczej na bazie nowoczesnej techniki produkcji”. Jest to podstawowa cech krajów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz