Miedzynarodowe stosunki polityczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miedzynarodowe stosunki polityczne - strona 1 Miedzynarodowe stosunki polityczne - strona 2 Miedzynarodowe stosunki polityczne - strona 3

Fragment notatki:


KĘDZIERSKI
POJĘCIA I Badania czyste, teoretyczne lub rekreacyjne - Zaprojektowane dla zaspokojenia ciekawości badawczej dotyczącej jakiegoś zjawiska Badania empiryczne - oparte na fatycznej, „obiektywnej” obserwacji zjawisk Badania stosowane - badania zaprojektowane w celu uzyskania wiedzy przydatnej do zmieniania warunków i sytuacji w rzeczywistym świecie Politologia - zastosowanie metod zdobywania wiedzy naukowej do studiowania zjawisk politycznych II Dedukcja - proces rozumowania w kierunku od teorii do konkretnych obserwacji Działanie - materialny ruch lub zachowanie człowieka lub ludzi, podejmowany z określonych przyczyn Falsyfikowalność - własność twierdzenia lub hipotezy polegająca na tym, że mogą one, przynajmniej co do zasady, zostać odrzucone, jeśli pojawią się zaprzeczające im dowody Indukcja - proces wyciągania wniosku z wielu przesłanek i obserwacji; przesłanki twierdzenia indukcyjnego podtrzymują wynikający z niego wniosek, ale go nie udowadniają Interpretacjonizm - podejście filozoficzne do badania zachowań, które glosi, że trzeba rozumieć sposób, w jaki ludzie widzą swój świat, by móc prawdziwie zrozumieć ich zachowania czy działania; reakcja filozoficzna na podejście empiryczne w politologii. Konstruktywizm - takie ujmowanie wiedzy, w którym twierdzi się, że ludzie faktycznie konstruują - poprzez interakcje społeczne oraz zwyczaje kulturowe i historyczne - wiele faktów, których niezależne, obiektywne i materialne istnienie uznają za oczywiste. Kumulatywność - cecha wiedzy naukowej polegająca na tym, że nowe istotne odkrycia i techniki badawcze powstają na bazie wcześniejszych prac. Ogólność - cecha wiedzy naukowej polegająca na tym, że stosuje się ona do wielu przypadków, a nie tylko do małej ich liczby. Oszczędność - zasada mówiąca, że spośród różnych wyjaśnień czy teorii potwierdzonych w takim samym stopniu preferowane powinny być te najprostsze - oparte na najmniejszej liczbie założeń i czynników wyjaśniających (zasada znana niekiedy jako brzytwa Ockhama) Przekazywalność - cecha wiedzy naukowej polegająca na tym, że metody wykorzystane w procesie dochodzenia do odkryć naukowych są ukazane otwarcie
Teoria - twierdzenie lub wiele twierdzeń, które organizują, wyjaśniają i przewidują zjawiska Teoria krytyczna - stanowisko filozoficzne, zgodnie z którym nauki takie jak politologia powinny krytycznie oceniać i zmieniać społeczeństwo, nie zaś tylko obiektywnie je badać Uogólnienie empiryczne - twierdzenie, które podsumowuje zależność między pojedynczymi faktami i przekazuje wiedzę ogólną Weryfikacja empiryczna - cecha wiedzy naukowej polegająca na wykazaniu za pomocą obiektywnej obserwacji, że dane twierdzenie jest prawdziwe

(…)

… badanych do grupy eksperymentalnej i kontrolnej; zagrożenie dla trafności wewnętrznej
Dojrzewanie - zmiana badanych w czasie, która wpływa na zmienną zależną; zagrożenie dla trafności wewnętrznej
Dokładne dopasowanie - dopasowanie par badanych w taki sposób, że jedna osoba z pary jest przypisana do grupy kontrolnej, a druga - do grupy eksperymentalnej
Efekt eksperymentalny - wpływ, z reguły mierzony liczbowo, zmiennej niezależnej na zmienną zależną
Efekt epoki - wskaźnik czy miernik wpływu historii na zmienną zależną podczas ustalonego okresu
Eksperyment - plan badań, w którym badacz kontroluje kontakt z czynnikiem testowym czy zmienną niezależną, przypisanie badanych do grup i pomiar reakcji
Eksperyment terenowy - plan badań eksperymentalnych stosowanych w otoczeniu naturalnym
Grupa eksperymentalna - grupa badanych, która jest poddana oddziaływaniu eksperymentalnemu lub bodźcowi testowemu
Grupa kontrolna - grupa badanych, która nie otrzymuje oddziaływania eksperymentalnego czy bodźca testowego
Historia - zmiana w zmiennej zależnej wynikająca ze zmian w otoczeniu w czasie; zagrożenie dla trafności wewnętrznej
Klasyczny plan badań eksperymentalnych - eksperyment z losowym przydziałem badanych…
… dwóch zmiennych niezależnych pojedynczo i w kombinacji
Plan prostego posttestu - słaby typ planu badań eksperymentalnych z grupą eksperymentalna i kontrolną, ale bez pretestu
Plan z powtarzanymi pomiarami - plan badań eksperymentalnych, w których zmienna zależna jest mierzona wiele razy po zastosowaniu oddziaływania
Plan z wieloma grupami - plan badan eksperymentalnych z więcej niż jedną grupą kontrolna i eksperymentalną
Posttest - pomiar zmiennej zależnej po dokonaniu manipulacji zmienna niezależną
Pretest - pomiar zmiennej zależnej przed zastosowaniem oddziaływania eksperymentalnego lub manipulacji zmienną niezależną
Przydział losowy (randomizacja) - losowe przypisanie badanych do grupy eksperymentalnej i kontrolnej
Reaktywność narzędzia - reakcje badanych na pretest
Regresja statystyczna…
… losowy - różnica między estymatorem z próby a odpowiadającycm mu parametrem populacji, powstająca w wyniku tego, że obserwowana jest tylko część populacji
Błąd standardowy - odchylenie standardowe, miernik zmienności lub rozproszenia rozkładu z prób
Dobór próby metodą kuli śnieżnej - próba, w której respondentów prosi się o wskazanie dodatkowych członków populacji
Element - konkretny przypadek…
… wspólnych
Wartość oczekiwana - średnia wartość statystyki z próby oparta na powtarzanym doborze prób z pewnej populacji
Wnioskowanie statystyczne - teoria i techniki matematyczne formułowania przypuszczeń co do nieznanych cech (parametrów) populacji na podstawie prób
VIII
Badania terenowe - obserwacja w warunkach naturalnych Dane pierwotne - dane zarejestrowane i wykorzystane przez badacza, który dokonuje…
…, o które jakiś wynik odbiega od średniej
Wykres kołowy - prezentacja graficzna rozkładu częstości w kształcie koła
Wykres słupkowy - graficzne przedstawienie rozkładu częstości lub rozkładu procentowego danych
XII
Analiza regresji - technika pomiaru zależności między dwiema zmiennymi przedziałowymi lub ilorazowymi
Analiza wariancji - technika pomiaru zależności między zmienną nominalną lub porządkową a zmienną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz