Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przedsiębiorstwem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przedsiębiorstwem - strona 1 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przedsiębiorstwem - strona 2 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przedsiębiorstwem - strona 3

Fragment notatki:


Wiek XV i XVI to okres wielkich odkryć geogr., podróży Kolumba, Magellana. Wykształtował się system gospodarki europejskiej, gdzie kilka krajów specjalizowało się w produkcji towarów przemysłowych (potęga- Anglia). Europa środ. i wsch. to rolnictwo i przemysł surowców. Kolejnym etapem były podboje kolonialne i ekspansja na inne kontynenty (półkulę zach. ,Azję i Afrykę). Współzależności ekonomiczne o charakterze globalnym wykształciły się w II poł. XIXw. Powiązania gosp. jakie wykształciły się na przełomie XVIII-XIXw. (rewolucja przemysłowa) określa się jako tradycyjny międzynarodowy podział pracy. Był to podział świata na centrum przemysłowe i zaplecze surowcowo rolnicze oraz rynki zbytu. W XIXw. syst. gospodarki światowej oparty na tradycyjnym podziale pracy był rozwinięty na tyle, że produkcja przemysłowa i handel międzyn. wzrosły 30-krotnie.

Teoria cyklu życia produktu
Cykl życia produktu wyraża zależność, między wielkością sprzedaży, a długością okresu sprzedaży. Krótko można go zdefiniować, jako zmiany wielkości sprzedaży, w czasie od momentu, kiedy następuje jego akceptacja przez rynek do momentu wycofania z produkcji. Zależność ta przejawia się przeważnie w ten sposób, ze przyrost sprzedaży w początkowym okresie jest stosunkowo powolny, potem następuje jej szybki wzrost, w końcu stabilizacja i w końcu jej spadek.

26.02.2012 r.
Msg 25.02.2012
Przedmiotem tej dyscypliny są zasady i mechanizmy rządzące gospodarką światową. W gospodarce tej zachodzą szybkie przemiany, rozwijają się rynki. Przedmiotem badań są stwierdzenia bardzo ogólne-głownie stosunki międzynar. Wymiana międzynar. obejmuje przepływy towarów, czynników produkcji, usług. Przepływy te można zbadać w skali światowej z punktu widzenia połączeń z zagranicą.
Msg - to nauka interdyscyplinarna powiązana z innymi naukami. Obszar Msg to wszystko to, co aktualne zjawiska o charakterze ekonom., które się odbywają. Msg bazuje na makro i mikroekonomii.
Msg w aspekcie mikro to badanie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie. Msg w aspekcie makro to badanie zasad gospodarki w skali kraju. Msg bada powiązania między krajami, grupami krajów, przedsiębiorstwami - występujące w skali międzynarodowej. Bada te powiązania z dwóch punktów widzenia:
I płaszczyzna - Prawa ekonomiczne rządzące przedsiębiorstwem.
II płaszczyzna - Polityczno-ekonomiczna, którą prowadzą podmioty gosp. rozwijające powiązania międzynarodowe.
Prawa formułowane przez Msg mają charakter uniwersalny (prawa wspólne dla wszystkich nauk) np.:
zasada przewagi względnej Ricardo,
wielkość wpływu handlu zagranicznego a handel miedzynarodowy (sprawdź Krysiu to zdanie ze swoimi notatkami)
teoria mnożnika i super nośnika eksportowego,
oraz charakter specyficzny (prawa typowe dla konkretnej dziedziny nauk), są sprawdzane w określonych warunkach np. zależności związane z przepływem czynnika produkcji np.:
przepływ towarów,
przepływ usług,
przepływ ludzi,
przepływ kapitału.
Polityka ekonomiczna określa metody oraz środki przy pomocy których państwo osiągnie podstawowe cele ekonomiczne poprzez zawieranie umów międzynar., porozumień, tworzenie wspólnych grup? gospodarczych.
Efektem istnienia? Msg jest wykształcenie się MAE, można mówic o dwóch politykach:
Polityka międzynarodowa - to polityka, która koncentruje się na ocenie metod koordynacji stosunków międzynar. przez grupę państw w skali globalnej. Reprezentantem jest więcej niż jedno państwo, grupy państw. Zagraniczna polityka ekonomiczna utożsamia się często z pojęciem

(…)

…. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE Po IIw.św rola tych organizacji wzrosła- pełnią one funkcje regulacyjne w ramach gosp. św. , ustalają pewne wzorce, zalecenia, normy postępowania. Do takich m.org.gosp. należą org.finansowe : Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W tej grupie można wyróżnić też pewne porozumienia i organizacje: Układ ogólny w sprawie ceł i handlu (GATT) od 1995r zastąpiona Światową Organizacją Handlu (WTO) W zakresie m.stos.gosp. działa szereg organizacji świadczących humanitarną i społeczną pomoc np. ONZ, Światowa Org. Do Spraw Żywności (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja do spraw Pomocy Dzieciom (UNICEF).
„Przedmioty” nauki Msg
międzynarodowe przepływy rzeczowe,
międzynarodowe przepływy pieniężne,
produktów,
energii…
….
Stosowanie subwencji eksportowych, ze względu na społeczne koszty, które musimy ponieść jest rozwiązaniem suboptymalnym.
Organizacje wspierające handel (GATT, WTO)
W 1948 r. układ GATT - Układ Ogólny W Sprawie Ceł i Handlu. Porozumienie wielostronne. Dąży do zliberalizowania handlu światowego. Dopiero od 1995 roku porozumienie to zastąpiono WTO - Światową Organizacją Handlu. W ramach GATT postanowiono…
… przedsięb. macierzystego. Zasięg działania tych przedsiębiorstw jest zasięgiem krajowym. Główny motyw powstawania i rozwoju korp. trans narod. to zagraniczne inwestycje bezpośrednie (przepływ kapitału związanego z działalnością produkcyjną ). Przykłady korp. trans narod. - General Motors, IBM, Walt Disney , Pepsico, Coca Cola, Ford Motor, Exxon, Shell, Toyota. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne 1959r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz