Międzynarodowe stosunki gospodarcze-opracowane zagadnienia na egzamin.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 7049
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze-opracowane zagadnienia na egzamin. - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze-opracowane zagadnienia na egzamin. - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze-opracowane zagadnienia na egzamin. - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 12 stron i odpowiada na pytania takie jak: jakie wyróżniamy czynniki kształtujące międzynarodowy podział pracy, jakie etapy rozwoju gospodarki światowej i wymiany międzynarodowej możemy wyróżnić, jak wygląda struktura i dynamika handlu międzynarodowego, co to jest cena, jakie rodzaje ceny wyróżniamy, co to są międzynarodowe powiązania produkcyjne, co to jest rynek usług, na czym polega teoria kosztów absolutnych, teoria kosztów względnych, teoria obfitych zasobów, teoria luki technologicznej, jaki jest wpływ handlu zagranicznego na strukturę gospodarki narodowej, co to są międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe, na czym polegają rozliczenia należności powstałych w handlu zagranicznym w warunkach niewymienialności walut. Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co to jest kurs walutowy i rynek walutowy, co to jest pieniądz światowy a co to są waluty międzynarodowe, co to jest system Bretton Woods, co to jest Europejski System Walutowy, co to jest bilans handlowy i bilans płatniczy, co to są cła parataryfowe i pozataryfowe, jakie wyróżniamy metody ochrony własnego rynku, jakie są skutki protekcjonizmu, jakie fazy polityki handlowej wystąpiły po II wojnie światowej, co to jest GATT i WTO, na czym polega międzynarodowa integracja gospodarcza, jakie są korzyści i koszty przystąpienia Polski do UE, jakie są pozytywne i negatywne skutki globalizacji, co to są korporacje ponadnarodowe.

I MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY
Międzynarodowy podział pracy ma miejsce wtedy, gdy jego uczestnicy znajdują się w więcej niż jednym kraju i wykazują trwale zainteresowanie rozwojem produkcji pod kątem potrzeb obrotu międzynarodowego. Wykształcił się on w następstwie społecznego podziału pracy, mającego początkowo charakter lokalny. Gdy rynki lokalne okazały się za ciasne w stosunku do potrzeb rozwijającej się produkcji, wystąpiły tendencje do szukania nowych partnerów najpierw w obrębie poszczególnych krajów, następnie zaś w skali międzynarodowej.
Główną siłą napędową międzynarodowego podziału pracy jest rozwój techniki przejawiający się w ciągłym wzbogacaniu wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości oraz szerszym zastosowaniu jej dorobku w praktycznym działaniu, a także w doskonaleniu narzędzi pracy i metod ich wykorzystania. Międzynarodowy podział pracy zasiniał wtedy, gdy proces społecznego podziału pracy w poszczególnych krajach osiągnął poziom, przy którym asortymentowy i ilościowy podział i wzrost produkcji przekroczył chłonność rynków narodowych.
1. Czynniki kształtujące międzynarodowy podział pracy. Do czynników określających międzynarodowy podział pracy zalicza się:
- czynniki strukturalne -związane są z niejednorodnym wyposażeniem poszczególnych krajów w zasoby bogactw naturalnych, pracy i kapitału; kraje zasobne w określone bogactwa specjalizowały się zaspokojeniem potrzeb parterów zagranicznych, Czynnikiem dodatkowym różnicującym rozwój międzynarodowego podziału pracy było położenie geograficzne, warunki klimatyczne; niektóre kraje były obfite w pracowników a inne nie, co wpływało na przewagę w handlu międzynarodowym; różnice w zasobach kapitału pogłębiają specjalizacje przemysłową krajów pierwszej grupy i zacofanie gospodarcze drugiej.
■ czynniki techniczne - różnice w wydajności pracy i kapitału; możliwość kreowania postępu naukowo-technicznego i kierunków międzynarodowego podziału pracy; wysokie koszty przeobrażeń naukowo-technicznych. Wpływ czynników strukturalnych na narodowy podział pracy z biegiem lat się zmienia, wzrasta rola c

(…)

…, frank francuski. Walutą światową jest pieniądz narodowy o zasięgu światowym. W systemie waluty złotej walutą światową był funt szterling , w powojennym systemie walutowym (tzn. systemie Breton Woods) taką walutą był dolar USA, a w systemie walutowym- oprócz dolara USA są również walutami światowymi EURO i jen japoński. 4. System Bretton Woods
W warunkach zaostrzania się kryzysu w międzynarodowych…
… wszystkie transakcje z zagranicą a wiec zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, dwustronne i jednostronne. Daje pełny obraz sytuacji w stosunkach gospodarczych. W bilansie płatniczym wyróżnia się dwie podstawowe części-bilans obrotów bieżących, który obejmuje obrót towarowy, wymiany zagraniczne, składki organizacji międzynarodowych, darowizny). Stan obrotów towarowych z zagranicą charakteryzuje bilans handlowy, zaś…
…, wywołały ucieczkę kapitału ulokowanych w inwestycjach portfelowych.
1997r, kryzys finansowy dotknął również kraje azjatyckie. Dotknięte kryzysem kraje Azji odznaczały się wieloma wspólnymi cechami: stosowaniem sztywnego kursu walut, występowaniem deficytu w bilansie obrotów bieżących, nadmierną ekspansją kredytową, związaną głównie z niedostatecznym nadzorem nad sektorem bankowym, dużym uzależnieniem…
… ilościowo dostępu do rynku dla w zasadzie wszystkich towarów pochodzących z tych krajów, pomoc techniczną, budowanie potencjału krajów LDC, pomoc w procesie implementacji Kolejne traktatowe redukcje stawek celnych i okresy implementacyjne będą przedmiotem uzgodnień nowej rundy wielostronnych negocjacji handlowych WTO.
Pieniądz światowy i waluty międzynarodowe
System waluty złotej był pierwszym…
… Światowej Organizacji Handlu (WTO):był to okres, w którym negocjatorzy zobowiązali się do nie wnoszenia nowych barier w handlu, niezgodnych z GATT: umożliwiło to zahamowanie nacisków protekcjonistycznych. 4. Od 1.01.1995. (czyli od powołania WTO, która zastąpiła GATT i ma od niego znacznie większe kompetencje). V. GATT i WTO - cele i metody działania GATT - Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu…
… wzajemności, tj, korzyści i koncesji
-możliwość interwencji w handlu
-klauzula narodowa - zgodnie z nią produkt importowany nie powinien być traktowany mniej korzystnie niż analogiczne produkty pochodzenia krajowego
Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu (GATT) został zastąpiony Światową Organizacją Handlu (WTO), powołaną 1.01.1995r. o szerszych kompetencjach niż GATT. Głównym zadaniem WTO…
… światowy a waluty międzynarodowe Za waluty międzynarodowe są uważane wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim okresie używanego we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie (z których żaden nie jest emitentem) i pełniącego w nich funkcje miernika wartości, środka płatniczego i środka gromadzenia rezerw. Waluty międzynarodowe: europejska jednostka walutowa (ECU), (SDR), dolar amerykański
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz