międzynarodowe standardy rachunkowości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
międzynarodowe standardy rachunkowości - wykład - strona 1 międzynarodowe standardy rachunkowości - wykład - strona 2 międzynarodowe standardy rachunkowości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) to standardy rachunkowości przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunkowości stosowanych na świecie. W szczególności MSR stanowią kompromis między europejskim a amerykańskim systemem rachunkowości. Zakres obowiązywania MSR jest różny w różnych krajach. Wiele krajów przyjęło MSR jako krajowy standard rachunkowości. W Polsce bezwzględnie obowiązujące są przepisy ustawy o rachunkowości. W razie braku uregulowań w ustawie przedsiębiorstwo powinno kierować się krajowymi standardami rachunkowości, a dopiero w następnej kolejności Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają m.in.: sposób prezentacji danych finansowych, metody wyceny poszczególnych składników aktywówi pasywów, zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym, sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, metody prezentacji majątku trwałego. Rozwój standardów rachunkowości.
Zwiększający się popyt na informacje finansowe oraz powstawanie ponadpaństwowych korporacji gospodarczych, z którymi związany jest międzynarodowy przepływ kapitału i transfery zysku, wymusza potrzebę zabezpieczenia:
porównywalności danych rachunkowych w czasie i przestrzeni (krajowej i międzynarodowej)
jednoznacznej interpretacji informacji finansowych
rzetelności i wiarygodności danych księgowych
Przesłanki te spowodowały utworzenie standardów rachunkowości rozumianych jako wzorzec, norma czy też zasada, która uznana została przez środowiska księgowych.
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prowadzą szkolenia, jednak nie ma ustawowej ochrony zawodu rachunkowca.
Zagadnienia dotyczące dokumentacji, typów operacji, planów kont, charakterystyka aktywów i pasywów tworzą rachunkowość finansową. Rozszerzona jest o rachunek kosztów (kalkulację) i sprawozdawczość. Trzecim elementem jest rewizja finansowa, przeprowadzać ją może odrębna grupa rachunkowców - rewidenci dostarczający informacji o prawidłowości ksiąg. Osoba prowadząca sprawozdawczość nie może być równocześnie odpowiedzialna za rewizję tych sprawozdań - występuje tu podwójne zabezpieczenie przez wtórną biegłą rewizję. Rodzaje i formy własności przedsiębiorstw kształtują system rachunkowości. W Polsce wyodrębniamy:
własność państwową (komunalną, publiczną)
własność prywatną


(…)

wartości godziwej, czyli najbardziej zbliżonej do rynkowej. Ponieważ polskie prawo bilansowe nie jest w całości zgodne z rozwiązaniami proponowanymi w MSR, luki te zapewne po wejściu Polski do Unii będą musiały być wyeliminowane. Tocząca się społeczna debata nad wejściem Polski do Unii Europejskiej i perspektywa tego procesu nie pozostaje bez wpływu na prawo bilansowe i środowisko księgowych, biegłych…
…, rozporządzenie zostało znowelizowane. Tak więc prace nad standardami dopiero się rozpoczną, a międzynarodowe standardy mogą być stosowane, ale nie muszą. Wydaje się, iż przepis ten niepotrzebnie wprowadza zamieszanie i pozwala jednostkom (poza tymi, oczywiście, które muszą je stosować - spółkami publicznymi) po prostu na unikanie tych standardów. Powstaje pytanie, czy skoro zakładane w 2004 r. wejście do Unii…
… Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od 2005 r. Zadaniem MSR jest zapewnienie inwestorom możliwie wszechstronnej informacji o firmie i w związku z tym m.in. tendencją wyrażoną w MSR jest odchodzenie od ceny historycznej w kierunku wartości godziwej, czyli najbardziej zbliżonej do rynkowej. Przed rachunkowością międzynarodową stoi trudne zadanie. Treść każdego standardu mającego ułatwić współpracę gospodarczą…
…, podstawowe błędy i zmiany zasad rachunkowości, obowiązuje od 1.01.1995 r.; • MSR 9 - Koszty prac badawczych i rozwojowych, obowiązuje od 1.01.1995 r.; • MSR 10 - Zdarzenia warunkowe oraz zdarzenia następujące po dniu bilansowym, obowiązuje od 1.01.1980 r.; • MSR 11 - Umowy o budowę, obowiązuje od 1.01 1995 r.; • MSR 12 - Podatek dochodowy, obowiązuje od 1.01.1998 r.; • MSR 13 - Zastąpiony przez MSR 1; • MSR…
… 20 - Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa, obowiązuje od 1.01.1984 r.; • MSR 21 - Skutki zmian kursów wymiany walut obcych, obowiązuje od 1.01.1995 r.; • MSR 22 - Połączenie jednostek gospodarczych, obowiązuje od 1.01.1995 r.; • MSR 23 - Koszty finansowania zewnętrznego, obowiązuje od 1.01.1995 r.; • MSR 24 - Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych
…, obowiązuje od 1.01.1986 r., • MSR 25 - Inwestycje, obowiązuje od 1.01.1987 r.; • MSR 26 - Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych, obowiązuje od 1.01.1998 r.; • MSR 27 - Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych, obowiązuje od 1.01.1990 r.; • MSR 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, obowiązuje od 1.01.1990 r., • MSR 29 - Sprawozdawczość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz